България Онлайн

Портал за новини и информация

От 1997 година Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, София, поддържа за широката българска и международна публика порталния информационен сайт България Онлайн.

Порталът цели да поддържа информираност у посетителите във възможно най-широк спектър области, засягащи България. Затова ежедневно се публикуват новини от различни български и чуждестранни медии, засягащи България.

Порталът съдържа много линкове към други български сайтове, както и богата, редактирана директория с около 9000 български сайта, някои от които с кратки описания. Поддържа се и биографична база данни за повече от 800 видни политически и обществени личности.

Основната цел на портала не е комерсиална, а информационна и образователна в съответствие с целите, които си е поставила Фондация “Приложни изследвания и комуникации”.