Лидери или имитатори
() - 2007/1/15
BusinessWeek

Само иновативният подход стои в центъра на икономическия успех

Според доклада Иновации.бг 2007 само около 20% от българските предприятия са пуснали нови продукти и услуги на пазара през 2004-2006 г. Това постижение е между два и три пъти по-ниско от държавите в ЕС. По дял на износа на Високотехнологични продукти България изостава повече от пет пъти от лидерите сред новите страни членки - Унгария, Чехия и Естония.
БЪЛГАРСКИТЕ иновативни фирми са на етап на развитие или оперират на пазари, (при които капиталовата интензивност изпреварва иновационната, поради което новаторската им дейност се характеризира най-вече със закупуването на машини и оборудване и като допълнение - с обучение на персонала. Научноизследователската и развойната дейност (НИРД), която е същинската част от иновациите, идва едва на второ. При това тя е движещ стимул едва за 5% от всички български фирми, независимо че за Всяка трета от тях научноизследователската и развойната дейност има най-голямо значение. Най-съществената пречка, която българските предприятия срещат пред своята иновационна дейност 6 сравнение с предприятията в ЕС, е липсата на подходящи източници на финансиране.
През 2006 г. делът на предприятията, разработвали иновационен проект с външни организации, се е покачил с 6% спрямо 2004 г. Той обаче остава с около 7% под средното за ЕС-15 равнище.
Българските предприятия придават най-голяма Важност за разработването на иноВационни проекти на своите клиенти и доставчици. Инвестициите 8 иновации у нас остават предимно свързани с трансфера на знание от ЕС чрез преки чуждестранни инвестиции и внос на инвестиционни стоки. Разходите за НИРД са сравнително ниски -0.51% от БВП, т.е. около 4 пъти по-ниски от средното за ЕС-15 равнище.
Друг съществен недостатък се крие Във факта, че структурата на разходите за иновации у нас е силно дебалансирана. Делът на държавния сектор 8 тяхното финансиране и изпълнение е два пъти по-Висок, отколкото този на предприятията и Висшето образование. В ЕС-15 на тях се пада под 1/5 от общите разходи за иновации. 90% от разходите за развойна дейност в България са за текущи нужди - предимно за заплати и за издръжка на персонал В държавния сектор. Собствените средства на предприятията се запазват като основен източник за финансиране на тяхната иновационна дейност и през 2006 г., след-Вани от банките, местните и чуждестранните партньори.
Основен политически и финансов приоритет на ЕС за периода 2007 -2013 г. с подобряването на конкурентоспособността чрез иновации: целта е 60% от средствата по Кохезионния и Структурните фондове за нови-те страни членки да се изразходват за мерки за икономически растеж, а 10% конкретно за иновации, технологично развитие и изследвания. През първите години след присъединяването си към ЕС България планира да отдели от 2 до 5% от средствата по европейските фондове за иновации, изследвания и технологично развитие - много по-малко в сравнение с водещите В това отношение Унгария, Чехия, Словакия и Естония.
Специализираните инструменти за финансиране на иновациите – като например фондове за рисков капитал, на практика са непознати за българските предприятия. Бурното развитие на местния капиталов пазар от последните 2-3 години, натрупването на средства в дългосрочни финансови инструменти - пенсионни фондове, застрахователни дружества, и навлизането на фондовете от ЕС се очаква да доведат до появата на първите национални рискови инструменти през 2007-2008 г. Според традиционната класация на BusinessWeek към 2006 г. от 100-те иновативни компании в света по-малко от половината присъстват на българския пазар, като повечето от тях имат търговски офиси, а не производствени и/или НИРД дейности. Инвестиционната политика трябва да бъде допълнена с адекватна данъчна и бюджетна политика по отношение на НИРД. В този аспект започналата работа на Агенцията за насърчаване на инвестициите по привличане на инвестиции в най-бързо разбиващите се 8 световен и европейски мащаб високотехнологични области като биотехнологиите, ИКТ, здравеопазването, енергийната ефективност, в бъдеще следва да се разшири.
За да бъде конкурентна на водещите нови страни - членки на ЕС, в тази област, България трябва да разработи собствена система за данъчни облекчения и подпомагане на иновации в страната по примера на Чехия, Унгария и Естония.
Автор: ДЕСИСЛАВА МИТОВА

Go back BG Online