Една трета от икономиката на България е сива
(Всеки ден) - 2005/10/29
Тромавата бюрокрация помага на сенчестия бизнес

Сивият сектор в България надвишава 30 % от Брутния вътрешен продукт (БВП),
съобщи д-р Пиет Ренои, който е директор на холандската изследователска
компания "Региоплан". Той представи свое изследване по време на международна
конференция за сивата икономика и перспективите за членството в Европейския
съюз, организираната от Центъра за изследване на демокрацията.

Към сивия сектор спадат законните дейности, които обаче не са регистрирани и
се предлагат незаконно. Черната икономика пък обхваща криминалните и
престъпни дейности. В световен мащаб относителният дял на сивия сектор
възлиза на около 10-12 на сто от световния БВП, отбелязват експертите. Със
своя дял на сенчестия бизнес България се нарежда в групата на страните с
най-високо ниво на неформална икономика в Европа, където е и Румъния. В
групата със средно ниво на скрита икономика са Полша, Словения, Унгария,
Литва и Латвия, като там равнището на сивия сектор е между 14 и 23 % от БВП,
показва изследването на "Региоплан".

Според Ренои безработицата, скритата приватизация и преструктурирането на
предприятията са основните фактори, оформящи неформалната икономика.
Бюрокрацията, големият брой лицензионни режими, недостатъчно развитата
правна система и нивото на данъчното бреме също създават условия за скрита
икономическа дейност, смята експертът. Той допълни, че бедността и високото
ниво на неформалната икономика са причината за малкото чуждестранни
инвестиции в страната.

Чуждестранните експерти ни препоръчват да се намали данъчното и
осигурителното бреме и да се засили икономическият растеж, за да намалее
сенчестата икономика. Справянето със сивия бизнес до голяма степен зависи от
администрацията, тъй като бюрокрацията и корупцията, за които Европейската
комисия остро ни критикува в последния си доклад, са сред основните фактори,
формиращи неформална икономика, изтъкнаха чуждите специалисти.

Те припомниха, че България от години има тромава бюрократична система на
различни лицензионни регистрационни режими. От близо 3 години у нас се
изпълнява специално решение на Министерски съвет за намаляване и облекчаване
на тези режими и подобряване на бизнес-средата, което обаче все още не е
изпълнено.

Действаха 360 лицензионни и регистрационни режими на равнище централна
администрация и 192 от тях трябваше да се премахнат, припомни Гергана
Царева, която е директор на Дирекция "Регистрация, лицензиране и контрол" в
икономическото министерство. Тя уточни, че само 161 режима са премахнати или
облекчени и 31 продължават да са висящи. Действащите в момента лицензионни
режими в България са 39.


Go back BG Online