Меморандум между правителството и МВФ
20 декември 2001

 

A. Въведение

Б. Рамка на политиката

B. Макроикономически цели

Г. Фискална политика и структурни фискални реформи

Д. Политика за пазара на труда

Е. Политика за финансовия сектор

Ж. Структурна реформа

 

A. Въведение
1. За последните четири години България постигна значителен напредък. След разочарованието от ранните години на прехода, чиято кулминация бе суровата финансова криза през 1996-1997 г., бе постигната макроикономическа стабилност, производството отбеляза стабилен ръст след години на спад, а инфлацията забави своя темп до едноцифрени стойности. Външният дълг бе задържан под контрол и размерът му намаля от близо 100% от БВП през 1997 г. до 75% през миналата година. Структурата на икономиката също премина през значителни промени, тъй като повечето от неструктуроопределящите предприятия и банки бяха приватизирани, търговията и цените бяха либерализирани, стартира радикална реформа в пенсионната и здравно-осигурителната система.

2. Като се опираме на този успех ние възнамеряваме да допринесем за навлизане на България в следващия етап на развитие. Нашата цел е да постигнем съществено нарастване на доходите спрямо сегашното им ниско равнище, което е 26% от средното за Европейския Съюз (ЕС), изразено като доход на глава от населението (на основа на паритета на покупателната способност) и да гарантираме, че ползите от нашата икономическа реформа ще достигнат до по-голяма част от българското общество. Ние също така се стремим да продължим усилията си за намаляване на бедността и ограничаване на безработицата, чието ниво се покачи рязко с провеждане на основните реформи по преструктуриране на икономиката и остава упорито високо. По наше мнение, най-ефективното средство за постигане на горните цели е да се насърчи икономическия растеж, като в същото време се заздрави икономическата стабилност. Необходимо е също така да се развие пълноценна конкурентноспособна пазарна икономика, която може да устои на глобалните пазарни сили. Успешното преодоляване на тези предизвикателства ще помогне на България в присъединяването й към ЕС.

3. Ние вярваме, че политиката описана по-долу, която напълно поддържаме, ще ни помогне да се справим със споменатите предизвикателства. Настоящият меморандум съдържа изчерпателно становище по нашите цели и намерения във връзка с политиката за фискалния и финансовия сектор, пазара на труда и структурната реформа. Мерките, които са обект на условията на МВФ, са изброени в Таблица 1 и Анекси I-V.

Б. Рамка на политиката
4. Рамката на нашата политика е насочена в три направления:

- Ще запазим режима на валутен борд поне до присъединяването ни към ЕС. Режимът на валутен борд изигра своята положителна роля за България, като й осигури една стабилна парична обстановка, допринесе за намаляване на инфлацията и укрепи доверието. Ние изцяло се ангажираме да предприемем всички необходими стъпки за поддържане на този режим.

- Ще провеждаме предпазлива и гъвкава фискална политика, което е ключова предпоставка за запазване жизнеспособността ни спрямо външната среда при условията на валутен борд. Ние ще се стремим да постигнем, и след това да поддържаме, широко балансирана фискална позиция в средносрочен план. Реформите в публичния сектор, включително подобряване работата на данъчната администрация и усъвършенстване управлението на бюджетния процес и разходите, както и усилията ни да намаляваме разходите по административната поддръжка и дейност, ще спомогнат за по-нататъшно намаляване на данъчното бреме върху фирмите и гражданите, като в същото време разходите все повече ще се насочват към приоритетни сфери като социалното подпомагане и публичните инвестиции. Освен това, ние ще предприемем необходимите стъпки за гарантиране способността на фискалната политика така, че тя да реагира бързо и решително на сътресения. Ние отчитаме, че такава политика е от особено значение в настоящия момент, предвид неспокойните световни пазари и уязвимостта на България към колебанията в потребностите на нейните търговски партньори, колебанията на валутните курсове или притока на капитали в краткосрочен план.

- Ние ще ускорим структурната реформа, за да създадем една пълноценно функционираща конкурентноспособна пазарна икономика. Сферите, върху които ще съсредоточим усилията си включват завършване на приватизацията на предприятията и подобряване на бизнес климата, по-нататъшно развитие на финансовата система, за да може по-ефективно да подкрепя инвестициите в частния сектор и продължаване на либерализацията на търговията.

B. Макроикономически цели
5. Нашата основна цел в средносрочен план е да постигнем бърз и траен растеж от поне 5-6%, като задържим инфлацията на ниски равнища. За да постигнем този растеж, ние възнамеряваме да поддържаме висок ръст на производителността чрез непрекъснато преструктуриране на икономиката, и чрез допълнително увеличаване обема на частните спестявания и инвестиции, включително преките чуждестранни инвестиции спрямо БВП. Един такъв траен растеж ще способства за отбелязване на напредък в повишаване благосъстоянието на нашите граждани, намаляване на безработицата и повишаване на жизненото равнище. Дефицитът по текущата сметка, който през 2001 г. достигна ниво от около [7] % от БВП, трябва да бъде сведен до умерено ниво. Със затихване на въздействието от временните неблагоприятни външни сътресения, икономиката ще стане по-конкурентноспособна, като инвестициите все по-често ще се финансират от частните спестявания. Очакваме външният дефицит да продължи да се финансира предимно от преки чуждестранни инвестиции, като по този начин обемът на резервите ще остане напълно достатъчен, а съотношението "дълг към БВП" ще спадне рязко в средносрочен план. В същото време инфлацията трябва да остане ниска, а увеличенията в цените, съпоставими с тези на нашите търговски партньори, да се ограничат до изравняване на производителността и допълнителни корекции в държавно-регулираните цени.

6. В краткосрочен план, ние ще засилим нашите усилия за ограничаване въздействието от неблагоприятните външни сътресения върху ръста на производството и външния баланс. Ръстът на производството за 2002 г., макар и все още стабилен, вероятно ще остане по-умерен от предварително очакваното - на ниво от около 4%, което се дължи предимно на временното забавяне в ръста на търсенето от ЕС и неспокойната обстановка в Турция. Предвид на тези външни сътресения, като провеждаме благоразумна фискална политика и политика на доходите, ще продължим да гарантираме запазване на управляемо състояние на дефицита по текущата сметка на ниво под 6% от БВП през 2002-03 г.

 

2001

2002

2003

разчет

прогноза

прогноза

Ръст на БВП (реален в %)

4.5

4.0

5.0

Инфлация - индекс на потребителски цени (CPI)
(в края на периода; в %)

4.5

3.5

3.5

Брутни валутни резерви
(в края на периода; в млрд.щ.д.)
(в края на периода; по месечен внос)

[3.2]
[4.3]

[3.2]
[3.9]

[3.2]
[3.7]

Дефицит по външната текуща сметка (в % от БВП)

[6.7]

[5.9]

[5.6]

Фискална резервна сметка
(в млрд.щ.д.)

[ ]

[ ]

[ ]

 

Г. Фискална политика и структурни фискални реформи
7. Нашата средносрочна фискална стратегия предвижда запазване на режима на валутен борд, предоставяне на повече помощи за бедните слоеве, осигуряване на подходящи стимули за инвестициите в частния сектор и разкриване на работни места. Предвиждаме да постигнем широко балансиран бюджет през 2003 г. и да го запазим такъв в средносрочен план. Ще продължим постепенно да намаляваме тежестта на корпоративния данък и доколкото е уместно ще намалим данъците върху доходите с оглед намаляване на разходите на предприятията и насърчаване на заетостта. Ще компенсираме частично тези намаления в данъчните ставки чрез подобряване на събираемостта и разширяване на данъчната основа. По отношение на разходите ще ограничим нелихвените разходи до под 35% от БВП, като рационализираме разходите и преустановим прахосничеството, като в същото време укрепим мрежата за социална защита за бедните слоеве и поддържаме една силна програма за публични инвестиции. Ние също така ще вместим в тези граници и значителните фискални разходи, свързани с прехода и с изискванията за присъединяване към ЕС и НАТО. Ще отделим специално внимание на планирането и системното въвеждане на мерки за намаляване на дефицита, преди да предприемем намаляване на данъчните ставки или увеличаване на разходите.

8. В светлината на последните неблагоприятни външни сътресения, ние затегнахме фискалната позиция с 0.6 процентни пункта от БВП, в съотношение към бюджета за 2001 г., като ограничихме дефицита в консолидирания бюджет до 0.9% от БВП и сме решени да задържим дефицита на ниво от 0.8% от БВП през 2002 г. За да осигурим фискалното затягане през 2001 г. и да компенсираме превишенията в размера на субсидиите и публичните инвестиции, ние предприехме някои стъпки през четвъртото тримесечие на 2001 г. Поддържахме повечето категории дискреционни разходи на 90% от заложените в бюджета нива. Въздържаме се от започването на каквито и да са нови инвестиционни проекти, анулирахме увеличението на заплатите в държавния сектор, планирано за 1 октомври, намалихме с 10% администрацията и продължихме да подобряваме събираемостта на данъците. Имаме готовност също така да поддържаме затегната фискална позиция и през 2002 г., в случай че външните събития или инфлацията го наложат. За тази цел ще продължим практиката на отпускане само на 90% от предвидените по бюджет дискреционни суми през първите три тримесечия на годината, а при необходимост можем да разширим този период за цялата година. Освен това сме заделили средства за непредвидени разходи в размер на 0.3% от БВП, който ще бъде разпределен единствено в случай, че макроикономическите реалности се влошат съществено спрямо нашите прогнози. Общата гъвкавост, която осигуряват тези две мерки за 2002 г. възлиза на 1 процентен пункт от БВП.

9. Ние намалихме данъчното бреме за 2002 г., за да насърчим инвестициите и подобрим жизненото равнище. Намалихме ставката за облагане на доходите на физически лица като вдигнахме прага за най-ниската скала на доходи с повече от очакваната инфлация (от 100 лв.на 110 лв.), намалихме ставките за средните категории и намалихме данъчната ставка за най-големите категории доходи от 38 на 29%. Постигнахме, също така, действително намаляване на осигурителните вноски за самонаетите лица, като запазихме максималните и минималните доходи, на чиято основа се начисляват вноските, на нивата от предходната година. Обединихме ставките на корпоративния данък за републиканския бюджет на по-ниското равнище от 15%, като запазихме данък печалба за общините от 10%, прилагайки ефективна корпоративна ставка от 23? %. Разрешихме двойно приспадане на заплатите и осигурителните вноски от данъчната основа за данък печалба за онези работници, които са наети сред групата на продължително безработните. Освен това, съкратихме периода за възстановяване на ДДС от четири на три месеца за стоки, които не са обект на износ, намалихме митническите ставки в съответствие с международните споразумения, наложихме нулева ставка по ДДС за износ на софтуер и премахнахме облагането на доходите, получени от търговия на Българската фондова борса с цел да насърчим развитието на пазара. Според прогнозите общият ефект от тези мерки ще бъде около 1% от БВП.

10. В същото време ние разширяваме данъчната основа, за да се придвижим към една по-ефективна система, която удовлетворява и изискванията на ЕС. Премахнахме нулевата ставка по ДДС за продаваните в чужбина пакети от туристически услуги. Все пак, за да облекчим непосредствения ефект върху отрасъла на туризма обаче, ние приехме да приложим новата организация на ДДС поетапно, като тази година възстановим 65% от събрания ДДС и постепенно за три години премахнем възстановяването на суми по ДДС. Ние също така наложихме ДДС върху всички лекарства и ограничихме списъка на получателите на безвъзмездни средства, отговарящи на условията за освобождаване от задължение. Увеличихме акциза върху бирата и тютюневите изделия съобразно равнищата им в ЕС, увеличихме акциза върху кафето и въведохме акциз върху някои горива, както и бандероли за други акцизни стоки, декларирани за износ. Освен това, въведохме пътен данък и актуализирахме общинските такси и данъчната основа за данъка върху имуществото така, че да отразява истинската стойност на имуществото и повишихме ставките на патентния данък, за да компенсираме частично натрупаната през последните три години инфлация.

11. Увеличаваме нелихвените разходи в ключови области, включително социалните разходи. Увеличаваме съществено дела на социалните разходи в БВП, за да продължим да подпомагаме най-нуждаещите се - увеличаваме помощите за отопление, увеличаваме и стимулираме целевото отпускане на детски надбавки и увеличаваме пенсиите с 6% (като средното увеличение през 2002 г. е 9%), значително над очакваните нива на инфлация. Освен това поддържаме силна програма за публични инвестиции, особено в сферите, свързани с присъединяването към ЕС. С помощта на предприсъединителните фондове на ЕС подобряваме транспортната инфраструктура, стартираме проекти за опазване на околната среда с цел да изпълним Европейските директиви и инвестираме в селското стопанство и развитието на извънградските райони.

12. За да достигнем желаното ниво на дефицит, като в същото време създаваме възможности за намаляване на данъците и увеличаване на социалните разходи и инвестиции, ние ще ускорим необходимите структурни реформи. Тези реформи ще ни позволят да ограничим разходите в непродуктивните сфери, като например субсидиите. Ще задържим работната заплата в държавния сектор като дял от БВП на нивото от 2001 г., което оставя възможност за увеличаване на средната работна заплата в публичния сектор с по 5% два пъти годишно - през м. януари и м. юли - при условие, че заетостта в публичния сектор бъде оптимизирана чрез ускорени структурни реформи. Чрез реформата за държавните служители, която има за цел да обвърже увеличенията във възнагражденията с резултатите от работата, ние очакваме също нарастване на разликите в заплащането и подобряване на качеството на предоставяните услуги. Предприемаме стъпки за насочване на субсидиите към социално значимите дейности, като ги направим по-прозрачни и ги насочим към особено нуждаещите се потребители. Едновременно с това, намаляваме общите потребности от субсидии за държавните предприятия, като продължаваме реформите в енергийния сектор, здравеопазването, транспорта и реалния сектор (вж.по-долу).

13. Ние ще следваме строг дневен ред по отношение на реформата в публичния сектор, която е от ключово значение за запазване на фискалната жизнеспособност през 2002 г. и в средносрочен план.

- Ние изцяло подкрепяме пенсионната реформа, основана на пенсионна система от три стълба, и проектирана с цел да обезпечи достатъчен доход при пенсиониране и да възстанови дълготрайната жизнеспособност на пенсионната система. По отношение на първия стълб, осигуряването на разходо-покривен принцип, в средносрочен план очакваме дефицитът да спадне с постепенното вдигане на пенсионната възраст, а увеличенията в пенсиите да останат обвързани единствено с инфлацията и ръста в приходите, като сме готови да коригираме параметрите, за да гарантираме жизнеспособност на системата. От 1 януари 2002 г. започваме прехвърляне на 2% от социално-осигурителните вноски към втория стълб - задължителното финансирано осигуряване за родените на и след 1 януари 1960 г. Възнамеряваме да увеличаваме този процент съгласно предварително обявена програма до 5% до 2007 г. Ще направим възможното тези средства, както и средствата по третия стълб - доброволните частни пенсионни осигуровки - да бъдат инвестирани и управлявани ефективно, чрез по-нататъшно усъвършенстване на правната уредба и укрепване на възможностите за надзор на Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН), както и управлението на пенсионно-осигурителните компании и пенсионните фондове. До м. септември 2002 г. ще направим промени в насоките и нормативната база по отношение на инвестициите за пенсионните фондове, за да подобрим диверсификацията на риска, включително и чрез постепенно вдигане на тавана за инвестиции в чуждестранни ценни книжа до 25%. За да затворим някои вратички в законодателството, които позволяват неоснователно предсрочно изтегляне, до м.март 2002 г. ние ще разработим законодателни промени, които очакваме да се приемат от Парламента до м. юни.

- В резултат на промените в демографската обстановка, ние ще преструктурираме сектора на образованието, като запазим равнището на записани ученици в училищата и качеството на обучението и предоставим еднакви възможности за всички учащи се. До края на м. март 2002 г. ние ще разработим план за пренасочване на работните места за учителите. Планът ще бъде подложен на обсъждане със заинтересованите страни през второто тримесечие на годината и ще се изпълни преди началото на учебна година 2002-03 г. Съкращаването на работни места в градовете по възможност ще се извърши съобразно естествено намаляващите нужди и рационализация като се вземат предвид социалните и демографски фактори. Освен това, ще обединим няколко училища, за да намалим административните и оперативни разходи. В резултат на тези мерки очакваме да повишим съотношението ученик-преподавател така, че да се доближим до нивата в държавите от ОИСР.

- Ще продължим да провеждаме реформата в здравеопазването, която има за цел да осигури по-добро качество на здравните услуги, чрез рационализиране и подобряване на резултатите от работата на изпълнителите на здравна помощ. През първия етап, при който финансирането на доболничната помощ бе пренесено в рамките на новосъздадената Национална здравно-осигурителна каса вече започнаха да се подобряват услугите. В рамките на протичащия втори етап, делът на НЗОК във финансирането на болничната помощ ще се увеличава. През 2002 г. ще увеличим дела на НЗОК до 25% и повече от общите разходи на болниците, ако се развие достатъчно административния капацитет. Планираме да повишим дела на НЗОК до 50% в средносрочен план и за да улесним това усилие ще въведем прилагането на клинични пътеки, които трябва да се въведат в практиката до м. март 2002 г., а до юни да се приключи с акредитирането на болниците, като се определят изпълнителите на висококачествени здравни услуги. Освен това, ще пренасочим около 10% от медицинските дейности от болниците към изпълнителите на доболнични здравни услуги, ще редуцираме скъпите и неефективни болнични дейности и през 2002 г. ще приватизираме или закрием около 10% от болниците. Тези мерки ще бъдат подробно описани в многогодишен план за болничното финансиране, който ще изготвим до средата на 2002 г.

· Ние работим с общините, за да оздравим допълнително техните финансови резултати. От тази година целим да гарантираме прехвърлените средства и гарантираните от държавата приходи да съвпадат с поетите от правителството ангажименти за разходи за общините. В същото време даваме по-голяма автономност на общините да администрират местните си данъци и такси и други неданъчни приходи, за да финансират услугите, които са избрали да предоставят. При новата система общините ще възвърнат финансовото си здраве и ще започнат да постигнат балансирани бюджети през следващите години. Ако някоя община започне да трупа просрочия въпреки тези мерки няма да предоставяме средства за покриване на дефицита и ще налагаме предвидените в закона санкции.

14. Ние ще поставим ударение на административната реформа, което ще ни позволи да управляваме по-добре приходите и разходите:

- Ние удвояваме усилията си за създаването на Единната Агенция по Приходите (ЕАП) и за укрепване на митническата администрация, с оглед на разширяване на основата на приходите и възможност за допълнително намаляване на ставките по данъците и осигуровките. Междуведомствената Комисия, създадена по проекта за Единната агенция по приходите, прие стратегически план през м. юни 2001 г., в който подробно са набелязани необходимите стъпки за изграждане на ЕАП. В изпълнение на плана ние вече започнахме работа по осъвременяването на информационната система със съдействието на Световната банка като очакваме да приключим тази дейност до края на 2003 г. Предприехме също така и промени в териториалните данъчни дирекции и подразделенията, за да отделим събирането на данъци за републиканския бюджет от местните данъци и такси. Предприехме извършването на съвместни ревизии и разработихме законодателни промени, които ще позволят по-добър обмен на информация между звената, ангажирани със събиране на приходите. Очакваме Парламентът да приеме тези промени до м. март 2002 г. Приключихме консолидирането на ТДД за големи данъкоплатци в София, където контролираме 60% от данъчните приходи за бюджета и подобряваме материалната база на ТДД, за да подсигурим ефективна събираемост. По отношение на митниците предприехме някои административни и законодателни мерки за да увеличим събираемостта, да улесним законната търговия, да намалим външните и вътрешните измами и корупция и да постигнем устойчива реформа в съзвучие с изискванията за присъединяване към ЕС. Тези мерки включват увеличаване броя на мобилните екипи, създадени за борба с контрабандата, укрепване на информационния обмен с митническите администрации на държавите-членки на ЕС; изграждане на централно звено за последващ контрол; оптимизиране на материалната база на граничните пунктове; провеждане на съвместни ревизии с Главна данъчната дирекция; консолидиране на броя на учрежденията и създаване на звено за вътрешен контрол. За да проведем тези мерки приемаме значителна чуждестранна помощ и сме подписали тригодишен договор с "Краун Ейджънтс".

- Въпреки че съществуващата система на планиране на бюджета работеше добре от гледна точка на достигане на заложените фискални параметри, ние предприехме реформа в процеса на бюджетиране, за да се съсредоточим повече върху състава и качеството на разходите и на икономическия растеж. По-специално, ще набележим основните приоритети и ще ги заложим в първоначалната стратегическа фаза, като показателни стойности за разпоредителите с бюджетни средства, основани на прозрачни правила и рамка на вземане на решения. Ние ще подсилим разчетите за разходите като създадем базисни прогнози за всеки първостепенен бюджетен разпоредител за бюджетната година плюс тригодишен хоризонт, при прилагане на ясни и прозрачни правила. В същото време, ще увеличим свободата на действие на бюджетните разпоредители при управление на техните административни разходи, като продължим да поддържаме много здрав контрол от централно ниво по отношение на разходните ограничения, зададени на ресорните министерства и въвеждане на допълнителни изисквания за отчет при разходване на средства в сфери от специална значимост. Ще продължим да работим за по-нататъшно подобряване на бюджетната документация, което ще улесни провеждането на обсъждания на базата на повече информация, като се отчита ефекта от важните инициативи за бюджетната година плюс тригодишен хоризонт. Ще продължим да усъвършенстваме целесъобразността на макроикономическата рамка като я огласяваме сред по-широки кръгове, като я сравняваме с други налични прогнози, като показваме ясно проявите на чувствителност на основните бюджетни агрегати към промените в макроикономическите параметри и като обсъждаме процесите, развили се в периода от залагане на рамката до представянето на бюджета. Планираме да започнем изготвянето на бюджет 2003 по-рано, още през първото тримесечие на 2002 г., както и да приведем в действие напълно новата рамка до началото на следващия бюджетен цикъл, за което вече получаваме техническа помощ от МВФ.

- Ще продължим реформата в трезорната система, за да постигнем по-добър контрол и управление на държавните разходи. Протичащата реформа в трезорната система е вече в напреднал стадий, единната бюджетна сметка (ЕБС) включва всички сметки в лева на бюджетните ведомства в БНБ (около 80% от касовите ресурси) и плащанията на 24 от 26-те министерства и агенции и техните подотчетни единици (над 2500 бр.) се извършват чрез системата за електронно бюджетно разплащане, като приходите са централизирани в БНБ. До декември 2002 г. средствата от автономните бюджети (БНТ, БНР, съдебната система и НЗОК), както и всички бюджетни сметки в лева, ще бъдат обхванати в ЕБС. Освен това, ще се погрижим до началото на 2002 г. всички правителствени агенции да прилагат новия сметкоплан и всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства да се отчитат чрез новата информационна система.

Д. Политика за пазара на труда
15. Ние отчитаме факта, че подходящата политика за пазара на труда има ключово значение за опазване устоите на режима на валутния борд и намаляване на безработицата. Нашата политика е насочена към осигуряване на стабилен ръст на производителността, необходим за трайното увеличаване на реалната работна заплата и поддържане на финансова дисциплина на държавните предприятия. Освен това, ние полагаме всички усилия за увеличаване гъвкавостта на трудовия пазар и придвижване към пазарно-ориентирани решения с оглед създаване на работни места. Взети заедно, тези мерки ще допринесат за запазване на конкурентноспособността, увеличаване на заетостта и заплатите, и ще улеснят бързото приспособяване на икономиката към евентуални сътресения.

16. Ние ще провеждаме нашата политика на доходите спрямо държавните предприятия и политика за минимална работна заплата неотклонно, за да постигнем тези цели. Ние ще издадем наредба за политиката по доходите, която допуска по-високи заплати при намаляване броя на персонала или при нарастване на производителността. Ще следим особено внимателно равнището на фонд "Работна заплата" (ФРЗ) за 60-те предприятия с най-големи загуби и просрочия, монополите и получаващите субсидии (таванът на съвкупните ФРЗ на тези предприятия е тримесечен структурен критерий за изпълнение за 2002 г.). Планираме да замразим средства за ФРЗ на онези предприятия от тях, които имат загуби, просрочени задължения или получават субсидии на нивото на третото тримесечие на 2001 г. Печелившите монополи, които увеличават печалбите си, нямат просрочени задължения и не получават субсидии ще получат възможност да увеличат своито ФРЗ до 5% през 2002 г. Очакваме, че тази политика ще ограничи увеличението на съвкупните им ФРЗ до не повече от 2%. За предприятията, които превишат своя таван на работната заплата, ще предприемаме мерки за компенсиране на превишението и ще налагаме наказания на ръководствата им. По отношение на минималната работна заплата, след 17-процентното увеличение през октомври, ще я задържим на същото ниво и през 2002 г. След това ще я увеличаваме ежегодно в съответствие с нарастването на средната заплата в бюджетния сектор.

17. Ние ще положим всички усилия, за да продължим да подобряваме функционирането на пазара на труда. Ние прилагаме активни програми за пазара на труда с цел да се създадат нови работни места чрез насърчаване на малките и средни фирми и възможност за безработните да придобият нова квалификация, необходима за заемане на наличните работни места. Тези програми, за които сме предвидили повече средства в бюджета за 2002 г., включват възможности за временна заетост и данъчни стимули за фирми, които наемат продължително безработни. Предвид необходимостта да се продължи с разкриването на работни места за безработните, в бюджета за 2002 г. сме предвидили повече средства за такива програми. Освен това стартирахме програма (с финансиране възлизащо на 20 млн.лв.), за да позволим на банките на предоставят нисколихвени или безлихвени кредити на малки предприятия в районите с висока безработица, но ще осигурим субсидиите за лихви да бъдат финансирани изцяло от бюджета и да не оказват влияние върху решенията за предоставяне на заемите. Още повече, подготвяме изменения в Кодекса на труда съвместно със социалните партньори, за модернизиране и увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда, включително чрез намаляване на разходите за освобождаване на заети. До м. юни 2002 г. ще внесем тези предложения в Парламента.

Е. Политика за финансовия сектор
18. Ние сме решени да засилим посредническата роля на банките, която значително се сви с настъпване на финансовата криза от 1996-97 г. и да продължим да развиваме небанковите финансови институции. Обемът на отпуснатите кредити за частния сектор е нисък, макар че вече изпитва доста стабилен растеж. Ние сме решени да създадем необходимата среда, която да осигури по-високи нива на кредитиране за частния сектор, като това ще подкрепи инвестициите, от които се нуждаем за постигане на стабилен и траен растеж. В по-широк план, добре функциониращите финансови пазари ще укрепят режима на валутен борд и ще спомогнат в усилията ни за присъединяване към ЕС. Мерките, които предприемаме за укрепване на посредническата роля на банките се основават на пазарните механизми: премахване на структурните бариери пред разрастването на кредитната дейност във финансовия сектор; укрепване на фирменото управление в реалния сектор; въвеждане на международните счетоводни стандарти през 2003 г. за финансовите и публичните листвани компании и през 2005 г. за всички фирми и гарантиране на трайна стабилност на нормативната рамка и нейното спазване. В това отношение ние ще се придържаме към изводите и препоръките от Програмата за оценка на финансовия сектор, проведена през м. октомври-ноември 2001 г.

19. Ще предприемем експедитивно приключване на приватизацията във финансовия сектор. Повече от 75% от сектора е вече в частни ръце. От останалите държавни банки, до средата на 2002 г. планираме да приватизираме Банка "Биохим" и да обявим нов конкурс през първото полугодие на 2002 г. с такава цел. Освен това, през м. ноември продадохме на стратегически инвеститор държавния дял в Централна кооперативна банка. И накрая, до м.март 2002 г. ще изготвим план за приватизация на Банка ДСК, който ще включва предпочитание към стратегически инвеститор, с оглед да се премине към етап на изпълнение преди края на годината. Ще открием отново процедура за приватизация на Държавния застрахователен институт и ще организираме повторното му оценяване до март 2002 г., с намерение да бъде продаден до м. юни 2002 г.

20. Ние предприемаме мерки за стимулиране на финансовите пазари. Усъвършенстваме механизмите за предоставяне и обмен на информация по кредитни досиета, включително чрез цялостно изпълнение на новото счетоводно и одиторско законодателство. Ще работим за утвърждаване правата на кредиторите и прилагане на процедурите по несъстоятелност като внесем в Парламента изменения на Гражданско-процесуалния кодекс, подобрим фирменото управление и най-общо заздравим бизнес- средата. Решени сме да се въздържаме от всякакви непазарни мерки за стимулиране на предоставянето на кредити от банките за частния сектор. За да стимулираме отпускането на дългосрочни заеми възнамеряваме да изключим дългосрочните депозити в банковата система от задължителните минимални резерви, като поддържаме настоящите нива на задължителни минимални резерви, които подкрепят благоразумното управление на ликвидността и не възпрепятстват разрастването на заемните дейности. За да стимулираме развитието на пазара на ценни книжа, планираме да котираме на борсата до 30% от акциите на големите предприятия, които все още са частично или изцяло държавна собственост. Другите мерки, които предвиждаме, включват приемане на изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, привеждане на счетоводната и одиторска практика и стандарти в съответствие с международните такива, хармонизиране на данъчното облагане на финансовите инструменти и услуги и преодоляване на недостатъците в правната закрила на миноритарните акционери. Ще отдадем приоритетно значение на осъществяването на проекта за система за брутен сетълмент в реално време, като се опитаме да го приключим до средата на 2002 г. С оглед на по-добро информиране на пазарите от м. май 2000 г. участваме в Общия стандарт за разпространение на данни на МВФ. Отбелязваме напредък в по-нататъшното подобряване на качеството на статистическата отчетност в посока на изпълнение на Стандарта за разпространение на специални данни.

21. Ние ще продължим да укрепваме надзора върху финансовата система. Ще предприемем по-нататъшни стъпки за укрепване на банковия надзор, като поставим акцент върху усъвършенстване възможностите на институциите и изпълнението на разпоредбите. За тази цел, БНБ ще получи по-широки правомощия за разследване на самоличността и пригодността на преките и непреки акционери на банки- както местни, така и чуждестранни. До март 2002 г. ще внесем в Парламента необходимите изменения на Закона за банките, а в кратко време след това БНБ ще промени съответните наредби. Механизмите за надзор ще бъдат укрепени, за да се подготвим за прогнозираното увеличение в кредитното дейност и притока на капитали в краткосрочен план, което е свързано с трайния икономически растеж и присъединяване към ЕС. БНБ ще продължи да разширява експертното си развитие в областта на съвременните системи за управление на пазарния риск и ще гарантира, че търговските банки са внедрили такива системи в съответствие със своите портфейли. В същото време, с оглед на подобряване процедурата по справяне с неплатежоспособните банки, включително затворените вече банки, ние ще предприемем всички необходими мерки за приемане от Парламента на Закона за банковата несъстоятелност в срок до м.март 2002, и приемане на свързаните с него подзаконови нормативни актове. Ще усъвършенстваме надзора върху застрахователните компании чрез подсилване на правната и нормативна уредба в сферите на корпоративното управление и вътрешния контрол, счетоводните и актюерски правила, стандартите за пазарно поведение, международна координация и сътрудничество за надзор и подобряване на качеството на проверките по места включително като провеждаме такива проверки по-често и на основата на оценка на риска. За да се разработи обща за системата позиция по оценка на рисковете във финансовия сектор, ще се създаде форум за обмен на информация, координация и сътрудничество между ръководителите на органи за финансов надзор и съответните представители на правителството. Ние ще увеличим усилията за борба с прането на пари. За тази цел, ще разширим обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на пари и ще засилим независимостта и ресурсната база на Бюрото за финансово разузнаване, както и на други служби, ангажирани с мерки срещу изпирането на пари.

Ж. Структурна реформа
Преструктуриране и приватизация на предприятия

22. Въпреки че реалният сектор премина през някои важни промени през последните години, все още остават съществени структурни пречки пред растежа. Достиженията в тази сфера към днешна дата включват приватизация на повече от половината от държавните активи, ликвидацията на множество нежизнеспособни предприятия и продажбата на повече от половината от миноритарните пакети от акции в нестратегически предприятия. Въпреки това, наблюдават се забавяния в приватизацията на няколко големи предприятия, включително "Булгартабак" и Българската телекомуникационна компания (БТК). Освен това, в много случаи приватизационната процедура е била далече от напълно прозрачна, като при няколко приватизационни сделки, включително при много работническо-мениджърски дружества (РМД) не са постигнати желаните подобрения в приватизираните дружества. Освен това, решаването на въпроса за нежизнеспособните предприятия е протичало бавно, поради и сега тромавите производства по ликвидация и несъстоятелност. Предстои да се доведат докрай усилията за преструктуриране и оздравяване на Българските държавни железници (БДЖ).

23. Ние сме решени за период от две години да приключим реформата в реалния сектор с оглед на създаване на една пълноценна пазарно-ориентирана и конкурентноспособна икономика. На първо място, ние вече работим за повече прозрачност и качество в приватизацията като цяло. На второ място, ние възнамеряваме да приключим с приватизацията на всички рентабилни неструктуроопределящи държавни предприятия до края на 2002 г. и да отбележим сериозен напредък в приватизацията на инфраструктурни предприятия. Трето, ще завършим ликвидацията на онези държавни предприятия, които са нежизнеспособни и ще усъвършенстваме процедурите по ликвидация и несъстоятелност. Накрая, ние ще осъществим строги оздравителни планове за онези дружества, които предоставят специфични услуги за обществеността, по-специално БДЖ. По-конкретно:

- Ние се стремим да гарантираме прозрачност и еднакви правила за всички участници в приватизацията. Ние сме внесли в Парламента нов Закон за приватизацията, с който се премахват всички преференции за РМД (като например разрешение за използване на отложени плащания), като методите за приватизация са сведени до търг, конкурс и публично предлагане на акции. Слага се край на практиката за преки преговори с купувачи. По отношение на административната организация, ще превърнем Агенцията за приватизация в единствен орган, отговарящ за приватизационните сделки. Също така, възнамеряваме ежемесечно да публикуваме подробностите по приключените продажби, включително самоличността на купувача, цената, сроковете, условията на плащане и ангажиментите за инвестиции и работни места.

- Нашата амбициозна програма за приватизацията има за цел до края на 2002 г. да приключи с приватизацията на останалите големи предприятия. За случаи като "Булгартабак" и БТК ние сме подписали договори с консултанти по продажбата, изготвили сме стратегия за продажба, и очакваме да приключим продажбата на двете компании преди средата на 2002 г. Планът за приватизация за 2002 г. също така предвижда продажбата и на Държавния застрахователен институт, още 36 ВЕЦ, 7 електроразпределителни дружества, Българско речно плаване и Българския морски флот. Освен това, до края на м. юни 2002 г., ще приключим с продажбата на остатъчните дялове в приватизирани дружества, като изключим пакетите, които се задържат по съображения за реституция или правни проблеми. Изготвили сме законови промени за откриването на пристанищни и летищни операции за отдаване на концесия и очакваме концесиите да стартират през 2002 г.

Ние продължаваме да работим по инициативите за подобряване на стопанския климат. Предприемаме стъпки за опростяване на лицензионните, разрешителните и регистрационните режими. Това следва да стимулира установяването на местни и чуждестранни фирми и ще се въздържаме от целенасочени стимули за инвестиции - както чрез данъчната система, така и по друг начин - на основа на националност на инвеститорите. Освен това подобряваме качеството на предоставяните административни услуги за фирмите, както и отчетността на администрацията чрез програма за обслужване "на едно гише", която свежда контактите между фирмите и администрацията до общуване в една единствена служба. Освен това, за да подпомогнем съдебната система в старанието й да предоставя по-качествено обслужване на стопанските среди, ние ще продължим реформата в тази сфера, като осигурим обучение за съдиите по финансовите процедури и снабдим съдилищата с компютърни системи. Накрая, ние ще внесем изменения в Търговския закон с оглед на укрепване на фирменото управление и ускоряване на производствата по ликвидация и несъстоятелност. Тези изменения трябва да улеснят ликвидирането на активите на предприятията, които са влезли в процедура по ликвидация през 1999.

- Ние сме решени да преструктурираме Българските държавни железници. Нашата цялостна стратегия предвижда железниците в крайна сметка да започнат да функционирта на търговска основа, като субсидиите бъдат ограничени до определени целеви групи и адекватни обезщетения, определени чрез задълженията на публичния сектор, а държавата да остане отговорна за развитието на инфраструктурата. През януари 2001 г. разделихме инфраструктурата от оперативната дейност и постепенно ще бъде въведен конкуретния принцип, както предвижда новия Закон за БДЖ. Ще рационализираме железопътната мрежа и оперативните ж.п. дейности, за да намалим разходите. Съобразно тази стратегия ние изпълнихме Специалния план за действие за 2001 г., включително увеличаване на тарифите за товарни и пътнически превози съответно с 20 и 15%, освободихме излишния персонал и намалихме разходите за дейността и продадохме излишните активи. Въпреки това обаче ние допуснахме по-високи от предвидените загуби, предимно поради по-нисък от очаквания обем превози и липса на достатъчен напредък по изпълнение на Специалния план за действие. Тази година ще удвоим усилията си и ще продължим да преструктурираме БДЖ и да поддържаме нивото на субсидията до заложените в бюджета 70 милиона лв. По-конкретно, ще рационализираме структурата на персонала така че да я доближим до европейските стандарти, ограничавайки увеличенията на заплатите, извеждайки от експлоатация ненужните активи и елиминирайки губещите линии. В течение на годината и с помощта на външни консултанти и на Световната банка ще определим кои дейности могат да изплащат разходите си и за кои са необходими държавни субсидии. Ще осигурим държавата да има ясни договори с БДЖ за нивото на субсидиите и тяхната целенасоченост. И накрая, през 2002 г. ще завършим дългосрочния бизнес план, в който ще се определи следващия етап от преструктурирането.

Реформа в енергийния сектор

24. Ние смятаме, че създаването на един по-конкурентноспособен и ефективен енергиен сектор е от ключово значение за ускоряване на икономическия растеж и намаляване на фискалния риск. Предвид тази цел, ние сме в процес на преработване на нашата средносрочна национална енергийна стратегия с оглед ускоряване на либерализацията, увеличаване участието на частния сектор, приватизиране на дружествата за производство и разпределение на електроенергия и увеличаване на прозрачността и конкуренцията на пазара на електроенергия и газ. Ние ще се стремим тези промени да удовлетворят също и критериите за присъединяване към ЕС.

25. В съответствие с енергийната ни стратегия спешно необходимите изменения в Закона за енергетиката бяха одобрени през ноември и ще бъдат внесени в Парламента до средата на 2002 г. Предложените през ноември изменения имат за цел да дадат възможност за по-нататъшна либерализация на енергийния сектор, създаване на Министерство на Енергетиката, гарантиране на цялостно изпълнение на плана за оздравяване на топлофикационния сектор, укрепване на регулаторната комисия и подобряване на инвестиционния климат. До м. юни 2002 г. Министерският съвет ще приеме всички наредби, предвидени в съществуващия Закон за енергетиката и неговите изменения, с изключение на свързаните с откриването на пазар на газ, които ще бъдат приети през септември 2002 г. Във връзка с измененията в Закона за енергетиката, около 10% от пазара на газ и електроенергия ще бъде подготвен за отваряне до края на 2002. Ние също така ще подготвим и обявим реалистичен график до април 2002 г. за коригиране на тарифите за битово потребление на газ и електричество, като ги приведем до равнище на покриване на разходите, включително като определим междинна дата за изравняване на средните цени за промишлено и битово потребление, ще предоставим подходяща счетоводна информация за определяне на тези равнища и ще приемем прозрачен механизъм на ценообразуване. Новият Закон за енергетиката ще хармонизира българското законодателство с директивите на ЕС за електричеството и газа, включително чрез въвеждане на процедура за добавяне на капацитет за производство на енергия и позволяване на инвеститорите да поемат пазарни рискове като отварят все повече пазарите на газ и електричество.

26. В допълнение към тези нормативни и регулаторни дейности предприемаме големи усилия за преструктуриране на много други сфери от енергийния сектор. Ние ще изпълним изцяло плана за преструктуриране на топлофикационния сектор през настъпващия отоплителен сезон, за да овладеем големите финансови загуби и предотвратим по-нататъшното влошаване на състоянието на инфраструктурата. Прехвърлянето на собствеността на топлофикационните дружества от държавата към общините може да стане едва след като се вземат мерки за премахване на нормативните пречки. До края на м. юни 2002 г. ще изготвим план за продажбата на всички дружества за разпределение на електроенергия на стратегически инвеститори, а като следваща стъпка ще продадем и дружествата за производство на електроенергия. Ще преразгледаме програмата за преструктуриране на газовия сектор с оглед да стимулираме развитието на газовия пазар и инвестициите, ще предоставяме лицензи за развитието на този сегмент от пазара, който ползва тръби с ниско налягане, ще продължим да преструктурираме газо-преносната компания "Булгаргаз" и ще приключим подготовката за предоставяне на възможност за достъп на трети лица до преносната мрежа. Ще дадем възможност на големите потребители директно да договарят доставки на газ, включително и от чужбина, до степента, в която го позволяват външните договорни отношения. До края на 2002 г. ще приключим окончателно с ликвидацията на нерентабилни въгледобивни мини и ще доведем докрай приватизацията на печелившите мини. От 2003 г. бюджетната помощ за въгледобивния сектор ще бъде силно ограничена до финансиране на техническата ликвидация на затворените шахти и възстановяването на околната среда.

Политика по отношение на външния сектор

27. Като се опираме на основните успехи от последните години, ние ще продължим да провеждаме политика на либерализиране на търговията с цел да се подготвим за присъединяване към ЕС и създадем една по-привлекателна среда за чуждестранните инвеститори. Към днешна дата ние сме премахнали нетарифните ограничения и съществено сме понижили тарифните ставки. Ние се стремим към по-нататъшно либерализиране и опростяване на търговския режим и желаното му хармонизиране с режима на ЕС. За тази цел вече сме разработили многогодишен график, който ще приемем до юни 2002 г. Ръководени от този график, ние ще намалим непретеглената средната ставка при режим на най-облагодетелствана нация (при сегашна 12.4%) до 6% до 2006 г. със значителни годишни намаления, за да елиминираме разминаването със средното равнище за ЕС в момента и да преодолеем изкривяванията в международната търговия. В приетата Митническа тарифа за 2002 г. вече са застъпени тези мерки. Целта ни е да приватизираме всички търговски предприятия през 2002 г.

28. Ние активно сме започнали да управляваме държавния дълг с цел намаляване дълга на публичния сектор в съотношението "дълг към БВП", намаляване на портфейлния риск, минимизиране на риска при рол-оувър, установяване на базисни ориентири на международните и вътрешни капиталови пазари и поддържане на достатъчна ликвидност във Фискалната резервна сметката. Ние сме внесли в Парламента нов Закон за държавния дълг, който предоставя здрава законова основа и процедури за емитиране на държавен дълг и гаранции. До март 2002 г. очакваме Парламентът да приеме закона и очакваме нашата стратегия за управление на дълга също да бъде ревизирана дотогава. В контекста на тази стратегия вече сме постигнали значителен напредък в намаляване бремето на дълга на България, като в края на годината публичният външен дълг е $ [ ] млрд.щ.д., или [ ]% от БВП. Емисията на първите ни Еврооблигации през м. ноември 2001 г. постигна успех и ако излезем отново на пазара, ще осигурим такъв избор на матуритет, размер и валутно деноминиране, които продължават да се основават на целите, заложени в стратегията за управление на дълга. Политиката ни е също да стимулираме по-нататъшното развитие на вътрешния пазар за емитиране на държавен дълг и определяне на кривата на доходност. Достатъчното обезпечаване на Фискалната резервна сметката ще бъде ключът за поддържане на доверието в пазара и за изпълняване на външните ни задължения тогава, когато ще ни бъде трудно или прекалено скъпо да излезем на външните капиталови пазари. Следователно ще поддържаме Фискалната резервна сметката на ниво по-голямо от 90-те процента от очакваното годишно обслужване на дълга. В същото време ще се стремим към максимизиране на възвръщаемостта, в съотвествие с поддържането на адекватна ликвидност и благоразумен риск.

29. Ние вярваме, че прозрачността и прогнозируемостта са от съществено значение за успеха на нашата стратегия за управление на дълга. Ето защо ние ще продължим да предоставяме всякакви актуални данни своевременно и на всички заинтересовани страни, както на местни, така и на чуждестранни инвеститори, включително чрез по-нататъшните ни усилия да приемем Стандарта за разпространение на специални данни на МВФ. Ще оповестяваме средносрочния план за обслужване на плащанията по дълга. Освен това ще назначим лице за контакт в Министерство на финансите, което ще общува с местните и чуждестранни инвеститори. В този аспект ще ни бъде от полза укрепването на стандартите ни за статистическа отчетност по отношение на външния дълг и резерви.

Източник: Mediapool