БЯЛАТА КНИГА

 

Новото българско правителство е в дълг към избирателите: преди повече от четири месеца ние поехме ангажимент да дадем публичен отчет за състоянието, в което поемаме управлението на страната. Две са причините, поради които тази задача ни отне повече време от очакваното и поради което търпим критика. Първата е конюктурна – политическата ни етика не позволяваше в момент преди избори да започнем да четем на всеослушание едни доста тъмни страници от най-новата история на България. Най-малкото, защото става дума за твърде съществени факти, данни и деяния, които нацията ни, в порива си към оздравяване, ще дискутира години. Втората причина е същностна – мащабът на безскрупулното грабителство, разкриващо се по пътя към изясняване на истинското състояние на държавата ни. И за да бъдем откровени докрай: всеки нов скандален случай отваря вратите на срамни изненади. Затова решихме да не се опитваме повече да обхванем наведнъж необхватното, а веднага да пристъпим към първия публичен анализ на завареното и на причините за него. В този смисъл Бяла книга за управлението на ОДС е невъзможно да бъде написана еднократно и изчерпателно. Случилото се, обаче, трябва без никакво бавене да бъде предоставено на вниманието на българския избирател и гражданин, независимо че той вече два пъти тази година адекватно изрази политическата си оценка за предишното управление на страната.

При изготвянето на нашата програма ние изхождахме от допускането, че нормалното и ефикасно държавно управление предполага спазване на определени приоритети. Сред тези приоритети са навременното изплащане на задълженията на държавата – в това число пенсии, заплати, плащания по социалното осигуряване, здравеопазването и образованието. За съжаление се оказа, че тази наша позиция не е била споделяна от предходното правителство.

 

Голяма част от систематизираната информация е вече предоставена на обществеността – в Програмата на новото правителство и от българските журналисти.

Друга част от информацията не е огласявана до този момент. По много от изложените по-долу случаи материалите са предадени на прокуратурата и са започнати предварителни производства. На прокуратурата ще бъдат изпратени и всички новооткрити случаи, при които има съмнения за извършено престъпление.

По тях ще се произнесе съдът. Този процес няма да е бърз. Но в демократичната държава единствено независимият съд може да решава дали едно деяние е престъпление и кой е неговият извършител. Правителството не може и не бива да бъде съдебна инстанция. То няма да играе дори ролята на обвинител. Но сме длъжни ясно да заявим пред обществото какво сме наследили.

 

Не всички действия, обаче, представляват престъпления или закононарушения. Често предишното правителството е действало законосъобразно, но нецелесъобразно. Не е незаконно в последния месец на управление да се предвидят разходи за 300 000 000 лева и незабавно да се изразходват 178 000 000 от тях. Нецелесъобразността на това действие е очевидна, когато системата на здравеопазването, образованието, общините и НОИ са в огромен дефицит. Не е незаконно да се изгради сграда с цена 3600 лева на кв. метър. Но е подчертано нецелесъобразно. Недопустимо е да бъдат приемани закони, без те да бъдат осигурени финансово и с това да се създават скрити дефицити – тоест, да харчим пари, които нямаме. Могат да се дадат и много други подобни примери.

Новото правителство иска ясно да декларира, че то има други, различни възприятия за понятия като “целесъобразност”, “професионализъм” и “почтеност”, когато става дума за доходите на българското семейство.

 

Какво заварихме след шумно прокламираното най-успешно управление на България?

 

ИЗЯЖДАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

 

По време на управлението на правителството на ОДС е извършена значителна част от българската приватизация – раздържавени изцяло или отчасти са над 3000 предприятия. Експертната оценка на стойността на тези приватизирани активи е била близо 20 000 000 000 лв., макар че след голямото забавяне от 1989 до 2001 г. сега реалностите са други. За тази собственост в държавната хазна са постъпили малко повече от 2 000 000 000 лв. и още приблизително толкова са дължими в алтернативни или отложени платежни средства. Погледнато сумарно, активите на българската държава са разпродадени средно за 20% от стойността им, като в близо половината от случаите разминаването е още по-драстично. Най-честата защитна схема е: никой не даваше повече.

 

Наблюдава се влошаване на финансово-икономическото състояние на голяма част от неприватизираните предприятия, натрупване на задължения към държавата, осигурителните фондове, увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, задълженията към работниците и служителите в тях. В много от дружествата с 50 и повече процента държавно участие се наблюдават опити за продажба на продукция под нейната себестойност, като целта е умишлено водене на дружеството към фалит. Голяма част от държавните активи представляват машини и съоръжения, които са морално и физически остарели. Това прави произвежданата от тях продукция неконкурентноспобна.

Друг сериозен проблем, който оказва негативно влияние върху ефективното управление на държавните активи, е липсата на реален конкурентен пазар в енергетиката, в телекомуникационния и в транспортния сектор. В голяма част от дружествата представителите на държавата в органите на управление не упражняват ефективен контрол върху дейността на изпълнителните членове.

 

Практиката до момента показва, че липсват ясни и прозрачни правила и критерии, по които се избират одитори, застрахователи, обслужващи банки, доставчици и дистрибутори за държавните предприятия.

 

Много често ръководителите на държавните дружества заобикалят Закона за обществените поръчки, което е възможно поради нормативни неуредици и празноти в законодателството.

 

Липсата на ясни и прозрачни правила и процедури при приватизацията на държавните активи може най-лесно да се онагледи с продажбата на хотели, обособени части от “Слънчев бряг”АД:

·        Осъществени продажби на хотели от министъра на търговията и туризма за периода 1998-1999 г. чрез преговори с потенциални купувачи или чрез конкурс: 63 броя хотели с обща леглова база 16 468 легла и обща продажна цена 75 527 875 лв. или 4 586 лв. на легло.

·        Осъществени продажби на хотели от Агенцията за приватизация през месец септември 2001 г. чрез търг: 12 броя хотели с обща леглова база 2 472 легла и обща продажна цена 72 068 000 лв.  или  29 154 лв. на легло.

Разликата в продажните цени е 6.4 пъти. А разковничето за постигане на максимална цена е само в четири букви: Т-Ъ-Р-Г.

 

Защо тази процедура, регламентирана както и останалите в Закона за преобразуване и приватизация, беше неизползвана?

 

Други примери:

·                    Министерство на транспорта и съобщенията. От 145 000 000 лв. приходи, съгласно договорите за приватизация за периода 1994-2001 година едва 33 000 000 лв. са изплатени в брой. Останалата част са изплатени с другите разрешени от закона платежни средства, като не са отделяни дружествата, които са били подходящи за касова приватизация. Продавани са на РМД-та, които са довели дружествата до изключително лошо финансово състояние. Нашето правителство предприе мерки за прехвърляне на дружества с добри финансови показатели в списъка за касова приватизация – “Вагонен завод”- Дряново, “Завод за стоманобетонови конструкции”- Свищов.

 

“Български корабен регистър”ЕАД - Варна беше продаден с повече от 1 000 000 над обявената сума след поискана корекция на цената от страна на новия екип на  МТС. Някои от показателите на това дружества са: коефициент на ликвидност 11, налични парични средства – 600 000 лв.

 

“Хемус” ЕАД е приватизирано от Агенцията за приватизация без съгласуване с МТС. Предстои проверка на сделката.

 

Друг интересен феномен, на който се натъкваме, е липсата на следприватизационен контрол. Оказва се, че след извършените приватизационни сделки, повечето от фирмите - купувачи не са спазили клаузата да повишат броя на работните места и да вложат залегналите в договора инвестиции. От 123 сделки, сключени в периода 1997-2000 година, 62 дружества не са изпълнили задълженията си за броя на работните места, 37 дружества не са изпълнили задълженията си за инвестиции, поети с приватизационните договори, например: “Ер Добруджа инвест” АД, Добрич; “Авто инвест Вършец” ООД; “Транс Раднево”АД, Раднево; СД “Братя Бееви”, Костенец; “ЕЕГ”АД, Костинброд.

 

Комисията за следприватизационен контрол започна усилена работа, като се разглеждат и молби, постъпили през 1999 и 2000 година, поради нерешаването им навреме. Установи се, че липсват вписвания за ипотеки върху имуществото на дружествата и не е гарантирано вземането на държавата по приватизационните сделки. Не са начислявани неустойки –  предстои да бъде установено дали са изтекли давностни срокове и има ли възможност да бъдат предявени вземанията.   

 

Четири години не бяха достатъчни на правителството  на ОДС да осъществи приватизацията на структуроопределящи дружества – БТК, БМФ, БРП, ДСК, “Биохим”, ЦКБ, ДЗИ, “Булгартабак холдинг”, “Булгаргаз”, енергийния сектор. За тях е открита процедура от две години, но няма стратегия, не е проведен и конкурс за избор на консултант. Предстои съставянето на работна група за определяне на конкурсните условия за избор на консултант. В същото време БМФ има влошаващи се финансови резултати – оперативна печалба от 3% за 9 месечието на 2001, а нетна печаба – 0,1%, стар корабен парк, липса на инвестиции.

·        Министерство на земеделието и горите: Раздържавяването на предприятията със 100% държавно участие в системата на МЗГ се е осъществявало под прякото ръководство на министъра на земеделието и горите Венцислав Върбанов, ресорния му заместник Георги Каркъмов, директорите и експертите на Дирекция “Приватизация, преструктуриране и държавно участие” Стоян Христов и Анелия Митова. Приватизацията се е осъществявала по безпринципен начин, облагодетелстващ отделни хора и кръгове и ощетяващ държавата. В МЗГ са сключени общо 519 броя приватизационни сделки, 401 от които за цели предприятия и 118 - за обособени части. При раздържавяването превес е даден на т.нар. приватизация чрез РМД, чрез което плащаната цена за дадено предприятие е била десетократно по-ниска от реалната.

 

Държавните предприятия от холдингов тип – в горското стопанство, системата на “Сортови семена” и “Водно стопанство” и други, са преобразувани в еднолични дружества със 100% държавно участие. В директорските съвети на тези предприятия са били назначавани държавни служители от Дирекция “Приватизация, преструктуриране и държавно участие”.

Като пример за това са:

·        Участието на директорката на Дирекцията Анелия Митова в приватизацията на “Горпром” ЕАД – гр. Девин и “Чумерна” ЕАД – гр. Сливен;

·        Участието на началник-отдел “Следприватизационен контрол” – Светла Свиленова в приватизацията на “Перивол” ЕАД – гр. Разлог;

·        Обявяването в ликвидация на държавни предприятия, чрез умишлено лош мениджмънт, източване до нарастваща задлъжнялост към доставчици и държавни институции се е правело с цел облагодетелстване на определени кръгове за закупуването им по балансова стойност, значително по-ниска от реално пазарната;

·        38 е броят на дружествата от системата на МЗГ, обявени в несъстоятелност към 28.11.2001 г.;

·        18 са  дружествата от системата на МЗГ, обявени в ликвидация към 26.11.2001 г.;

·        12 е броят на сключените договори за продажба на мажоритарни пакети дялове/акции до 30.10.2001 г.

 

Приватизацията бе основният и последен значим резерв на България. Чрез постъпленията от нея страната ни можеше да изплати външния си дълг, да подобри финансовото си състояние с близо $ 1 000 000 000 годишно. Това не се случи.

За сравнение: Унгария намали трайно размера на външния си дълг за последното десетилетие.

ДОИЗЯЖДАНЕ НА ДЪРЖАВАТА

В обществото битуват мнения за източване на държавния сектор през последните години.

            А/ Чрез допълнително задлъжняване на държавните предприятия, вместо оздравяване на перспективните и ликвидиране на безперспективните.

 

·        Примери от Министерство на икономиката:

Ø      “Ален мак”АД, гр. Пловдив

Финансов резултат към 31.12.1999 г. – печалба – 274 000 лв.

Финансов резултат към 30.06.2001 г. – загуба – 3 647 000 лв.

 

Ø      “Дунарит”ЕАД, гр. Русе

Финансов резултат към 31.12.1999 г. – печалба – 1 545 000 лв.

Финансов резултат към 30.06.2001 г. – загуба – 962 000 лв.

 

Задължения към 31.12.1999 г.                                18 883 000 лв.

Задължения към 30.06.2001 г.                               27 335 000 лв.

 

Ø      “ВМЗ”ЕАД, гр. Сопот

Финансов резултат към 31.12.1999 г. – загуба –  5 830 000 лв.

Финансов резултат към 30.06.2001 г. – загуба -      962 000 лв.

Задължения към 31.12.1999 г.                               68 640 000 лв.

Задължения към 30.06.2001 г.                               98 276 000 лв.

 

Ø      “Балканкар Холдинг”ЕАД, гр. София

Финансов резултат към 31.12.1999 г. – загуба –  13 424 000 лв.

Финансов резултат към 30.06.2001 г. загуба – 11 720 000 лв.

Задължения към 31.12.1999 г.                             160 489 000 лв.

Задължения към 30.06.2001 г.                            213 222 000 лв.

 

Ø      “Булгаргеомин”ЕАД, гр. София

Финансов резултат към 31.12.1999 г. – загуба -     4 338 000 лв.

Финансов резултат към 30.06.2001 г. – загуба -     2 224 000 лв.

Задължения към 31.12.1999 г.                                46 227 000 лв.

Задължения към 30.06.2001 г.                               51 813 000 лв.

 

Само за последната година в Министерството на икономиката над 90 търговски дружества, в които държавата има мажоритарен пакет акции, са влошили значително финансовите си резултати и реално са изпаднали в невъзможност да осъществяват своята дейност.

 

Търговските дружества с държавно участие в Министерството на икономиката имат следните финансово-икономически показатели:

 

Ø      Печеливши дружества:

Кумулативна печалба за 2000 г. -                                             53 609 000 лв.

Кумулативна печалба за първото шестмесечие на 2001 г.    10 764 000 лв.

 

Ø      Губещи дружества:

Кумулативна загуба за 2000 г. –                                                80 835 000 лв.

Кумулативна загуба за първото шестмесечие на 2001 г-.   141 792 000 лв.

Ø      Общо:

Обща загуба за 2000 г.                                                  –27 226 000

Обща загуба за първото шестмесечие на 2001 г.                –131 028 000               

Предприятията, преминали през или в процедура по ликвидация от ресора на Министерството на икономиката към настоящия момент са 202. В голямата си част процедурата е стартирала след 1997 г. Само при 68 предприятия от този списък процедурата е окончателно приключила с тяхнато заличаване в Търговския регистър.

Предриятията от ресора на Министерството на икономиката, които са  в процедура по несъстоятелност към настоящия момент са 165. За по-голямата част от тях процедурата по несъстоятелност е открита след декември 1997 г. Само при 25 предприятия процедурата по несъстоятелност е приключила.

Може да се обобщи, че в ресора на Министерството на икономиката към настоящия момент има над 360 държавни предприятия, които са в процедура по ликвидация или несъстоятелност или предстои да влязат в такава.

 

·                Към Министерството на транспорта и съобщенията:

Ø                  Състояние на БТК. Закъснялата приватизация на дружеството води след себе си редица проблеми:

-         Дружеството работи с персонал от около 25 350 човека. По наша преценка, базирана на опита на други оператори, БТК трябва да има числен състав при сегашното техническо ниво на мрежата от около 16 000 човека, а след цифровизация на мрежата около 11 000 човека (в сравними като капацитет оператори работят около 7 000 до 9 000 души). На практика целият негатив от едно масово съкращение на щата ще се поеме от правителството или ще затрудни максимално и без това трудната приватизация на БТК;

-         Ребалансирането на цените не е завършило и новите увеличения ще бъдат пасив на правителството. Съществуващата нормативна уредба затруднява бързото ребалансиране и вече представлява проблем за бъдещите инвеститори. Невъзможността на БТК бързо да намали цените на международните разговори дава допълнителен пазарен дял на интернет доставчиците, предоставящи VoIP услуги;

-         От около 3 000 000 линии, с които БТК оперира, малко под 15% до края на годината ще бъдат цифрови – за сравнение в централна Европа този процент е около 80%. Според договореностите с ЕС за либерализация на пазара, БТК ще трябва да вложи около 400 000 000 долара до края на 2008 г., за да постигне около 80% дигитализация на връзките. Тази инвестиция ще бъде особено трудна в условията на конкурентен пазар след края на 2002 г.;

-         В структурите на БТК все още съществуват струткури на МВР и МО, които допълнително сериозно затрудняват приватизацията на дружеството и намаляват финансовия му резултат. Тези структури са били сериозна пречка при предишните преговори с KPNOTE, но въпреки това нищо не е направено за отделянето им в самостоятелни дружества и за намаляване на заетите в тях служители;

-         РТК “Мобиком” е със задължения от около 40 000 000 лева. Това е можело да бъде избегнато при по-далновидно и решително управление на държавния дял в РТК от 51%. Не е дадена възможност на РТК да премине към цифрова технология и компанията е поставена в неконкуретна позиция спрямо останалите мобилни оператори на пазара. В момента Cable and Wireless оказват натиск за продажба на дяловете си в РТК на нереалистично висока цена.

-         По неофициални оценки около 50 000 000 лева годишно са загубите на БТК от незаконен трафик, кражба на импулси, VoIP и неизгодни договори.

-         Правителството ще е принудено да приватизира БТК в условия на 70% - 90% спад на акциите на телекомите в световен мащаб в сравнение с периода 1998 – 2000 г.;

-         Не са развити допълнителни услуги в областта на Интернет, пренос на глас по Интернет (VoIP), развитието на мобилен бизнес.

 

Ø            Преструктуриране на  НК  БДЖ – разделяне на инфраструктура и превозвач

Години наред проблемите на БДЖ не са били решавани. Заварихме компанията в изолация и непрекъснато влошаващо се финансово състояние, което ще бъде огромен проблем за провеждане на разделянето в изпълнение на закона за железопътния транспорт. Ако разгледаме финансовите резултати от 1997 година до 9 месечието на 2001 година, ще видим, че загубата от дейността нараства от 10% на 49% преди приходите от финансиране и субсидии. Краткосрочните задължения нарастват от 70 000 000 лева на 270 000 000 лева. Поради недостиг  на средства за същия период са подновени едва около 250 км железен път от Оздравителната програма за 414 км. Дори и след изпълнението на Оздравителната програма ще останат за подновяване около 1400 км железен път, като на тези участъци скоростта на движение е намалена средно с 20%.

Не се изпълнява приетият от Световна банка план за оздравяване, като нуждата от субсидии вместо да намалява, се увеличава.

Договореното и доставено компютърно  оборудване за изграждане на пътническа, товарна и финансова информационна система  на стойност приблизително $ 6 000 000 е с почти напълно изтекъл гаранционен срок и е морално остаряло. Трите информационни системи – пътническа, товарна и финансова не са изградени след три години неуспешни опити. Предстои спирането на проекта за пътническа информационна система. Под въпрос е бъдещето на финансовата и товарната информационна система. Въпреки че разделянето на БДЖ е било планирано отдавна, то не е предвидено в заданието за горните системи.

 

Проектите, финансирани от международни помощи, са изпълнявани формално. Не е използвана възможността за повишаване и оптимизиране на дейността на ЖП превозвача.

 

Б/ Чрез неоправдано високи и често изкуствени разходи от държавния бюджет.

·                    Министерство на труда и социалната политика. За краткия период на своето съществуване Държавната агенция за закрила на детето е използвала огромни суми за наем в размер на 35 591 лв. месечно за 928 кв.м. площ, като за плащането му е била поискана допълнителна сума от бюджета за 2001 г. в размер на 254 000 лв. По-късно бюджетът на Агенцията е бил коригиран, но наемът е платен авансово до края на годината.

 

·                    Министерство на транспорта и съобщенията.

Ø                  Договор за почивна база “Копитото”, стопанисвана от ЕТ "Пламен Тр. Найденов". Договорът е за учредяване на право на ползване на недвижим имот. Имотът е следвало да бъде използван като почивна база за отдих на служителите на РВД - общо 1450 души. Наемат се помещения – стаи и общи части – като цената за ползването им за срок от 10 години е заплатена предварително. Първоначално договорът е бил сключен за 8 стаи за десет години за $ 2 300 000. Въпреки че стаите не са били ползвани през 1998 и 1999 г., през 1999 г. се сключва анекс за ползване на още 16 стаи и РВД се задължава с още $4 380 000. Общо са заплатени $6 680 000. Допълнително към тази сума за всеки посетител се заплащат от РВД по $35 на ден, което е цената за една закуска и една вечеря. Средствата за храна в рaзмер на 85 348.55 лв ($ 35 за полупансион) са изразходвани в нарушение на Правилника за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата на фонд РНСОВД.

Базата не е била ползвана през 1998 и 1999 г. Всички допълнителни разплащания, произтичащи от нарушаването на договора от ЕТ "Пламен Найденов" не са били изплащани от последния, а са били уреждани чрез удължаване на срока на договора и с увеличаване броя на стаите, независимо от ниския процент на използваемост на договорения леглови фонд. Вместо да се иска намаляване на цената или да се търсят неустойки за неизпълнение, РВД сключва договор за ползване на още 4 за период от 5 години.

Договорът е сключен, без да бъде проведен търг или конкурс.

Общата площ, за която е сключен договорът, е 988,02 кв.м. Ако договорът беше за закупуване, то цената на един кв.м. площ щеше да възлезе на $ 6 760,99.

За 2000 г. базата е била използвана на 56 % от капацитета си, като вместо 2520 нощувки са ползвани само 1404.

За първото полугодие на 2001 г. базата е била използвана на 52 % от капацитета си, като вместо 4480 нощувки са ползвани само 2345.

Макар че базата е следвало да бъде използвана само от служители на РВД, за периода 2000-2001 г. “Копитото” е ползвана и от 677 външни лица.
Средствата за сключване на договора са от фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение (РНСОВД)" и са изразходвани незаконно.

Ø                  Договор с "Капси Турс" за ползване на хотел “Морска звезда” на “Златни пясъци”. Договорът е за ползване на легловата база на хотела за отдих на служителите на РВД - общо 1450 души.

За 1999 г. са платени 1 597 049,05 лева;
За 2000 г. са платени 3 157 937,25 лева.
Цената на една нощувка е
$92 на човек с включени закуска и вечеря.

За сравнение цената на една стая в подобен хотел за чуждестранни туристи е около $ 30.

Договорът е сключен, без да бъде проведен търг или конкурс.

Макар че базата е следвало да бъде използвана само от служители на РВД, за периода 1999-2000 г. там са почивали за сметка на РВД и външни лица, като РВД е заплатил за тях $150 654.

Ø                 Договор с Dassault International за закупуване на самолет-лаборатория "ФАЛКОН-2000". Договорът е сключен в изпълнение на решение на Министерски съвет № 612 от 1998 г. Решението предвижда да се проведат преговори с Dassault International за закупуване на самолет “Фалкон 2000”, който да бъде предоставен за стопанисване на РВД. За закупуването на самолета не е бил провеждан търг или конкурс. Не са били разглеждани и други оферти. Цената на самолета е $29 830 000. До доставката на “Фалкон 2000” през 2001 г., е използван самолет “Фалкон 50”, за ползването на който са заплатени $2 762 000.

Ø                  Договор с “Главболгарстрой”АД. През 1991 година се извършва от специалисти на ИКАО проучване на системата за управление на въздушното движение на Република България и се изготвя програма. За изпълнение на програмата и за хармонизиране на системата за управление на въздушното движение на РБългария с тази на европейските страни са отпуснати два заема от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) от по 30 000 000 екю, т.е. общо 60 000 000 екю. Нашата страна има задължение да съфинансира програмата.

Част от програмата е и изграждането на Единния център за Управление на въздушното движение. Неговото строителство започва през 1997 година, като грубото строителство завършва през 1998 година. През лятото на 1998 година се провежда конкурс за изпълнение на довършителните работи. На първо място се класира “Главболгарстрой” АД. През месец август 1998 година Европейската банка (ЕИБ) не признава резултатите от конкурса. РВД променя условията на том 1 на тръжните документи и без обявяване на нова процедура, през м. декември 1998 година сключва договор за изпълнение на довършителните работи с “Главболгарстрой” АД, като цената на договора е 27 807 436 евро. Впоследствие “Главболгарстрой”АД изпълнява препроектиране на вече изпълнен груб строеж и цената на договора вече нараства с 13 488 688 евро, като от тях 3 228 113.04 евро са за невключени в тръжните документи работи, т.е. има едно завишение с около 10 000 000 евро. Сроковете за строителство са удължавани. Не е ясно какви са неустойките.

 

Съгласно програмата летищните радари е трябвало да се заменят през 2001-2003 година. За да могат съществуващите дотогава радари да работят до този срок, на 13 ноември 1997 година се сключва договор с ALENIA за модернизиране на някои елементи от антенната система на летищните радари за сумата от
$ 365 700. На 10 декември 1998 година се подписва договор (10/12/98) между ГД РВД и “Аления” на сума $10 500 000, в т.ч. за модернизация на радарите в София - $3 456 000, Варна - $3 456 000, Черни връх - $1 794 000 и Върбица - $1 794 000, след пряко договаряне само с един участник. Прилагането на чл. 58, т. 2 от ЗВДОбП има основание само при извършване на модернизация на съществуващите приемници на първичните радари.

 

Tази разпоредба не може да служи като основание за закупуване на нов моноимпулсен вторичен радар (както в случая е направено) и по този начин да се заобикалят разпоредбите на ЗВДОбП за търг или конкурс между няколко фирми, тъй като става дума за съоръжение, което може да работи самостоятелно или да бъде интегрирано, така както е изпълнено на ТРЛК “Черни връх” и на ТРЛК “Върбица”.

 

Монтажът на радарите закъснява между 40 и 240 дни и вместо да се съберат, дължимите неустойки се предоговарят.

На 22 декември 1999 година се подписва нов Договор 221299 между ГД РВД и италианската фирма ALENIA вече за модернизацията на радара в Бургас на сума $ 3 456 000, след пряко договаряне само с един участник. Като правно основание се цитира чл.16, т.5 от ЗОП - авторски права на ALENIA Marconi Sysytems (AMS). Прилагането на чл. 16, т.5 от ЗОП е основание само при извършване на модернизация на съществуващия приемник на първичния радар. Тази разпоредба не може да служи като основание за закупуване на нов моноимпулсен вторичен радар (както в случая е направено) и по този начин да се заобикалят разпоредбите на ЗОП за открита процедура или ограничена процедура между няколко фирми, тъй като става дума за съоръжение, което може да работи самостоятелно или да бъде интегрирано, така както е изпълнено на “Черни връх” или “Върбица”.

 

Ø      ГД “ГВА”:

Поради неефективни промени в Закона за гражданското въздухоплаване,

лоша организация на работата в ГД “ГВА” и незавършена работа по въвеждане на подзаконова база, могат да бъдат констатирани следните нарушения:

q       Приходи от държавни такси – 36 000 000 лв; неусвоени – 22 000 000 лв.

-         забавени и неремонтирани крайните полоси на ПИК (полоса за излитане и кацане) на Летище Варна;

-         забавяне и неремонтиране на терминала на Летище Варна;

-         забавяне и неремонтиране на терминала на Летище Бургас;

-         забавено и неизвършено разширение  и маркировка на перона на Летище Бургас;

-         незавършен ремонт на част от перона на Летище София;

-         забавяне и оскъпяване на проекта с около 10 000 000 лв. за Летище София с решение за отделяне от проекта за укрепването дигата на реката;

-         забавяне на делото за ЧЗРП – забавяне на проекта за Летище София;

-         неуредена собственост н земята за разширение на Летище София – забавяне на проекта;

-         неработещи търговски дружества на Летище Русе и летище Търговище.

 

q       Нарушена безопасност на полетите:

-         кацане на мотоделтапланер на Летище София;

-         летища, неотговарящи на Наредбата за сертифициране на летища;

-         пълна липса на хармонизация на закона и поднормативната база с нормативната база на Европейския съюз JAR.

 

q       Използване на скъпа компютърна техника за частна работа.

q       Използване на автомобилите на ГД “ГВА” като частни автомобили.

 

·                    Министерство на земеделието и горите:

Ø                  Силно занижен финансов и банков контрол в Националния център за аграрни науки /НЦАН/. Съчетаването на лоша финансова дисциплина с нереалистично ниско заложена бюджетна субсидия в размер на 9 200 000 лв. е довело до невъзможност за изплащане на заплатите на научните работници. Липсата на реализация на собствени приходи от научна дейност допълнително утежнява финансовото състояние на НЦАН.

Ø                  Неправомерно изразходване на финансови средства е налице и в Агенцията за борба с градушките. Направени са капиталови разходи за
600 000 лв.,
които не са одобрени предварително. Това е довело до невъзможност за изплащане на работните заплати на служителите за последните 4 месеца на 2001 г. В момента там тече проверка на Държавен финансов контрол.

Ø                  Силно заниженият граничен ветеринарно-медицински контрол в Националната ветеринарномедицинска служба е довел до нисък обем от постъпления от такси по внос и износ на хранителни продукти. В Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури също е установено нецелесъобразно разходване на средства. Финансиран е проект, за който няма заложени средства в бюджета на Агенцията, като е извършвано допълнително заплащане на служителите.

Ø                  МЗГ координира от близо 5 години проект “Пазари на едро за пресни плодове, зеленчуци и цветя” по двустранното българо-германско техническо сътрудничество. Само един от пазарите – този в гр. Сливен - среща сериозни трудности при въвеждането в експлоатация. Причините са в бившите правителства, които не са привели навреме в сила международните споразумения и са допуснали пропуски в управлението на пазара при старта му.

 

Ø                  Държавен фонд “ЗЕМЕДЕЛИЕ”. Многобройни са констатираните нарушения в дейността на Държавен фонд “Земеделие” от Сметната палата и от Агенцията за “Държавен финансов контрол”. Установена е липса на предварителен и текущ контрол върху кредитите, недостатъчно покритие на обезпеченията по кредитите, неспазване на утвърдените указания и неефективност при събирането на вземанията.

Драстично нарушение на финансовата дисциплина в Държавен фонд “Земеделие” е извършено непосредствено преди парламентарните избори тази година. На 7 юни 2001 г., само 3 дни след утвърдената от МС план-сметка на фонда, УС взима решение и предлага на МФ корекция на същата план–сметка, с което настоява да бъдат променени двата лимита за субсидия от 10 на 17 000 000 лв. и за инвестиционни кредити от 26 на 36 000 000 лв. Предложението е това да става за сметка на намаляване на преходния остатък на фонда за следващата година от 45 000 000 на 28 000 000 лв. Това предложение е прието и утвърдено от финансовия министър. Направените корекции не съответстват на Решение № 405 на Министерския съвет, както и на ангажиментите на страната по АСАЛ-2 – споразумението със Световната банка. Напротив, нарушава се драстично това споразумение и като обща сума и като структура на инвестиционните кредити. Правителството е приело, че основателни причини за промени могат да бъдат само изпълнението на програма САПАРД или евентуално други европейски програми за финансиране. Държавен фонд “Земеделие” работи по годишна план-сметка. Приходите и разходите по нея са съставна част на консолидирания държавен бюджет. Посочената корекция на двата лимита по план-сметката и усвояването на средствата по тях означава
17 000 000 лв. дефицит в държавния бюджет. На практика той ще се окаже още по-голям поради трудността да се достигне планираният (при това с вече направената корекция)  размер на преходния остатък от 28 000 000 лв. към края на настоящата година.

 

Друго тежко нарушение на финансовата дисциплина е одобрената от УС на фонда нецелева субсидия от 4 500 000 лв. за стимулиране на регистрацията на земеделските стопани през периода 15 април – 15 юни 2001г., която е разпределена по 100 лв. субсидия на производител. По тази субсидия са изплатени над 1 800 000 лв., като 10% от тях са раздавани в брой, на ръка. Средствата са отпуснати не за конкретна стопанска цел, което се явява нарушение на законовите разпоредби и вътрешната нормативна уредба на фонда.

 

Крупно нарушение е предоставянето без всякакво правно основание през април и в края на м. май т.г. на средства на фонда в особено големи размери - 2 000 000 лв. на “Агротехника”- гр. Карлово. Този разпореждане с бюджетни средства на фонда е разрешено от тогавашния министър на земеделието и горите.

Драстично нарушение на финансовата дисциплина са издадените  гаранции в полза  на ТБ “Биохим” без покритие и без договорно основание за над 2 700 000  лв.

 

Без законово основание е предоставен безлихвен тригодишен кредит от 5 000 000 лв. е предоставен на Компенсационен фонд “Зърно” през ноември 1999 г.

    

Противно на констатациите и препоръките на Сметната палата – по Акт за констатации № 0500014400/04.08.2000 г. за извършената проверка за периода 01.01. - 30.06.2000 г. докладът е представен на министъра на 22.11.2000 г., а в ДФЗ е постъпил едва на 05.04.2001 г. През пролетта и лятото на 2000 г. на практика още повече се засилват правомощията за решения на Кредитния съвет, което превръща Фонда в инвестиционна банка за пряко кредитиране - без посредничество на ТБ, с ресурс и риск на самия фонд. Извършената преди това поредица от изменения и допълнения на инвестиционните програми улеснява достъпа до финансовите средства на фонда и осигурява възможност едни и същи лица да бъдат кредитирани едновременно по няколко проекта на една програма или успоредно по различни програми, като при това се явява грубо нарушение на Вътрешните правила на ДФЗ за кредитиране. Това е и в драстично противоречие с условията и изискванията на Световната банка да се ограничи нелоялната конкуренция на ДФЗ спрямо частния банков сектор, работещ в условията на валутен борд чрез облекчено и безконтролно разпореждане с бюджетни средства.

 

На 17.05.2000 г. УС на ДФЗ утвърждава основните параметри на прякото кредитиране за създаване на трайни насаждения, което е в разрез с Вътрешните правила на фонда за кредитиране. Преди още да се утвърдят указанията за прилагане на такова кредитиране от УС на фонда, същият одобрява решението от предходния ден за отпускане на инвестиционен кредит в размер на 2 900 000 лв. за създаване на лозови насаждения от 1800 дка. За една година – до юни 2001 г. са отпуснати общо 40 бр. кредита за 32 500 000 лв. общо, като всички те са в нарушение на тези указания. Най-значими от нецелесъобразно предоставените  кредити са на фирмите:

-“Шато Руко” АД, гр. Ямбол2 900 000 лв. срещу обезпечение от 2 000 дка земя и 1 апартамент в Ямбол.

- “Винпром”, гр. Лом – 2 150 000 лв. срещу обезпечение от 1 900 дка земя.

- “Литекс Комерс”3 900 000 лв.      

 

С тези указания областните дирекции са отстранени от контролни функции, като в същото време ангажираните с кредитирането звена в ЦУ не са извършвали нито предварителен, нито текущ, нито пък последващ контрол. В договорите за кредити отсъстват достатъчно защитни клаузи в полза на кредитора, огромната част от средствата са отпуснати авансово, а голяма част от инвестициите все още не са направени, като по два от кредитите е допуснато абсолютно нецелево предоставяне и усвояване на средствата (“Бояна-3” ООД, Велико Търново и “Стара изба –1924” АД, Ямбол).

 

На 15 май 2001 г. Европейската комисия взима решение за  акредитация на ДФЗ като функционална агенция “САПАРД”, като по тази програма се включват инвестиции за създаване на трайни насаждения, в т.ч. и на лозя. В този аспект е недопустимо раздаването на 14 кредита за лозови насаждения, извършено след тази дата.

 

Нередовните кредити по краткосрочните финансови линии на ДФЗ през периода 1996-1998 г. са 11 297 000 лв. от 51 983 000 лв., което е 22% от общо разпределения ресурс. През периода 1999-2000 г. техният дял достига над 50%, което в цифри означава, че през 1999 г. от усвоения ресурс в размер на 30 500 000 лв. не са възстановени 16 100 000 лв., а през 2000 г. от усвоените 38 200 000 лв. не са погасени 9 700 000  лв., а 10 100 000 лв. са разсрочени до края на тази година.

Резултатът от действията на бившето ръководство на МЗГ и на ДФЗ е почти пълното изчерпване на ресурсите на фонда не само за периода до края на тази година, но и за следващите години. Превишаването на утвърдените лимити за разходи по годишната план-сметка и предоставянето на допълнителни средства извън утвърдените срокове, включително и през следващи календарни и бюджетни години, води до силно затруднена финансова ликвидност на фонда.

 

Ø      Фонд “ТЮТЮН”

 

Фондът е създаден през 1994 г., след приемането на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Основната му дейност е регулиране на тютюнопроизводството в страната. Констатираните сериозни нарушения в работата на фонда произтичат от нерегламентирания финансов статут в съответствие със ЗТТИ.

 

Липсата на инициатива от страна на бившето ръководство на фонд ”Тютюн” за реализирането на около 2000 тона тютюн от реколта 1997г. собственост на фонда, е довела до загуби за държавата в размер на 6-7 000 000 лева. Манипулираният и ферментирал тютюн е неатрактивен за купувачите, дори при цена 50% по-ниска от себестойността му, поради което залежава в складовете на държавните тютюневи предприятия.

 

Сериозно нарушение е установеното неправомерно пренасочване на финансови средства от фонда. Пример за това е издаването на заповед № РД09-921/13.09.2000 г. от бившия земеделски министър, с която той нарежда превод на 5 000 000 лв. от закритите извънбюджетни сметки на фонда по сметка на МЗГ. Преведената сума не е възстановена в бюджета на фонда.

 

 

 

 

В/ Чрез подаряване.

Министерство на земеделието и горите. Сегашният ръководен екип на МЗГ завари процеса по възстановяване на земеделските земи, горите и земите от горския фонд в заключителния му етап. Собствеността върху земите е възстановена над 99%, а на горите – над 91%.

 

През изминалия 10 годишен период на поземлената реформа нито една Поземлена комисия /ПК/ не е работила законосъобразно. На много места са допуснати груби нарушения – отказ от въвод във владение на собственици, доказали собствеността си по съдебен път; настаняване по лично усмотрение на някой председател или членове на ПК на собственици с автентични документи за собственост в реални граници на друго място; грубо манипулиране на картния материал и изнасяне на поверителна информация.

 

Груб пример за нарушения са действията на председателя на ПК - Самоков Никола Начев, издал на една обществена организация документ за собственост на 50 хил. дка гори от Държавния горски фонд в Рилския горски масив. Материалите по случая са дадени на прокуратурата.

 

Нарушения има и при оземляването на малоимотни и безимотни граждани и при извършване на замени на частни земеделски земи със земи от ДПФ. Замените по Черноморското крайбрежие са най-добрата илюстрация за това, макар че са само малка част от извършваните нарушения:

-         почти целият ДПФ в землището на кв. “Крайморие”, гр. Бургас е заменен срещу частни земеделски имоти в различни региони на страната. В землищата на селата Царево и Равадиново, Бургаска област, е приложен същият подход.

-         - сключвани са договори за дългосрочно отдаване под наем на земеделски земи от ДПФ с организации, нямащи нищо общо със земеделието и които не плащат наеми. Такива са случаите с Професионален волейболен клуб “Добруджа” АД – гр. Добрич и “Добруджанска гора” АД, чиито договори са прекратени.

 

С многобройни заповеди на предходния министър на земеделието и горите безвъзмездно е прехвърлено право на собственост върху недвижими имоти /гори и земи от горския фонд, ловни домове, етажи от административни сгради/ от Регионални управления на горите /РУГ/ и държавни лесничейства /ДЛ/ на еднолични акционерни дружества, създадени с имущество на преструктурираните горски стопанства.

 

Основното нарушение е: неправомерно учредяване на ограничени вещни права върху земи и гори от Държавния горски фонд /ДГФ/.

 

Право на ползване: Най-честите нарушения са регистрирани в района на ДЛ - Несебър. В почти всички случаи земите са отпускани на физически лица “за отдих” срещу символично заплащане от 50 стотинки за кв. метър. Особено фрапантен, обаче, е договор 278/28.07.2000 г., с който НУГ учредява право на ползване върху 10 774 кв. м. земя от ДГФ в района на ДЛ - Самоков на физическо лице “за отдих” срещу сумата от 384,50 лв!

 

Право на строеж: НУГ е учредявал право на строеж върху земи от ДГФ на физически и юридически лица, несвързани с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите, без изключване на терените от ДГФ. Отново най-много нарушения са регистрирани на територията на ДЛ - Несебър. Цените варират средно около 1 лв. на кв. метър, въпреки че в някои от случаите се предоставя правото на строеж на цели туристически комплекси. Например с договори № от 375 до 378/05.12.2000 г. НУГ учредява възмездно право на строеж на физически лица върху земя от ДГФ от ДЛ - Несебър в размер от 100 до 930 кв. м. на 13 масивни двуетажни сгради! Отдавано е и възмездно право на строеж върху земя от лесопаркове, като “Несебър” и “Беленска гора”.

 

Издаването на всички заповеди за учредяване право на ползване върху площи от ДГФ на физически и юридически лица за стопански цели не е предхождано от провеждането на търг или конкурс. Тези заповеди са издадени в нарушение на процесуалните разпоредби на действащото законодателство, поради което на основание чл. 41 от Закона за административното производство са нищожни.

 

Цитираните договори са незаконосъобразни поради неспазване изискванията на чл. 81, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и чл. 140, ал. 3 от Правилника за неговото приложение.

 

Неправомерно разпореждане с имоти, държавна собственост, управлявани от НУГ, неговите органи и поделения.    Със заповед № РД 41-168/15.03.2001 министърът на земеделието и горите предава Ловен дом “Чукурска поляна” над Ракитово – масивна сграда върху площ от 167 кв. м., заедно с инвентара само за 7 200 лв. на “Сютка” АД. Сградата е построена с доброволен труд от служителите от ГС - Ракитово, финансирана е от бившия Комитет по горите и от стопанската дейност на бившето горско стопанство, сега ДЛ - Ракитово. Почти по същия начин са прехвърлени и други ловни домове като “Дряна” - собственост на ДЛ - Плевен, “Кордела” - собственост на ДЛ - Черни Вит и др.

 

Безвъзмездно прехвърляне на недвижими имоти на търговски дружества с принципал министъра на земеделието и горите, учредени с имущество на преструктурираните горски стопанства. През 2001 г. министърът на земеделието и горите е дал съгласие от името на МЗГ, в качеството му на акционер в приватизираното дружество “Елина” АД, за увеличаване на капитала на дружеството чрез внасяне на непарични вноски на гори и земи от ДГФ. По този начин е прехвърлено правото на собственост върху 7 имота в района на дейност на ДЛ - Пампорово, които са изключителна държавна собственост.

 

Сключване на договори за замяна с имоти, собственост на физически и юридически лица. Със заповед РД № 46-742 от 14.06.2000 г. министърът на земеделието и горите заменя продуктивна земеделска земя в Костинброд със земя от ДГФ в Несебър, на 320 м. от брега на морето и на 1 километър от града. При оценката на лицензирани оценители на двете земи се е получила разлика в размер на 2 417 лв. в полза на молителя Евгени Илиев Димитров - съветник на министъра, която му е изплатена.

 

Нарушени са изискванията на чл. 13 от Правилника за прилагане на Закона за горите и чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Нарушени са и вътрешни правилници на МЗГ, като молбата на молителя не е заведена в деловодството на МЗГ, въпреки че е адресирана до министъра.

 

 

МИНИРАНЕ НА БЮДЖЕТА

Правителството но ОДС обясни на обществото,  че оставя на наследниците си идеален бюджет за годината със значими и вече реализирани към края на първото шестмесечие излишъци. Става дума за мнима икономия, за мним излишък, тъй като множество дължими разходи не били направени.

·                    НАЦИОНАЛНИ  ФИНАНСИ

Нека да напомним, че Новото правителство дойде на власт на 24 юли. Именно между 17 и 24 юли се наблюдава особено влошаване на бюджетните показатели, което е признак на безотговорност на отиващата си власт. Неколкократно икономическият екип на НДСВ призова Министерството на финансите да не изразходва неразумно пари от държавния бюджет.

Един от основните заварени проблеми е подържаният неразумно висок дефицит по текущата сметка на платежния баланс. Отвореният тип на българската икономика определя и голямата зависимост  от състоянието на международната икономика и директното въздействие на положителните или отрицателните шокове. На практика това означава, че България е изложена на по голям риск, като внася повече, отколкото изнася и поради това от страната излизат пари, с които се плаща за по-големия внос. При условията на валутен борд напускането на тези средства се компенсира с приходи от приватизация, чуждестранни инвестиции или промени в резерва на БНБ. Този дефицит ограничава възможностите ни да съхраняваме без напрежение доверието във валутния съвет в по-дългосрочен план и нашия стремеж за намаляване на външния дълг на страната.

 В споразумението с МВФ от 1998 г. разумният дефицит по текущата сметка на платежния баланс е договорен на около 3% от БВП за съответната година. Очаквало се е той да бъде покрит с чуждестранни инвестиции. Статистиката показва, че предишното правителство далеч е надхвърляло този разумен праг. Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс за 1999 г. е 5.5% от БВП, за 2000 г. – 5.8% от БВП, а за 2001 г. се очаква да бъде 5.9% от БВП. Само за първите седем месеца на 2001 г. дефицитът по текущата сметка е над 3.3% от очаквания БВП. Статистиката и икономическата теория смятат, че поддържането на дефицит над 3 % за повече от три години води до финансова криза, подобна на кризата в Азия.

Като цяло икономическият растеж за полугодието е по-слаб от този през 2000 г. Това е естествена последица от започнатите, но недовършени и неуправлявани структурни реформи, които направиха макроикономическата стабилност много крехка, а капацитетът на икономиката е недостатъчен. Подобно е и заключението на мисията на МВФ от 9 март 2001 година, където се казва, че “пречките включват: неефективност на предприятията, провеждане на голям брой скрити приватизационни сделки и бавни процедури по тях, ниско ниво на финансово сътрудничество, висока енергоемкост на продукцията и същевременно бавно започване на преструктурирането на самия енергиен сектор, създаваща пречки, бюрокрация и корупция.”

Българската икономика е изправена пред риск.

Липсват фактори на растежа:

·  производство, което ще осигури бъдещата стабилност на доходите и икономиката,

·  достатъчно инвестиции;

·  потребление;

·  търговският баланс е отрицателен.

Тоест: отчитаният досега растеж се дължи предимно на действието на фактори с еднократен характер (каквито са приватизационните сделки) и на огромното влияние на потреблението на публичния сектор, а не толкова на ефикасната работа на икономическите субекти и на икономиката като цяло.

Правителството на ОДС е съзнавало ясно, че приходите от приватизация ще спрат, че пред бюджета няма да останат много възможности за финансиране и че преструктурирането е от жизненоважно значение, и нищо не е направило, дори напротив - през първото полугодие на тази година е започнало извършването на нецелесъобразни и неефективни от гледна точка на дългосрочния ръст разходи.

Като естествени последици от това вече започват да избиват добре прикриваните проблеми – най-вече с влошаването на текущата сметка на платежния баланс.

Kaто обобщение от данните за първото полугодие и очерталите се тенденции през третото тримесечие на 2001 г. се вижда, че:

·  Има забавяне на растежа спрямо същия период на миналата година, което се отразява на доходите на всички нас;

·  Броят на официално търсещите работа безработни е много висок – за полугодието е 654 008 души;

·  Третото тримесечие, освен че се характеризира с влошаване на външната обстановка, показва и някои обезпокоителни тенденции за националната икономика, свързани най-вече с влошаването на текущата сметка на платежния баланс.

Само за юли дефицитът по търговския баланс възлиза на 204 700 000 щ.д., като очертаващата се тенденция за тази година е силно негативна. Вследствие на това се налага предприемането на непопулярни фискални мерки.

На пръв поглед данните сочат добро изпълнение на бюджета на консолидирана основа за полугодието – реализиран е излишък от 167 000 000 лв.

Анализът обаче показва, че реалните тенденции са сочели завършване на първото полугодие с дефицит. Парите са превеждани, но неизползвани, а икономията е мнима, защото разходите следва да бъдат направени в по-късен период. Само за системата на министерствата и другите централни ведомства тези средства възлизат на 158 600 000 лв. Това на практика означава укриване на реалното състояние на бюджета.

Съществуват и редица други проблеми, на които не е обърнато достатъчно внимание през първото полугодие и които са пречки пред изпълнението на бюджета през втората половина на годината.

Кои са основните действия и пропуски в провежданата бюджетна политика на предишното правителство, предизвикали необходимостта от засилване на бюджетната рестрикция?

По отношение на приходите в бюджета – предишното правителство си е давало сметка, че изпълнението на приходите се дължи на еднократни фактори, характерни само за първото полугодие.

Най-голямо преизпълнение се очаква за приходите от данък върху печалбата (ДП) - от около 250 000 000 -300 000 000 лв. Това се дължи на изравнителните вноски от печалбата, реализирана през 2000 година, и вноската направена от БКК, след приватизацията на “Булбанк”.

Авансовите вноски през 2000 г. са направени на база печалбата за 1999 г., която бе силно повлияна от редица неблагоприятни външни фактори, а печалбата през 2000 г. е по-висока от 1999 г. и изравнителните вноски, направени в първото полугодие на 2001 г. са по-високи. Постъпилият данък върху печалбата от БКК е в размер на 167 400 000 лв. Това няма да се повтори до края на годината.

На полугодието приходите от ДДС превишават предварително планираните.  Веднага след месец юни е налице рязко спадане на приходите. Направените проверки показаха, че това се дължи основно на огромни незаконни възстановявания на ДДС. В момента се извършват проверки за разкриване и предаване на престъпниците на съд.

·  За по-високите приходи принос има и еднократното постъпление от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на около 45 000 000 лв.

·  Наблюдава се преизпълнение и в помощите от 100 000 000 лв. постъпили по програма ФАР – но средствата са целеви и са отпуснати главно за консултантски услуги.

·  Събираемостта на акцизите е ниска. Очаква се неизпълнение от около 100 000 000 лв. до края на годината. При таксите за горивата изоставането ще се компенсира до края на годината, но при другите елементи това няма да стане. Неизпълнението на пътните такси е около 3 000 000 - 4 000 000 лв. Останалото е от други акцизи. Основно проблемите по събирането на тези средства са свързани с “Лукойл Нефтохим”.

·  Трябва да се има предвид, че вътрешната структура на приходите в сравнение с предходната година е променена. Увеличен е относителният дял на данъка върху печалбата, а е намален относителният дял на ДДС и митата. Преодоляно е изоставането на приходите през август и септември, за което принос имат предприетите чисто административни мерки и подобрението в работата на данъчната администрация.

Макар и да се очаква преизпълнение на приходите с около 1.5-2 на сто спрямо заложеното по закон, напрежението и нуждите на отделните бюджети в следствие от неразумната политика на разходване през първите шест месеца ще погълне изцяло тези допълнителни постъпления.

 Първото полугодие на тази година е полугодието с най-големи разходи за последните четири години. Изразходвани са 5 895 100 000 лв., което е 23.5 на сто повече, сравнено с шестмесечието на 2000 година.

·  Ако разходите се разгледат по икономически елементи, се наблюдава:

Твърде високо ниво на капиталните разходи, което се дължи на одобрената от предишното правителство инвестиционна програма на стойност  330 000 000 лв. Очаква се, че само тук ще се изразходват  200 000 000 лв. повече. Подобно увеличение на разходите за ремонтни дейности и реконструкции е свързано с изтегляне на голям ресурс от бюджета,  нарушава принципите на годишния закон за бюджета и представлява недопустим прецедент в края на мандата на едно правителство.

Извънредно високи субсидии, предоставяни на проблемните сфери. МВФ винаги е залагало като критерии и изискване в сключваните договорености ниско ниво на тези субсидии. През първото полугодие са отпуснати субсидии за:

·  Държавната агенция за енергетика и енергийни ресурси, като от заложените по закон 55 000 000 лв. са преведени 33 000 000 лв. (60% от годишната субсидия);

·  за БДЖ, като при годишен план от 60 000 000 лв. са отпуснати 46 000 000 лв. (77% от закона);

·  за фондовете “Земеделие” и “Тютюн” за половин година са усвоени суми близки до годишния размер (100 %).

Очакваните допълнителни искания за субсидии от топлофикациите са 20 000 000 лв., а от БДЖ 10 000 000 лв.

От резерва, който възлиза на 200 000 000 лв. (без средствата за борба с природните бедствия), само през първото шестмесечие са разходвани 100 000 000. лв. - 60 000 000 лв. за пенсии, 30 000 000 лв.  – използвани на база на Решение на МС за създаване на условия за намаляване на безработицата, пряко свързана със структурната реформа, и 10 000 000 лв.  – средства за подпомагане на хидросистемите във връзка със засушаването и борбата с градушките. Това обаче не са еднократни разходи, за които е предвидено изразходването на резерва.

Очертава се недостиг на средства за целевите помощи за енергийна защита от 13 000 000 лв.

Спестявано е от разходи за работни заплати – те не са били изплащани.

Опасността от влошаване на финансовото състояние на държавата наложи правителството да съкрати разходите и да се опита да увеличи приходите в бюджета. Поради това не бяха увеличени заплатите в бюджетната сфера.

Анализът на разходите показва твърде тревожни тенденции:

Републиканският бюджет завършва шестмесечието с дефицит от  166.5 000 000 лв., а само за следващите три месеца той се увеличава до 559 600 000 лв. Поради неизпълнение на приходите по бюджета на Висшия съдебен съвет и задължението те да бъдат компенсирани от републиканския бюджет, той трябва да поеме  и допълнително задължение от 8 000 000 лв. 

Финансирането на общините отново е източник на фискален риск, който в една по-малка част се дължи на общото икономическо развитие, но в по-голямата си част  е свързан с рамката и системата за финансиране на общините. Разходите по бюджетите на общините за полугодието са 607 100 000 лв. или 52 на сто от годишната програма, а за деветмесечието са 1 368 500 000 лв. или 83 на сто спрямо разчета за 2001 година. За първите две тримесечия автономните бюджети са похарчили 60 000 000 лв. в повече за издръжка от разчетеното за полугодието. Само по това перо, ако не се приемат мерки до края на годината се очаква да бъдат разходвани 48 000 000 лв в повече.

Очакваните неразплатени разходи и други задължения по бюджетите на общините към края на годината включват:

·  за образование 44 000 000 лв.;

·  за здравеопазване 33 000 000 лв.;

·  за социални помощи – 35 000 000 лв;

и ще възлязат на 216 000 000 лв. За деветмесечието са изразходвани 179 000 000 лв., които нямаме.

Значителна част от проблемите произтичат от липсата на финансова дисциплина и слабия контрол.

Независимостта на общините изключва намесата на Министерството на финансите при просрочване на задълженията им. Въпреки реализирания излишък от 121 500 000   лв. за шестмесечието и 114 700 000 лв. по предварителни данни за деветмесечието, скритите просрочия биха довели отново до напрежение по тези бюджети до края на годината. При това получаването от общините на допълнителни субсидии през бюджетната година се превръща в обичайна практика. Те възприемат бюджетните кредити, предвидени в закона за бюджета, само като “първа вноска” и очакват да получат допълнителни субсидии през годината. Това поражда  съмнения относно основните механизми за финансиране на общините и прозрачността на взаимоотношенията централен – местен бюджет. Този механизъм на нарушаване на фискалната дисциплина се превърна в практика след 1998 г.

Риск за стабилността на бюджета е и сферата на здравеопазването, където от 370 500 000 лв. – оценка в годишен размер на субсидиите за болниците, които се финансират чрез Министерство на здравеопазването и общините (всички разходи, необходими за поддръжка на болниците) за първото полугодие са предоставени 198 000 000 лв. (53.4 на сто), като 128 000 000 лв. са получени чрез МЗ и 60 000 000 чрез общините. Очакваните неразплатени разходи в болниците към Министерството на здравеопазването към края на годината са 100 000 000 лв., като към 30.09.2001 г. са 68 000 000 лв.

При положение, че правителството се стреми към изпълнение на уточнения дефицит от 0.9% от БВП, тези изходни предпоставки създават значителни ограничения пред избора и провеждането на различна икономическа политика през тази година.

Предишното правителство е финансирало разликата между препоръчителния и фактическия дефицит изключително с неразумно разпределени във времето външни заеми. Например, за осемте месеца на миналата година страната е получила нето 67 000 000 долара в подкрепа на платежния баланс. За същия период на тази година тя е платила нето 77 000 000 щатски долара. Резултатът е трайна тенденция към намаление на резервите на БНБ от началото на годината и е последица за сегашното правителство от горната политика.

Освен неравномерно разпределение на външното финансиране, през последните години валутният резерв и външният дълг на страната не са управлявани ефективно. Пропуснатите ползи и преките загуби от воденето на лоша политика по отношение на външните финанси на страната се оценяват на над 1 до 2 000 000 000 евро за периода 1998-2000 г. Само за осемте месеца на тази година загубите на валутни резерви от курсови разлики са близо 30 000 000 щатски долара. Затова и активното управление на външния дълг с цел неговото намаляване е сред основните насоки на работа на Новото правителство.

Същевременно пред икономиката са открити негативни тенденции, свързани с преструктурирането й, което води до бързо увеличение на броя на безработните и запазването му на много високи нива. Заедно с този фактор, силно негативният баланс на текущата сметка остава основно предизвикателство пред програмите за макроикономическа стабилност.

Натрупани са големи по размер несъбрани държавни вземания.

Съществуващите слабости при изготвянето на бюджета водят до последваща неефективност при разпределението и използването им. Направени са първите стъпки и се мисли в посока към рационализиране на процесите по планирането и изготвянето на бюджета.

Съществуващите системи и форми за субсидиране са неадекватни на степента на развитие на реалния сектор и поради това - ниско ефективни и пораждащи корупция.

 

Бюджет на Министерството на транспорта и съобщенията

 

Вследствие на дефицита в централния бюджет, бюджетът на МТС предстои да бъде намален до 90% от утвърдения план за 2001 г.. От м. Август 2001 г. са спрени преводите от МФ към МТС за капиталови разходи.

В бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията са включени три администрации – ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА “Пристанищна администрация” и ИА “Национална съобщителна система”, които събират приходи от държавни такси. Същите се разходват съгласно специалните закони целево за безопасност и поддържане и развитие на летищата и пристанищата и пощенската и далекосъобщителна инфраструктура. Изключвайки от бюджета на МТС приходите и разходите на трите администрации, се явява недостиг на средства за финансиране на останалата част от бюджетната сфера в системата на Министерството в частта на текущите разходи.

В специалните закони е предвидено преходните остатъци в края на годината да се ползват през следващата със същото целево предназначение, което на практика е в противоречие с разпоредбите на Закона за устройството на държавния бюджет. Въпреки че това противоречие е било известно още при създаването на законите, Министерство на финансите е допуснало приемането на законите. Нещо не е направено от ръководството на МТС за разрешаване на тези противоречия. В резултат преходните остатъци на Главна дирекция “Гражданска-въздухоплавателна администрация” за 2000 година в размер на 6 093 000 лв., които са възстановени на МТС, респ. ГД “ГВА” като субсидия не могат да се използват по предназначение. Под въпрос остава и използването на преходните остатъци в края на 2001 г. в размер на около 20 000 000. лв.

Съществува проблем и с финансирането на текущите разходи при два от второстепенните разпоредители – ГД “Автомобилна администрация” и Авиоотряд 28, където изпълнението на бюджетите им към настоящият момент е над 90 на сто. Очакваният недостиг е в размер на около 2 700 000 лв.

Досега лимитите за разходи са се разпределяли, без да се анализират необходимите разходи по количество и стойност. Предстои лимитите да бъдат определени на база действителните разходи на съответните разпоредители.

 

Министерство на земеделието и горите

РАВНОСМЕТКАТА:

- Спад на дела на аграрния сектор в Брутната добавена стойност в икономиката на страната от 26,6 %  през 1997 г. на  14,5% през 2000 г. За периода 1997-2000 г. се очертава тенденция на постепенно намаляване на дела на аграрния отрасъл. Брутната добавена стойност от 26,6 % през 1997 г. на 14,5 % за 2000 г.

-         Драстичен спад в производството на основни селскостопански продукти за периода 1997-2000 г. е отчетен при: зърнените култури – 29 %, като най-голямо е намалението при царевицата за зърно – с 51 %. Следват пшеницата – 22 % и ечемикът – 16 %. Подобна е тенденцията и при соята – със 75%. За споменатия период, производството на пресни плодове също регистрира спад, като най-ясно изразена е тенденцията при ябълките – 45%.

 

ОБЕЩАНИЯТ СТАНДАРТ НА ЖИВОТ

 

·     Пазар на труда. През последните две години дялът на безработицата тревожно се задържа на изключително високи равнища. През 2000 г. (в сравнение с 1989 г.) броят на заетите лица намалява с 1 422 000 в резултат на структурните реформи. Трудности с намирането на работа срещат хората в неравностойно положение на пазара на труда. Относително висока е безработица сред младежите. Броят на безработните лица на възраст до 29 години е 205 000 души или 29.6 % от общия брой регистрирани безработни (до 24-годишна възраст - 114 000 души или 16.5%).

Териториалната мобилност на работната сила в Р България е сравнително ниска. Дисбалансът между търсенето и предлагането на работна сила на регионалните пазари на труда се дължи на наследената структура на регионалните икономики, засегнати от процесите на преструктуриране, различните възможности за развитие на малкия и средния бизнес в съответните региони. Националният план за действие по заетостта, приет от правителството не е осигурен финансово. За 2000 и 2001 г. са отпуснати по-малко от исканите средства. Поради това става невъзможно да се води активна политика за намаляване на безработицата. От реално необходимите 100 011 978 лв., за 2001 г. са предоставени едва             40 544 152 лв.

Реализацията на утвърдени национални програми за заетост като “Красива България”, фонд “Регионални инициативи”, JOBS и др. е силно затруднена поради изплащането само на 30 000 000 лв. при общо предвидени 56 000 000 лв. за целево финансиране.

·                    Социално подпомагане и социални услуги. През последните години в системата на социалното подпомагане е налице недостиг на финансови средства за социални помощи. Високото равнище на безработица в определени общини е една от причините за увеличаване броя на подпомаганите лица. Налице е висока степен на скрита заетост, липса на точна информация за доходите на подпомаганите лица и семейства, реализиране на недостатъчно ефективни форми за натурално подпомагане.

Изключително тежка е ситуацията в заведенията за социални услуги. По-голямата част са разположени извън населените места, материалната база е амортизирана, липсва социална работа с хората в заведенията, не се осигурява издръжка от общините, не е ефективен контролът върху изплащането на социалните помощи и върху инвестиционните разходи.

По Указа за насърчаване на раждаемостта не са разплатени 19 100 000 лв., а дефицитът във фонд “Рехабилитация и социално интеграция” е 7 000 000 лв.

За 2001 г. се очакват неразплатените социални помощи да нараснат до 35 000 000 лв. От 270 общини в 227 (84 %) не са изплатени дължимите помощи. В някои общини помощите са изплатени около и под 50 %. Само в 43 общини са изплатени всички дължими помощи.

Основните причини за лошото състояние на системата за социално подпомагане  са:

Ø      неправилно планиране на необходимите средства. При определянето на бюджета са вземани предвид не дължимите, а реално изплатените средства;

Ø      недостатъчни или липса на активни програми за заетост;

Ø     лошо планиране и прогнозиране на безработицата.

 

·  Обществено осигуряване. Системното залагане на по-високи приходи и на ефективни мерки са довели до задълбочаване на проблема с приходната част на НОИ и застрашават стабилността на пенсионния фонд. В същото време нарастването на социално осигурителните плащания е значително, като са предприемани неадекватни мерки. Такава мярка е предизборното увеличение на пенсиите и изместването му от юли в юни т.г. Само тази стъпка е струвала допълнителни 25 000 000 лв., като е било ясно, че тези пари ще трябва да бъдат възстановявани от републиканския бюджет. Според Министерството на финансите за пенсии тази година ще бъдат изразходвани     30 000 000 лв. повече от планираните. НОИ оценява превишението на           50 000 000 лв. Това се обяснява със задълженията, поети по международни споразумения. Към деветмесечието дефицитът по бюджета на НОИ е          140 000 000 лв., като към края на годината се очаква той да възлезе на 220 000 000 лв.

·                    Здравеопазване. Със Закона за държавния бюджет за 2001 г. Министерството на здравеопазването следва да получи субсидия за разходи в размер на 454 998 000 лева. Предвидените в тази сума средства са с 20 % по-малко от предвидените средства за издръжка през 2000 г. Не е отчетена и инфлацията за периода, която надвишава 10 %. До 30.07.2001 г. са изразходвани 254 238 000 лева, което е 55,9 % от предвиденото за годината. Болниците, с разрешение на Министерство на финансите, са получили през първата половина на 2001 г. изпреварващо финансиране, което значи, че за втората половина на годината остават средства само за заплати и осигуровки.

Независимо от това финансиране, към момента болниците имат неразплатени задължения за 56 676 000 лева. 37 000 000 лв. са задължения от предишни години – направени през 1999 и 2000 година. Каквото и ограничение и преструктуриране на разходите да бъде направено, не е възможно предвидените за тази година средства да стигнат за лекарства, консумативи и горива. От      370 500 000 лв. – оценка в годишен размер на субсидиите за болниците, които се финансират чрез Министерство на здравеопазването и общините (всички разходи, необходими за поддръжка на болниците) за първото полугодие са предоставени 198 000 000 лв. (53.4 на сто), като 128 000 000 лв. са получени чрез МЗ и 60 000 000 лв. чрез общините. Очакваните неразплатени разходи в болниците към Министерството на здравеопазването към края на годината са 100 000 000 лв., като  само към 30.09.2001 г. са 68 000 000 лв.  Съществува и недостиг на средства за безплатни и частично платими лекарства по бюджета на НЗОК. Това би могло да доведе до разблокиране на част от резерва на касата.   Недопустимо забавената реформа изисква незабавни драстични мерки, които включват закриване на голям брой неефективно действащи болници. Ако този процес бъде забавен, към средата на 2002 г. дефицитът ще се удвои.

 

·                    МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

            Новият ръководен екип на МОН дойде с амбицията да съхрани и развие всички позитивни инициативи, наследени от предишното ръководство.В процеса на работа,  обаче, бяха установени множество нередности. В настоящия документ представяме изчерпателно най-значимите от тях, които представляват негативно наследство.

 

1. Нормативна уредба

По време на управлението на ОДС възниква съществена непълнота и противоречие между различните нормативни актове в системата на образованието и науката. Законът за народната просвета изостава от динамиката на обществените отношения, които урежда.

След влизането в сила на допълненията и измененията на Закона за народната просвета (1998, 1999) по чл. 16 от ЗНП не са приети в едногодишен срок  11 Държавни образователни изисквания от общо 18, за които следва да бъдат издадени наредби на министъра на образованието и науката. Това създава нормативен вакуум в системата и също затруднява нейната работа.

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание са подготвени непрофесионално без необходимите връзки между културно-образователните области. Това създава затруднения при изготвянето на учебните програми. Никога не е била подготвяна информационна банка, която би позволила адекватното и безпроблемно решаване на подобни въпроси в оперативен порядък.

Разпоредбите на закона за професионално образование (1999) са в противоречия със Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (1999).

Наредба № 4 за постигане на общообразователен минимум и разпределение на учебното време (1999) е отменена с Наредба № 6 (2001) за разпределение на учебното време и достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование. И двата документа, обаче, не са в съответствие със Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Наредба № 5 от 2000 г. (доп. и изм. 2001) за учебниците и учебните помагала влиза в противоречие с ПМС 218 от 1994 г., по силата на което учебниците за І клас са безплатни и тяхното издаване и разпространение се извършва по ЗВОП. Наредбата създава драстични възможности за манипулиране на оценяването, тъй като оценителите са анонимни, а авторите и издателите – не. Процедурата по тази наредба създава условия за корупция.

През лятната кампания на 1999/2000 учебна година за прием на ученици след 7 клас обществото стана свидетел на безсилието на предходния ръководен  екип на министерството да осъзнае абсурда на предложения от тях вариант за класиране на учениците, регламентиран от Наредба № 6 (2000). В резултат от непремислени постановки в наредбата едни и същи ученици бяха класирани във всички училища, а останалите 8-10 хиляди очакваха с дни да се отворят възможности за новото класиране. В разрез с обичайната практика под различна форма бяха проведени 6 класирания. Всичко това създаде изключително високо обществено напрежение.

Нормите на Инструкция №2  за заемане на длъжността “учител”  и “възпитател”, съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, от своя страна,  също са  в противоречие  със Закона за висше образование.

Не са направени необходимите изменения в Закона за висшето образование, което забавя с още една година отдавна очакваната замяна на Държавния регистър на специалностите и на Единните държавни изисквания за получаване на образователни степени с пакет съвременни нормативни документи.

            Законът за научните степени и звания (1972) е променян неколкократно, но като цяло също е остарял и не урежда проблемите на научната общност.

Процедурата за акредитация не отчита навременното и диференцирано анализиране на постиженията и проблемите на висшите училища, а това води до заличаване на фактическите разлики в качеството на обучението и институционалната им характеристика.

 

2.  Информационни технологии и програмни продукти.

            През 1998 г. се разработва Национална образователна стратегия по информационни и комуникационни технологии, за удовлетворяване на потребностите на образователната система от компютри, предвидена за четири години. Във връзка с това в края на 1998 г. е създадено звено под името “Национална образователна и научна информационна мрежа” (НОНИМ) – УНИКОМ Б. През 1999 г. е създадена инфраструктура, която включва 6 регионални възли, а международната свързаност, благодарение на GRNET e 6 Mbps, с което дейността се изчерпва. По този начин програмата не е стартирала през 1999 и 2000 година.  В същото време работата на дирекция “Информационно осигуряване” към МОН през същия период е трудно установима или такава просто не съществува.

            Предизборното решение на МС от 7 май 2001 г. за отпускане на допълнителни капиталови разходи от държавния бюджет за оборудване на 440 компютърни кабинета в размер на 6 728 000 лв. не беше реализирано поради посочения по-горе скрит дефицит в бюджета. Със заповед на министъра на финансите през м. юни 2001 г. бюджетът на МОН е завишен с 17 375 000 лв., от които 10 000 000 лв. не са  преведени по силата на нова заповед от 29 юни 2001 г. По такъв начин е постигнат известен политически ефект, но работата на системата на образованието във връзка с въвеждането на ITS системи е силно затруднена. В резултат изграждането на Интернет мрежа е осуетено.

Програмният продукт, възложен за техническо изпълнение на СД “СПАРКС” с договор № 52 от 20.04.2001 г. за обработката на резултатите за класиране на учениците, кандидатстващи след 7 и 8 клас, не осигурява сериозна защита срещу злонамерени корекции на изпитните резултати и класирането на кандидатите. За това подсказва и цената от 6 000 лв., които са изплатени на фирмата.

 

3. Запазване на достъпа до образование за малцинствените етнически общности в Р България

            Не е разработвана стратегия за образованието на малцинствените етнически общности. Липсата на програми за интеграция и задържане на децата с различен етнически произход в училище затруднява обучението им и професионалната им реализация. Анализът показва, че този проблем е особено тежък при децата от ромски произход. От тях приблизително 8% са неграмотни, 37% са посещавали само началния етап на училището /1 – 4 клас/; 46% имат основно образование; 8% са със средно и по-малко от 1%  - с висше.

            Основните причини за това са:

-                затваряне  на кръга ромско семейство - ромска махала - ромско училище;

-                липса на механизми, които да осигурят посещаемост на предучилищни учебни заведения и подготвителни класове;

-                липса на специализирани двуезични програми;

-                липса на специализирана квалификация на учителите за работа с деца от ромски произход;

-                недостиг от учебници и учебни помагала, дефицит на текстове, касаещи историята, културата и религията на малцинствените общности.

 

4. Инспекторати по образование на МОН

 

Работата в Инспекторатите по образование (ИО) страда от сериозни пропуски. Следствие от всичко това е огромният брой жалби, възражения и докладни от родители, учители, директори на училища, експерти, синдикати и пр., които за периода 30.07.2001 г. – 30.11.2001 г. са над 800. Това в достатъчна степен отразява обществените настроения, а извършените проверки констатират сериозни нарушения в работата на ИО – София-област и София град, Варна, Враца, Благоевград, Смолян, Пазарджик, Ловеч, Ямбол и др.

Правилникът за устройството и дейността на инспекторатите по образование (ИО) е от 2000 г. Той се прилага за осъществяване на политически поръчки и утвърждава административно-началнически стил на управление. Подценено е организационно-методическото осигуряване, европеизирането и модернизирането на системата.

В работата на ИО са констатирани са следните нарушения:

-                при провеждане на конкурси за заемане на длъжността “директор” на училище и назначението на експерти в ИО на МОН;

-                при оптимизиране на училищната мрежа;

-                при разпределение на финансови ресурси;

-                при вземане на управленски решения;

-                при възникване на трудово-правни и служебни правоотношения.

Най-драстични са нарушенията във финансовата и административна дисциплина в ИО гр. Варна. Особено болезнен е проблемът с комисиите за класиране и насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи като причината е занижен кантрол.

Не е отчетен демографският срив, отбелязан през последните 15 години, не е извършено необходимото оптимизиране на училищната мрежа за осигуряване на качествено обучение, въпреки ограничените финансови ресурси. В МОН и съответно в ИО не са създадени:

-                подробна програма, основана на конкретна методика за оптимизиране на училищната мрежа с ясни критерии по отношение на откриване, преобразуване, финансово и материално осигуряване на училища;

-                ясна процедура за акредитация на училищата;

-                регистър на държавните детски градини, на държавните общински училища и обслужващи звена, на детските градини и училища по чл. 11 и 12 и на духовните училища по чл.30 от ЗНП.

-                програма за преквалификация на учители и търсене на възможности за реализацията им.

 

5. Оптимизиране на училищната мрежа

 

През учебната 2000/2001 г. са извършени 394 промени в мрежата на училищата и обслужващите звена, от които 314 за закриване и 80 за преобразуване. За учебна 2001/2002 г. са извършени 72 промени в мрежата на училищата и обслужващите звена, от които 43 за закриване, 27 за преобразуване и 2 за откриване. От предложенията за закриване, 7 са оптимизирани чрез така наречената “скрито закриване” /преобразуване на две училища в едно/.

 Въпреки извършената оптимизация на училищната мрежа са останали много училища с маломерните паралелки, които не отговарят на изискванията на нормативните документи за пълняемост на паралелки и не са финансово рентабилни.

 

6. Национална агенция “Сократ”

Поредицата неподходящи назначения и смени на ръководител на агенцията, забавянето на вноската от българска страна и отказът да се командирова представител на МОН на форум на организацията едва не доведоха до закриване на Националната агенция. Това не само щеше да нанесе сериозна вреда на средните и висшите училища, но би могло предизвика сериозни проблеми за процеса на евроинтеграция на страната. Една от причините за възникналите проблеми е липсата на финансова отчетност и финансов контрол.

 

7. Световна банка

На 19 септември 2000 г., съобразно Решение на Народното събрание от 29 юни 2000 г. е подписано споразумението със Световната банка за заем от 15 300 000 евро по проект за модернизация на образованието. Заемът е предназначен за осъществяване на осем основни задачи в системата на средното и висше образование.

Документацията за осъществяване на дейностите по проекта не е прецизно изготвена. Пропуснати са сроковете за  основни дейности, което е установено от международните наблюдатели. Предишното ръководство закъснява с изпълнението на проекта, а по повечето компоненти и подкомпоненти са ангажирани служители без достатъчна квалификация, което забавя или блокира напълно  хода на реформата в образованието. Така например закъснението от близо една година при създаването на Държавни образователни изисквания за учебно съдържание и оценка, квалификацията на учители и липсата на процедури за финансова отчетност води до забавяне на всеки следващ подкомпонент. Това от своя страна затруднява навременното провеждане на експерименталната матура през 2002 г.

За една година, към 30. 09. 2001 г. са извършени разходи от Специалната сметка по заемното споразумението “Модернизация на образованието” на стойност 81 159, 83 евро, като по-голямата част от тях са предназначени за ремонти, компютри и офис обзавеждане.

             

8. Научна дейност

Селскостопанската академия в гр. Пловдив през 1999 год. започва преобразуване в НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ. Това води до нарушаване дейността на научните звена и дава възможност за разграбване на материалното имущество.

Анализът на моментното състояние  в областта на науката и научната дейност показва редица слабости, които възникват в резултат на почти пълното отсъствие на законова инициатива:

-                липсва стратегия за развитие на науката в България;

-                отсъства закон за стимулиране на научните изследвания;

-                липсва съвременна законова уредба за развитие и растеж на научните кадри;

-                липсва адекватен механизъм за привличане на финансови средства за научни изследвания;

-                отсъства механизъм за ограничаване на явлението ”drain – brain”;

-                редуцирана до минимум е дейността на Националния съвет “Научни изследвания” чрез силно ограничаване на предоставените финансови средства;

-                съществуват нарушения на Закона за обществените поръчки и Закона за изпълнение на Държавния бюджет при възлагане на дейностите по научно-приложни изследвания. Не е разработена Инструкция за стимулиране на проекти за реализация на резултатите от приложните изследвания, която по ясен начин да определи условията и реда за предоставяне на финансови средства от държавата за подпомагане на научните проекти. В момента по тези нарушения се извършват проверки.

 

9. Бюджетна и инвестиционна политика за системата на образованието

            Утвърденият бюджет на Министерство на образованието и науката за 2001 г. е крайно неблагоприятен за функционирането на системата на образованието. През последните години при формирането и изпълнението на бюджета са натрупани много проблеми, свързани с:

-    недостатъчно финансово осигуряване на приоритетите за развитието на системата на образованието и науката и поетапното осъщесттвяване на реформата в средното образование. От страна на МОН не е осигурена адекватна финансова защита на потребностите в системата на образованието чрез използване на нормативния метод за финансиране – не са разработени нормативи за издръжка на децата и учениците в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена, а диференцираните нормативи за издръжка на студентите са приложени едва при подготовката на бюджет 2002 от новото ръководство.

-    задържане на относителния дял на разходите за образование и наука в брутния вътрешен продукт на страната, което не  отговаря на постоянно заявявания стремеж за превръщане на образованието в приоритетен отрасъл. В структурно отношение относителният дял на разходите за издръжка постоянно намалява – за 2001 г. техният размер по план е 16,5% от отчета на бюджета за 2000 г.

-    след 1998 г. МОН преминава в новата финансова година с неразплатени разходи. Бюджетът за 2001 г. допълнително се утежнява с изплащане на задължения за 2000 г., в размер на 5 180 701 лв.,  в т.ч. стипендии – 2 304 554 лв., храна и медикаменти – 330 274 лв., материали, горива и енергия – 1 745 873 лв., основни ремонти -  800 000 лв.

-    допълнително предоставените на МОН целеви средства през последните години не са съобразявани при съставяне на бюджетите за следващите години.

-    общото намаляване на финансовите възможности по бюджета не позволява нарастване на средствата за работна заплата. Не е разработена цялостна стратегия за организация, нормиране и заплащане на труда, както и за  определяне на индивидуалните заплати на педагогическия персонал и на преподавателите във висшите училища, съобразно реалния им социален статус;

-    особено тревожен е фактът, че разходите за храна за децата, в неравностойно социално и здравословно състояние по бюджета на МОН за 2001 г. са намалели с 55.63%, спрямо отчета за 2000 г. Като се има предвид, че броят на децата, настанени в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, е 7 674, а броят на децата, настанени в специални училища от интернатен тип е 10 894, средният дневен оклад за едно дете е 0,46 лв. Очевидно е, че при такъв дневен оклад не може да се гарантира необходимия брой хранения на ден, както и нормите за рационално хранене. Аналогично е положението и с утвърдените разходи за медикаменти и постелен инвентар за 2001 г. Месечната сума за медикаменти за едно дете възлиза на 0,27 лв., а за облекло, обувки и постелен инвентар – 42 лв. годишно.

-    разчетените капиталови разходи за основен ремонт и за закупуване на дълготрайни материални активи са под санитарния минимум за поддържане на сградния фонд и на студентските общежития, и за обзавеждането на кабинети и лаборатории в средните и висшите училища. Разработваните краткосрочни програми за 2000/2001 г. за осигуряване на капиталови разходи за дейностите, финансирани от МОН, са в общ размер на 65 млн. лв., като до края на 2001 г. ще се осигурят около 8 млн. лв., т.е. около 12%.

-    след 1997 г. са извършени няколко проверки на приходите и разходите по бюджетната сметка на управлението на предоставеното имущество от държавата. Сметната палата констатира пропуски и нарушения, свързани с нереално планиране на разходите, неспазване на приоритетите при разходването им, незаконосъобразни и нецелесъобразни разходи, както и нарушения във връзка с управлението и стопанисването на държавното имущество.резултатите от  проверката на Сметната палата през 2001 г. показват занижена ефективност на контрола върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, липса на система от контролни процедури, не е изградена корпоративна информационна система. С това се осигуряват условия за безстопанственост и занижаване на финансовата и щатната дисциплина в институциите.

-    основен проблем е липсата на стратегия за ефективно стопанисване на материалните активи. Не са изградени общи правила за отдаване на концесия на обекти от инфраструктурата в системата на образованието и науката, както и за учредяване на право за ползване на недвижими имоти. Това поражда обездвижване на сградния фонд, липсата на публичност в дейността на съответните ръководители и увеличаване на корупционната  среда, нерационално нарастване на разходите по охрана, фактическо намаляване на допълнителните приходи по бюджетите на съответните институции.

-    например Националният център за ученически отдих, туризъм и спорт стопанисва 210 бази на море и планина,   в 68 от които не се осъществява дейност, а се извършват само разходи за охраната им – над
163 хил. лв. годишно
. Общите приходи от използването на базите са намалели с 28%, като от над 5 500 000 лв. за 1998 г. към м. септември 2001 г. са в размер на 3 900 000 лв.

-    При стопанисването на обектите, включени в “Академика 2000” ЕООД също има драстични нарушения:

Обект “Сините скали”, състоящ се от три масивни сгради със застроена площ от 968 кв.м., намиращ се в гр. София, Национален парк “Витоша”, е напълно разрушен, безстопанствен, с балансова стойност, възлизаща на 331 851 лв. Обектът е практически неизползваем и за цялостното му възстановяване са нужни стотици хиляди левове.

При обект Хидропарк  “Академика” – с. Оризаре, община Родопи, с 25 броя бунгала /двуетажни, масивни – тип вила “Априлци”/, със застроена площ 875 кв.м., само 8 бунгала са пуснати в експлоатация, а останалите 17 са в груб строеж, за което ежегодно се начисляват амортизационни загуби.
  Ски-влек “Академика” с. Говедарци, община Самоков, с балансова стойност в размер на 172 479 лв., отдаден под наем на фирма “Формтрейдинг” ООД. Липсва приемателно-предавателен протокол и фирмата не може да влезе във владение, поради факта, че предходният  ръководител на обекта – г-н Георги Кишишов е присвоил лифта и помощните съоръжения. За това е подаден сигнал до РПУ гр. Самоков. В момента Икономическа полиция работи по случая.

-                през 1999 г. от Сметната палата са констатирани са пропуски по законосъобразността и целесъобразността на разходите за ремонт на училища и обслужващи звена по бюджета на МОН. В проверката за 2000 г. са установени нарушения, свързани с неспазване на законово определените приоритети при извършването на разходи в осъществяване на инвестиционната политика и управлението на държавното имущество.

-                в дейността на МОН  много сериозно е забавен приватизационният процес. Не се достигат очакваните приходи от раздържавяването на дружествата; не са изпълнени минималните приватизационни цели към потенциалните купувачи за гарантиране на стабилен финансов ресурс и за осигуряване на бъдещи инвестиции в приватизираните предприятия. Така чрез познатата схема за приватизация с работническо мениджърски дружества са раздържавени “М. В. Ломоносов” ЕООД – Плевен и “Шабластрой” ЕООД – Шабла.

 

За 2000 г. не е разработен единен сметко-план за цялата система на МОН. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити ползват индивидуални сметко-планове, които са съобразени само с тяхната специфична дейност. Поради липсата на единен сметко-план МОН няма обобщена оборотна ведомост за 2000 г., което не е позволило да се извършва контрол върху разходването на средствата.

От шестте търговски дружества към МОН само две са представили годишен счетоводен отчет за 2000 г., с което са нарушени разпоредбите на Правилника за реда за упражняване правата на собственост на държавата в предприятията. По този начин собственикът на имуществото на тези дружества – държавата, представлявана от министъра на образованието и науката, е лишена от възможността да извършва ефективен контрол върху дейността им.

В резултат на лоша бюджетна политика финансовото състояние към момента е критично. Това сега налага пред новото ръководство на МОН приоритетно разглеждане на възможностите за предоставяне на допълнителни средства за 2001 г., за да бъдат осигурени най-неотложните разходи, свързани със заплащането на работни заплати, стипендии, средства за отопление, което да предотврати прекъсването на учебния процес.

     

·                    Правосъдие и затвори. В структурата на специализираната администрация на Министерство на правосъдието е обособена една Главна дирекция – “Главно управление на местата за лишаване от свобода”, която пряко и непосредствено осъществява държавната дейност по изпълнение на наказание лишаване от свобода. С влизане в сила от 01.12.1999 година на Устройствения правилник на Министерство на правосъдието на ГУМЛС и затворите е отнет статутът на юридически лица. В Главната дирекция са ликвидирани счетоводният, правният и отдел “Кадри”, както и Научно-методическият съвет по затворно дело. Цялата учебна дейност по отношение на личния състав, извършвана от отдел “Кадри”, след реорганизацията се осъществява от един служител, като по щат служителите на Дирекцията са над 4 000 / в щата влизат и служителите в местата за лишаване от свобода/.

Не е обезпечено материално-битовото и финансово осигуряване на системата на ГД “ГУМЛС”. Реално бюджетът на затворите за 2001 г. е в размер на 70 до 76% от този за 2000 г. Ръководството на Дирекцията с докладни № 1444/12.02.2001 и 7704/15.06.2001 г. е уведомило министър Симеонов и ресорния заместник-министър Русева, че предвидените в бюджета финансови ресурси са крайно недостатъчни и в максимална степен ще затруднят нормалното функциониране на местата за лишаване от свобода.

Занижението на разходите на фонд “Затворно дело” за 2001 година е по всички параграфи, като включително не са предвидени и средства за осигурителни вноски за ДОО, за фонд “ПКБ” и здравно-осигурителни вноски. Вноските по ДДС за извършени сделки през декември 2000 година, поради невъзможност да бъдат разплатени със средства от фонда, през месец януари 2001 година са погасени с бюджетни ресурси.

Най-голям е недостигът на бюджетни средства по § 10-00 “Храна” за лишените от свобода – възлиза на 4 929 284 лева. В основите на разчетите влизат нормите за хранене, залегнали в таблиците, предвидени в чл. 31 от ЗИН. С осигурените за годината финансови ресурси е предвиден среден дневен хранителен оклад на лицата, изтърпяващи наказание, в размер на 0,99 лева, но с отпусканите месечни субсидии на поделенията плановият му размер не може да се постигне, а в някои от затворите /Сливен, Стара Загора, Варна и Ловеч/ варира от стойности от 0,37 до 0,53 лева. Значителна част от недостига на тези бюджетни средства се покрива с продукция от земеделските стопанства, влагана в прехраната на лишените от свобода, което на практика води до реално намаляване на приходите и препятстване възможността за възпроизводство на собствената дейност. В основата на финансовата необезпеченост на местата за лишаване от свобода стои преди всичко липсата на ясен и конкретен механизъм още при формиране на проекта за бюджет на затворната система, чрез игнориране разчетите на затворите.

При нормативно регламентираното предписание изтърпяването на наказанието лишаване от свобода да се съпровожда с подходящ, съответно заплатен обществено-полезен труд, с цел превъзпитание на осъдените, създаване и повишаване на професионалната им квалификация, както и възможността да се намали срокът на наказанието, като два работни дни се считат за три дни лишаване от свобода, голяма част от затворите нямат собствена производствена база и резерви за пренасочване на работна ръка. Производствената заетост на лишените от свобода е сведена до 35% от общия им брой. Намалени са собствените приходи на пенитенциарната система, а доколкото съществуват - се използват за покриване на минимално необходимите нужди, като на практика е изместена социалната функция на стопанската дейност в местата за лишаване от свобода, макар държавата, в лицето на съответната затворна администрация, да има задължението да осигурява работа на лишените от свобода, съобразно разпоредбите на НК /чл. 41/ и ЗИН /чл.24/.

 

Утвърдените 7 507 061 лева по § 14-00 “Материали, горива и енергия” представляват едва 43,14% от разходваните през 2000 г. средства. Намалени са средствата за ел.енергия- с 33,3%, за вода – с 19,4 %, за гориво и смазочни материали – с 59,15%. Обобщено недостигът на средства по този параграф възлиза на 6 343 724 лева.

Недостатъчни са и предвидените 222 706 лева по § 11-00 “Медикаменти”, с оглед обстоятелството, че над 39% от лишените от свобода са диспансеризирани. Съобразно фактическите нужди на двете болници и здравните служби в местата за лишаване от свобода, реално са необходими приблизително 500 000 лева. Проблемът се задълбочава и от наличния нормативен вакуум по отношение регламентацията на здравното обслужване в местата за лишаване от свобода и следствените арести, тъй като от 01.06.2001 година здравната каса пое част от разходите на болниците по лечението на определени групи заболявания, с каквато възможност затворническите болници и здравни служби не разполагат, поради липсата на регистрация по Закона за лечебните средства.

Сериозни проблеми са заложени с предвиждането на 889 000 лева средства по § 12-00 “Постелен инвентар и облекло”. В тази сума са включени и средствата за униформено облекло на служители и вещите за лишените от свобода, макар само за потребностите на военизирания състав да са необходими финансови средства в размер на 989 000 лева. С оглед обстоятелството, че през последните две години не са предоставяни облекло и вещи на лишените от свобода, по този параграф и съобразно таблиците по чл. 31 от ЗИН, необходимите средства само за лицата, изтърпяващи наказание, възлизат на 1 387 000 лева, или общо недостигът по този параграф е 1 487 000 лева.

Разчетените суми за капиталови разходи за 2001 г. са едва 52 000 лева, при изразходвани през 2000 година 262 000 лева. Не са предвидени средства за основни ремонти. Реалните потребности на затворите за капиталови разходи за 2001 година възлизат на 614 000 лева, от които 450 000 лева - за придобиване на ДМА, и 164 000 лева - за основни ремонти.

 

ЗАЩО УВЕЛИЧИХМЕ ЦЕНИТЕ НА ТОКА ?

 

Анализът на финансово-икономическото състояние на енергийните дружества за осемте месеца на 2001 г. показва, че електроразпределителните търговски дружества, топлофикациите и “Булгаргаз”ЕАД са приключили осемте месеца на 2001 г. с влошени резултати и много ниска или нулева рентабилност. Тези енергийни предприятия работят с държавно регулирани цени. До 31.12.2001 г. Министерският съвет има право да ги фиксира на едно или друго ниво, като по този начин той е отговорен за състоянието им.

 

В контекста на горното считаме, че за недоброто състояние на горните дружества от системата на енергетиката влияние са оказали и следните обстоятелства от  последните две години:

·                    неизпълнение на ангажиментите към МВФ по отношение плана за изменение на цените на енергоносителите;

·                    некомпенсиране “задържането” на фиксираните цени с адекватни по размер субсидии;

·                    неспазване изискванията на чл.22 ал.1 от Закона за енергетиката и енергийната ефективност, съгласно който цените и тарифите, подлежащи на регулиране, следва да се образуват при спазването на няколко икономически принципа:

Ø      “съобразяване с икономически-обоснованите разходи”;

Ø      “икономически-обоснована печалба”;

Ø      “забрана за кръстосано субсидиране между отделните групи потребители”;

·                    забавено изпълнение на РМС № 356 от 2000 г. за въгледобива, като не е осигурено съответното финансиране на дейността, в т.ч. на инвестициите в частта им, заложена в тези документи като ангажимент от страна на Министерство на финансите;

·                    непредприемане на необходимите законодателни инициативи за регулиране на търговските взаимоотношения в областта на централизираното топлоснабдяване и рязко ограничаване кражбите на електроенергия и топлоенергия;

·        несвоевременното актуализиране на нормативите и обхвата на целевата социална защита на най-засегнатата част от българското население така, че да се обезпечи реализирането на структурната реформа в енергетиката;

·  не е анализиран икономическият ефект от извършените инвестиции в енергийните предприятия, като не са били внедрявани и икономически механизми, стимулиращи повишаване на икономическата ефективност и снижаване на разходите.

В  тригодишното споразумение между България  и  МВФ, което  изтече  през  м. юни 2001 г., бяха  определени  следните  нива  и  срокове  за  повишаване на цената на електроенергия :

                       

 

ПРЕДВИЖДАНО УВЕЛИЧЕНИЕ %

ФАКТИЧЕСКО УВЕЛИЧЕНИЕ %

ИЗОСТАВАНЕ С НАТРУПВАНЕ

ПО ПЕРИОДИ

за стопанска

за население

за стопанска

за население

за стопанска

за      население

 

Дейност

 

дейност

 

дейност

 

1999 г.

 

 

 

 

 

 

от 01.01.1999 г.

6.9

14.0

6.9

14.0

0.0

0.0

от 01.07.1999 г.

1.15

10.0

 

 

 

 

от 05.07.1999 г.

 

 

1.15

10.0

0.0

0.0

2000 г.

 

 

 

 

 

 

от 01.01.2000 г.

0.0

14.0

0.0

10.0

0.0

4.0

от 01.07.2000 г.

0.0

7.5

 

 

 

 

от 01.08.2000 г.

 

 

0.0

4.0

0.0

11.5

2001 г.

 

 

 

 

 

 

от 01.04.2001 г.

0.2

9.8

0.0

0.0

0.2

21.3

 

 С предложеното 10 %-но  увеличение на цената на електроенергията за бита,  считано  от  01.10.2001г.,  частично се доближаваме до цялостната корекция в цените, предвидена в споразумението с МВФ, като  в  действителност  се  редуцира  до  11,3 %  изоставането на  предвиденото увеличение  на  цените  на  електроенергията.

 

Финансовото състояние на топлофикационните дружества  за  периода  януари –октомври 2001 г.,  се  характеризира  с  нарастване  на загубата за 2001г.  спрямо 2000 г.,  което е резултат от действието  на  няколко  фактора, а  именно :

·        Неизпълнение на заложените поетапни  и  ежегодни 30%-ни увеличения на цените на топлинната енергия за битови нужди, като през 1999 г. неизпълнението е с 18%, а през  2000 г. и до 01.10.2001 г. цената е останала непроменена.

·        Недостатъчен размер на преките производствени субсидии за 2001 г, които не отчитат взетите решения на Правителството за “замразяване” фиксираните цени на топлоенергията през1999 г., 2000 г. и до 01.10. 2001 г.

 

Поради спецификата  на  отделните  дейности  в  енергетиката,  държавата  оказва  пряка  финансова  подкрепа   в  четири  основни  направления   в  сектора :

·        централизирано  топлоснабдяване – поради  поддържането  на  по-ниски  държавно  регулирани  цени;

·        подземен  въгледобив  на  съответните  търговски  дружества.

Във  връзка  с  изпълнението на поетите ангажименти  пред  Международния валутен фонд,  свързани  с  действащото  ценообразуване  и  плана  за  изменение  на цените на топлоенергията  за  населението,  бяха  определени  следните  планирани  и  реално  получени  от  бюджета  средства   за   субсидиране  на  тези  направления :

Ø      За  дружествата   от   централизирано   топлоснабдяване :

Предложени  от  ДАЕЕР субсидии  от  бюджета  за  2001 г. 

Одобрен размер субсидии  с бюджета  за  2001 г.

Недостиг на средства, спрямо  предложените  субсидии  за  2001 г.

90 200 000 лв.

50 000 000 лв.

40 200 000 лв.

 

Ø      За  субсидирани  дружества  от  подземен  въгледобив :

Предложени  от  ДАЕЕР субсидии  от  бюджета  за  2001 г. 

Одобрен размер субсидии

 с бюджета  за  2001 г.

Недостиг на средства, спрямо  предложените  субсидии  за  2001 г.

17 900 000 лв.

5 000 000 лв.

12 900 000 лв.

 

Действащата  нормативна  уредба  в  момента   е  несъвършенна   и  се  характеризира  с  малък  обхват  на  социално  слабите  семейства,  нисък  размер  на  енергийните  помощи  за  семействата  с  ниски  доходи  и  недобре  функциониращ  механизъм  за  превеждане  на  необходимите  средства  по  отпусканите   енергийни   помощи  в  дружествата  от  системата  на  ДАЕЕР.

Подготвен  е  механизъм  за  усъвършенстване  на  системата  за  целево  подпомагане  чрез :

·        Увеличаване  на  базата  за  определяне  на  целева  енергийна  помощ  от  430 кВтч  на  450 кВтч  електроенергия  за  социално  слабите  семейства;

·        Разширява  се  кръга  на  социално  слабите  семейства,  които  ще  получават  целеви  енергийни  помощи  на  630 000  семейства  през 2001-2002,  при  590 000  през  отоплителния  сезон  на  2000-2001 г. 

 

 

ПОНЯТИЕТО “ПРОЗРАЧНОСТ”

 

·                 Отдаване на концесии. Министерство на транспорта и съобщенията: не е изготвена стратегия за отдаването на концесия на инфраструктурата на летищата и пристанищата и не е проведена или започната нито една концесионна процедура.  Тази стратегия би трябвало да e свързана и с развитието на съществуващите в момента летищни и пристанищни дружества, a също така да осигурява прозрачност на процеса на концесиониране. Приети са закони, които не са приложени, и които не отговарят на горните въпроси. Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България е приет през февруари 2000 година, но не е извършено опубличаването на частната държавна собственост, както е предвидено в закона, не са отдадени пристанищата на концесия на пристанищни оператори. Има проблеми с опубличаването на частната държавна собственост, като тези проблеми поради несъвършенството на закона и липсата на политика на министерството в тази област са особено големи за пристанищата. Като резултат пристанищата ни са неконкурентноспособни и губят товарите си за сметка на Констанца и Солун.

Липсва публичност в действията по отдаване на пристанищните дейности на нови оператори. Неправомерно са създадени съвместни дружества с участие на държавните пристанищни предприятия, като е апортирана земя, която по смисъла на закона е публична държавна собственост – такъв е случая с участието на Пристанище Варна ЕАД в съвместно дружество Ойл Танкинг България АД. Това ни поставя пред труден казус, при който, ако сега се изпълнят изискванията на закона, може да се стигне до накърняване на интересите на чуждестранните инвеститори. Друг пример – договорът за съвместна дейност между Пристанище Видин ЕАД и фирма Фанти-Г, сключен изцяло в противоречие със закона, предстои да бъде прекратен.

 

·                 Заобикаляне на Закона за обществените поръчки. Няма създадено звено за контрол на изпълнението на ЗОП към МТС.   Изготвянето на заданията за поръчките е неточно. Критериите за оценка не позволяват избор на най-добрата оферта. Липсва процедура за контрол на поръчките по ЗОП в държавните дружества. Контролът на първостепенния и второстепенните разпоредители е недостатъчен.

Някои примери : ремонти на секретни бази на дирекция “Управление на кризи и подготовка за отбрана” – проведена е процедура по ЗОП за около 200 000 лв. като в утвърдените оферти има неколкократни разлики в цените на едни и същи видове дейности. През месец ноември 2000 извън плана е сключен договор между МТС и ЕТ “Себол –Серьожа” на стойност 79 376 лв. за преустройство и ремонт  на 90 кв.м. от ет 2  на сградата на ул “Гурко” № 6.

·        Проверява се и Националната служба по растителна защита, карантина и агрохимия за неспазване на процедурите на Закона за обществените поръчки, довело до ощетяване на държавата с 200 000 лв.

 

·                 Инвестиционни проекти в Министерството на транспорта и съобщенията.

Инвестиционната програма на МТС, включена в бюджета за 2001 г., е в размер на 132 000 000 лева. По голяма част от големите проекти има забавяне и в резултат не са усвоени средства за:

 

Дунав мост ІІ                                   - 26 000 000лв /средства от заем/

ЖП линия Пловдив-Свиленград - 17 000 000 лв. /средства от заем/

Летище София                                 - 10 000 000 лв. /безвъзмездна помощ/

 

Забавянето на проекта Дунав мост ІІ се дължи на слабото управление на проекта и лошата координация с румънската страна.

Забавянето на проект летище София се дължи на проблеми с реституционни претенции за земята. Новото ръководство разреши съдебния спор и проектът е готов да стартира. Забавянето с проект жп-линия Пловдив-Свиленград се дължи на проблеми с проектирането и първоначалната висока цена, определена от консултанта като стойност на проекта. Към момента тази стойност е уточнена и предстои да се пристъпи към тръжна процедура за избор на изпълнител.

 

Като цяло по повечето проекти на БДЖ има огромно забавяне, като през последните години са отделяни незначителни средства за изпълнението им.

Трябва да се обърне внимание на един фрапиращ случай – проектът за разширение на Пристанище Бургас, Терминал 2А. Съществува  договор за заем в размер на  $ 123 000 000 от Японската банка за международно сътрудничество, ратифициран от Парламента. Съгласно договора за заем, стойността на проекта е $ 134 000 000, т.е.  с $ 11 000 000 съфинансиране от българска страна. Впоследствие, обемът на проекта нараства до $ 160 000 000  без ДДС.  След неколкократни срещи с Министерството на финансите и вследствие от работата на комисия, сформирана към МТС от новото ръководство, се установи, че финансово-икономическата обосновка на проекта не е разглеждана от експертите на МТС и МФ и липсва документация и в двете министерства. Липсва и план за финансирането на проекта, като той не е включен в лимитите за капиталови разходи на МТС. Не е контролирана работата на консултантите по проекта от страна на МТС, като техният отчет дори не е известен на експертите от МТС.  Новоназначената комисия за изясняване на възвръщаемостта на проекта и начините за неговото финансиране установи, че съществува опасност проектът да не може да се финансира и да се изплати в последствие. Предстои разглеждането на проблема съвместно с МФ.  Важно е да се отбележи, че при този проект е изпусната възможността за привличане на частен инвеститор и цялата финансова тежест е поета от държавата.

 

·                    Държавна агенция за млажежта и спорта (ДАМС). След преминаване на Националния стадион “Васил Левски” към ДАМС, НСБ не прекратява договорните си отношения с “РИАЛТИ” ЕООД, която е строител на националния стадион. Обявява се нов конкурс. В него не участват строителни специалисти, които да представят заснемане на фактически изпълненото строителство до момента на конкурса и след това до влизане на нов строител на обекта. Утвърдени са твърди договорни цени, завишени драстично. Приетите количества са неточни. Иска се много висок проектантски хонорар (от ГБС), като на ГБС са предоставени всички стари проекти на стадиона от “Софпроект”, “Спортпроект”, “Арикоинженеринг” и др. Някои от тях са прекопирани и неточни. Предложените офертни проекти не са преглеждани от строителните специалисти на ДАМС или от външни такива. Не са искани предварително мненията на спортните федерации и на Българския футболен съюз. Отхвърлена е оферта, която разглежда стадиона като многофункционален спортен център, включващ околното пространство, (ограда) окачена фасада, зали, лекоатлетическа писта и др.

Със Заповед № 15/17.02.2001 г., председателят на ДАМС назначава комисия от 6 човика  /четирима от ДАМС/, която да извърши подбор на кандидатите за възлагане на обществена поръчка за инженеринг на обект, ремонт и реконструкция на НС “В.Левски”. На основание тази заповед за участие в комисията е определено възнаграждение по 350 лв. на Елеонора Овчарова – представител на МРРБ и на Мариан Консулов – представител на МФ. Двамата получават възнагражденията си на 19.02.2001 г.

Със Заповед № 261/14.06.2001 г., председателят на ДАМС определя за цялата комисия възнаграждение от по 350 лв. за участие в същата процедура. Същия ден 14.06. със Заповед № 260 председателят е определил възнаграждение и от по 500 лв. на членове от същата комисия за избор на изпълнител на проект “Ремонт и реконструкция на стадион “В. Левски”. Същия ден членовете на комисията Елеонора Кирилова и Мариан Консулов получават възнаграждението от по 850 лв., включващо 500 лв. по заповед № 260 и 350 лв. по заповед № 261 за същата работа в комисията, за която вече им е платено на 19.02.2001.  Извършени са следните нарушения:

- на Закона за обществените поръчки - чл. 38 (1), т. 4 не допуска участието в комисия за конкурсите на длъжностни лица, членове на управителните органи на възложителя. Главният секретар на ДАМС с участието си в комисията като председател нарушава това ограничение;

- заплащането по 850 лв. на членовете на комисията, които са служители на ДАМС и участвали в заседанията на комисията в рамките на работното време е недопустимо.

Не са разработени и приети национални програми за развитието на физическото възпитание и спорта и за младежките дейности за периода 2001 – 2004 г. в съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8 ал. 7 т. 3 от ЗФВС.

При актуализирането на Наредба № 1 от 26.01.2001 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти по програмата за младежки дейности (обн. ДВ бр. 12 от 2001 г.) няма аргументи и основания за завишаване от 2% на  4% от бюджетната субсидия на Агенцията на сумата, за която се кандидатства. Не е спазено изискването кандидатстващите проекти да бъдат осигурени с не по-малко от 30% от други източници и собствени средства.

При проверка на утвърдения бюджет за програма “Проекти за младежки дейности” 2001 г. бе констатирано следното:

- за 2001 г. МС е утвърдил бюджет по параграф 18-29 “Други некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи”, към който е и програмата “Проекти за младежки дейности” в размер на 77 160 лв.;

- на 19.02.2001 г. ръководството на ДАМС е поискало вътрешна корекция на бюджета, като от средствата по параграфи от група “Физическа култура и спорт” и по-специално от подпараграфите “Социално подпомагане на спортисти и спортисти инвалиди” – 350 000 лв., “Финансиране на целеви програми за развитие на спорта и социалния туризъм на инвалидите и спорт за всички” – 750 000 лв., “Награди за медалисти и призьори” – 350 000 лв., “Други спортни и туристически дейности” – 250 000 лв. или общо 1 700 000 лв. да бъдат прехвърлени в програма “Проекти за младежки дейности”. От началото на 2001 г. до утвърждаването на исканата корекция на 02.04.2001 г. по програмата вече са сключени 9 договора и са изплатени 305 000 лв.;

Към 30.09.2001 г. за договори по младежки дейности са изплатени 425 000 лв. над планираните.

Сключени са договори в нарушение на т. 1 и т. 3 от раздел 2 от правилата за финансиране на младежки проекти и програми за младежки дейности на ДАМС и чл. 28 на Наредба № 1, с което грубо е нарушено изискването да не се финансират юридически лица по търговския закон, вследствие на което неправомерно са изразходвани 46 500 лв. и     $ 4 000. Общо по Програмата “Проекти за младежки дейности” до момента са преведени 1 575 525.07 лв., като за периода 01.08.2000 – 01.08.2001 г. са сключени 25 броя договори за обща сума от 529 548 лв., а за периода 10.01. – 20.07.2001 г. – 38 договора за обща стойност 1 148 378 лв., от които са изплатени 1 045 977.07 лв. В момента плащанията на договорите по тази програма между Агенцията и юридически лица с нестопанска цел са спрени. За установените нарушения е сезирана прокуратурата и текат проверки по линия на НС БОП и ДНСП. При подписването, изпълнението и изплащането на договорите не са спазени изискванията на ЗОП.

Липсват ежемесечни отчети за извършена работа по договори за изработка, свързани с разглеждане и оценяване на проекти по програма “Младеж”, както и за приемането на извършената работа по проектите. Тези отчети трябва да бъдат в изразна форма в приемно-предавателни протоколи, които са неразделна част от сключените договори. Щетите за 2000 г. са – 36 бр. договори на обща стойност 13 767.73 лв., за 2001 г. – 79 бр. договори на обща стойност 78 873.49 лв.  

Подписаните договори за изработка с липсващи проекти като например № 21/28.08.2000 г. с ЕТ “Зарян 5” на стойност 1 950 лв., договор № 20/24.08.2000 г. с “Булпинс” ООД на стойност 14 827.80 лв., договор № 126/21.12.2000 и № 125/21.12.2000 г. с “АКС ТРЕЙДИНГ” ООД на стойност 9 553.90 лв., е трябвало да бъдат одобрени от двете страни в съответствие с клаузите от договорите. Липсват и приемно-предавателни протоколи, съдържателни отчети,  които са били предмет на договорите и след което се изплащат окончателните възнаграждения по договорите.

Не е изпълнено споразумение № 16/15.08.2000 г. между ДАМС и БОК, където БОК се задължава да възстанови средствата, разходвани от Агенцията за пътни разходи на стойност $ 188 831 на Българската олимпийска делегация за участие в ХХVІІ Летни олимпийски игри в Сидней. До момента не е представен финансов отчет за 70 000 лв. от БОК по договор № 226/18.05.2001 г. между ДАМС и БОК за участие на български спортисти в Европейски младежки летни олимпийски игри в Испания. В същото време, БОК афишира пред медиите и спортната общественост, че ДАМС не е в състояние да изпълнява задълженията по сключените договори с БСФ.

На 24.08.2001 г. (последният ден на старото ръководство) са преведени неправомерно 30 000 лв. на сдружение “За развитие на община Силистра”.

Във връзка с проверката на НГБ “Панчарево” до момента са установени   следните нарушения:

- липсва тръжната документация за определяне на фирмата изпълнител за строително-ремонтни работи – ІІ етап;

- без конкурс е сключен  договор за монтаж на алуминиева дограма в размер на                $ 24 976 с платежно нареждане от 19.06.2001 г. е преведена сумата от 59 760 лв. без представяне на приемно-предавателен протокол от комисия на ДАМС, като за получил стоката се е подписал само г-н Огнян Атанасов – директор на ГД “УСОС”;

- установено е, че е закупувано и заприходено употребявано движимо имущество на стойност 8 582 лв. По предоставената фактура се установи, че ЕТ, фактурирал стоката, не съществува в регистрите на БУЛСТАТ.

 

РАБОТЕЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

·                    Предишното управление на Министерството на земеделието и горите в периода от началото на мандата си /през 1997 г./ до пролетта на 1999 г. извършва тотална кадрова промяна. Освободени са почти всички служители – от Централното управление до последното поделение на ведомството, като са назначени нови на принципа на партийната вярност. Пример за това са почти всички 28 директори на Областни дирекции. По този начин са създадени предпоставки за злоупотреби със служебно положение в посока - лично облагодетелстване. Това е довело до еднолични управленчески решения при осъществяването на неправомерни заменки и промяна на предназначението на земеделските земи. Типични примери за това са действията на директорите на Областна Дирекция “Земеделие и гори ” в Силистра – Славчо Славов и  във Видин – Здравко Николов. Фрапиращи са извършените разпоредителни сделки със земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/: 

Ø      в землището на с. Айдемир, Силистренско, е отдадена под наем цялата налична площ от 6 169 дка, а в селата Черногор, Малък Преславец и Богданци, съответно 98,90 и 70%, при условие, че при отдаване под наем на земи от ДПФ може да се предоставя до 50 % от наличния свободен фонд в землищата;     

Ø     при проверка по сигнал от Национална служба “Полиция” е установено, че в Силистренска област физически и юридически лица ползват земя от ДПФ без договор и без заплащане на наем. Това е потвърдено и от извършени проверки на Икономическа полиция при РДВР - Силистра и на “Инспектората” на МЗГ за 16 села, в които без договор за наем се обработват 156 имота с обща площ 9 079 дка.    

Ø     директорът на Областна дирекция “Земеделие и гори“- Видин е сключил договор с Киро Киров, председател на областното ръководство на БЗНС, за отдаване под наем за срок от 4 г. на над 300 дка земеделски земи от ДПФ, без да има правно основание за това. 

 

Ø     Централна администрациясписъчен състав към 01.08.2001 г. – 667 човека; прекратени правоотношения за периода 01.06.1997 – 01.08.2001 г. – 851; назначения за периода 01.06.1997 - 01.08.2001 г. – 769;

Ø      Агенция за приватизациясписъчен състав към 01.08.2001 г. – 152 човека; прекратени правоотношения за периода 01.06.1997 – 01.08.2001 г. – 294; назначения за периода 01.06.1997 - 01.08.2001 г. – 207;

Ø      Агенция за малки и средни предприятия - списъчен състав към 01.08.2001 г. – 32; прекратени правоотношения за периода 01.06.1997 – 01.08.2001 г.- 23; назначения за периода 01.06.1997 - 01.08.2001 г. – 52;

Ø     Агенция за чуждестранни инвестиции - списъчен състав към 01.08.2001 г. – 26; прекратени правоотношения за периода 01.06.1997 – 01.08.2001 г.- 64; назначения за периода 01.06.1997 - 01.08.2001 г. – 71;

Ø     или Централна администрация и второстепенни разпоредители - списъчен състав към 01.08.2001 г. – 3 761 човека; прекратени правоотношения за периода 01.06.1997 – 01.08.2001 г.- 3445; назначения за периода 01.06.1997 - 01.08.2001 г. – 3 278. На практика целият състав на работещата администрация е подменен.

 

 

МОРАЛ И ПОЛИТИКА

 

В предизборната кампания ние ви обещахме нов морал в политиката. Разчитаме и на вашето чувство за справедливост, за да изградим обществена нетърпимост към корупцията и злоупотребите.

В Управленската програма декларирахме, че хората са богатството на България.

Събирането на информацията за тази, така наречена Бяла книга, има за цел единствено да покаже, че Правителството възнамерява да работи за повишаването на качеството на живот в страната ни, за да може всеки български гражданин и избирател да остане в България, да възстанови доверието си в  институциите и в българската държавност.

Дълбоко убедени сме, че каузата на България не е загубена. Ние сме решени да се справим!