Who's Who in Bulgaria
 
Кой кой е в българската политика
   
Кой кой е в българската политика е справочна база данни, съдържаща биографиите на близо 800 българи, участващи активно в политическия и обществения живот на страната. Справочникът е създаден първоначално през 1995 г. и беше актуализиран през 2002 г., за да се отразят промените след последните парламентарни избори. Всички настъпващи промени се нанасят в съответните биографии веднага.
 
Кой кой е в българската политика включва биографични очерци за президента; председателя на Народното събрание; министър-председателя и членовете на правителството; депутати от различните състави на Народното събрание; заместник-министри; ръководители на основни държавни ведомства; членове на Конституционния съд; висши представители на съдебната власт; ръководители на основните парламентарни и извънпарламентарни политически сили; синдикални лидери и председатели на основни обществени организации, както и други личности с влияние върху политическия живот на страната. 
 
По голямата част от биографичните данни са събирани посредством анкетни карти, попълвани от самите политици. Останалите данни са събирани от достоверни източници като БТА, национални всекидневници, издания на Народното събрание и на политическите партии. 
 
Ако имате забележки или въпроси, моля обръщайте се към редактора на справочника Георги Апостолов. 
 
Who's Who in Bulgarian Politics

Who is Who in Bulgarian Politics is a data base with close to 800 biographical sketches of acting Bulgarian politicians. The directory was set up in 1995 and updated in 2002 according to the changes occurred after the last parliamentary and presidential elections. All ocurring changes are immediately reflected.

Who is Who in Bulgarian Politics includes the biographies of the: President and Vice-President, Prime Minister and Vice-Prime Ministers, Members of Cabinet, Deputy Ministers, Members of Parliament, judges in the Constitutional Court, Chair of the Chamber of Accounts, Chair-persons of government agencies, key judiciary officials, local governors, Chair-persons and Secretaries General of all significant political parties and influential organizations, Mayors of the bigger cities and those influential behind the scenes.

Most of the biographies are based on questionnaires filled out by the politicians themselves. The rest of the data are collected from reliable sources, such as the Bulgarian Telegraph Agency, national daily and weekly newspapers, publications of the National Assembly, political parties, handbooks etc.

For questions, suggestions or corrections, please, contact the editor Mr Georgi Apostolov. 

 
 
Webmaster