Участието на БА в мисии е национален принос към мира и сигурността в света
(Българска армия) - 2005/11/21

В началото на словото си началникът на ГЩ на БА генерал Никола Колев каза, че за него е чест да бъде част от конференция, която вече няколко години генерира рационални идеи и предлага решение за укрепване на сигурността в контекста на трансформацията в световен и регионален мащаб. По-нататък той се спря на новите рискове и заплахи като характер и мащаби.

В многоизведения характер на глобалната система за сигурност военното участие в нея излезе от рамките на традиционната съюзна и териториална отбрана и пренасочи фокуса си в предотвратяване на канфликти, управление на кризи, възстановяването, налагането и поддържането на мир и хуманитарна помощ и подкрепа... Очакванията, че ролята на военния фактор ще намалява след края на студената война, не се оправдаха. В общата динамика на протичащите процеси за сигурност военният фактор за съжаление ще продължава да играе важна роля в тясна връзка с дипломатическите, политическите, икономическите и другите фактори.

По-нататък в словото си генерал Колев отбеляза, че днес НАТО се превръща във фокусна точка на планиране и координиране на многонационалния военен принос за защита срещу новите асиметрични заплахи. НАТО затвърди ролята си на организация за поддържане и налагане на мир, стабилност и ефективно противодействие на новите предизвикателства, което намира израз в операции на Балканите и други части на света.

Важен фактор за укрепване на регионалната и световната сигурност е и решимостта на ЕС да включи военни измерения на своята политика. Реален израз на това е поемането постконфликтното възстановяване на Босна и Херцеговина и активиране на операцията АЛТЕА.

Процесите на трансформация поставиха нови изисквания към изграждането и развитието и на съвременната Българска армия. Промениха се схващанията за ролята и мястото на въоръжените ни сили в общата отбранителна система на страната. При изграждането им бяха отчетени новите възможности на интеграцията и сътрудничеството като фактори, формиращи военностратегическата среда. Началникът на ГЩ изброи някои области, в които са постигнати значителни резултати: активно и реално участие в интеграционните процеси по присъединяване към НАТО и ЕС; в регионалните иницативи по укрепване на доверието и сигурността; международно военно сътрудничество и участие в многонационални формирования; прилагане на нормите на международното право в областта на контрола на въоръженията; двустранни и многостранни военни контакти и консултации по сигурността; обмен на личен състав с различни страни за обучение.

В армията бяха извършени сериозни структурни и организационни промени, насочени към развиване на необходимите оперативни способности, установяване на целесъобразен баланс между активните и резервните сили и стабилизиране на реформираните видове ВС.

Паралелно с мащабната трансформация българските ВС активно участват със свои контингенти в различни операции в отговор на кризи, което определя и практическите измерения на политиката на страната ни за европейска и евроатлантическа интеграция и за регионално сътрудничество. Участието на БА в операциите на НАТО и ЕС, в коалицията на желаещите в Ирак, в мисии на ООН е сериозен национален принос към мира и сигурността в света. По думите на генерал Колев в момента БА участва с около 600 военнослужещи в операции на четири контингента, което на този етап съответства на възможностите за финансиране. Направено е много за сигурността и в регионален мащаб. Тези участия допринасят за издигане на престижа на нашата страна и за ускорено и пълноценно интегриране в евроатлантическите структури и придобиването на нов военнополитически и военнотехнически опит за целите на трансформацията на ВС.

Към края на словото си генерал Колев разкри трите основни мисии на БА - отбранителна, в подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. Балансираната политика за отбрана и сигурност, насочена към установяване на траен мир и стабилност в регионален и глобален мащаб и активно формиране на средата за сигурност, са най-важното условие за споделяне на отговорностите за укрепване на мира и сигурността и адекватно посрещане на новите рискове и заплахи.Автор: Красен Бучков

Go back BG Online