Дейност

  1. Организира семинари, курсове, специализации и други форми за подготовка и за повишаване на квалификацията.
  2. Разработва и внедрява методики за разследване на някои видове престъпления.
  3. Изготвя препоръки за уеднаквяване на практиката по разследване на престъпления, особено на нови видове престъпна дейност.
  4. Подпомага методическата и информационната дейност и на правозащитни органи в страната.
  5. Осъществява съвместна дейност и проекти със сродни организации в България - Съюз на съдиите, Асоциация на прокурорите, Съюз на юристите и др. - и с чуждестранни сдружения на юристи.
  6. Изготвя становища по дела, по които се явява заинтересована страна.

Проекти

1. Камарата на следователите в България и Правната инициатива за централна и източна Европа на Американската асоциация на юристите /ABA-CEELI/ започнаха осъществяването на съвместен проект “Организация на разследването” за обучение на ръководни кадри от системата на МВР. Обучението ще се проведе през май-юни 1999г. под формата на отделни курсове.

2.Инициатива за съдебна реформа в България.