Камара на Следователите в България

This page in English

Ръководни органи на Камарата на следователите в България са: Общото събрание на представителите, Управителният съвет и председателят.

Камарата на следователите в България е организация с нестопанска цел за защита на независимостта и професионалните интереси на следователите в България.

Камарата на следователите в България /КСБ/ е учредена на 21.01.1999г. като сдружение с нестопанска цел. В нея членуват следователи от областните следствени служби и от Специализираната следствена служба. Организационната структура на КСБ обхваща 28 Колегии на следователи по следствени служби - окръжните и специализираната.

Activities Contact Info

Камарата на следователите в България е национална организация за защита на независимостта и професионалните интереси на следователите, за подпомагане на тяхната професионална квалификация. Тя спомага за утвърждаването на законността и противодействието на престъпността, в защита на общочовешките ценности, националните традиции и интересите на обществото. КСБ реализира целта си като:

Sustainable Development and Democracy Network