МЕМОРАНДУМ

За

Диалог на доверие и сътрудничество между граждански организации и общински власти за борба срещу корупцията на Община Шумен, представлявана от Веселин Златев - кмет и Асен Георгиев - председател на Общински съвет и сдружение "Център за изследване на политическите процеси" със сътрудничеството на "Център за изследване на демокрацията" - Коалиция 2000.
Основната цел на настоящия меморандум е създаването на условия за трайно сътрудничество в борбата срещу корупцията в сферата на общинските услуги, създаването на модел на партньорски взаимоотношения между Общински съвет-Шумен и неправителствените организации и реален механизъм за граждански контрол и прозрачност на местната администрация чрез въвеждане на
Граждански наблюдател,
Предложен от "Център за изследване на политическите процеси с подкрепата на ЦИД - "Коалиция 2000" в рамките на националната кампания "Чисто бъдеще" и на основата на гражданските права и формите на пряка демокрация в българското законодателство.За постигането на тази цел страните сеСъгласяват на следното:

1. Дейността на Гражданския наблюдател се състои в следното:

1. мониторинг на процеса на вземане на решения в определени сфери;
2. да следи за спазването на процедурите, които допълнително ще се съгласуват с общинската администрация за опазване на гражданите, да информира обществеността и да представя
3. ежемесечни отчети на "Коалиция 2000".

2.За изпълнение на дейностите в рамките на компетенциите си Гражданският наблюдател има право:

-да присъства на откритите заседания на комисиите на Общинския съвет;
-да получава при поискване копие от проекторешенията на комисията, както и копия от самите решения;
-да присъства на Общински съвет;
-право на устни и писмени справки във връзка с работата на общинската администрация и достъп до съответната документация, освен ако не се касае за поверителна информация за ведомството.

3.На Интернет - страница на Коалиция 2000 се открива специална рубрика за отчитането на резултатите от работата на гражданския наблюдател и периодични анализи на корупционната обстановка в общината.

При неколкократно неизпълнение на задълженията,приети по настоящия меморандум и след преговори страните могат да заявят, че прекратяват сътрудничеството си и действието на настоящото споразумение.