______________________

___N 30 от 1996 г.___

ЗАКОН ЗА ОБЛАГИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ - 1996 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Разпоредба

Чл. 1. Дефиниции

Чл. 2. Първоначално определение

Чл. 3. Определение за временни мерки

Чл. 4. Определение за разпореждане с имуществото

Чл. 5. Допълнителни определения и действие във връзка с някои печалби или облаги и др.

Чл. 6. Определение във връзка с имущество - предмет на първоначално определение или определение за временни мерки

Чл. 7. Управител

Чл. 8. Разпоредби във връзка с доказателствата и производството по този закон

Чл. 9. Клетвена декларация относно имуществото и доходите на ответника

Чл. 10. Вписване на първоначалните определения и определенията за временни мерки.

Чл. 11. Несъстоятелност на ответника и др.

Чл. 12. Имущество - предмет на първоначално определение, определение за временни мерки или определение за разпореждане, и поверено на управител

Чл. 13. Прекратяване на търговско дружество, което притежава или контролира имущество - предмет на първоначално определение, определение за временни мерки или определение за разпореждане

Чл. 14. Имунитет срещу съдебно производство.

Чл. 15. Изземване на определено имущество.

Чл. 16. Обезщетение

Чл. 17. Разноски

Чл. 18. Кратко заглавие

___________________________________________

 

 

 

______________________

___N 30 от 1996 г.___

ЗАКОН ЗА ОБЛАГИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 

 

ЗАКОН ЗА ОВЛАСТЯВАНЕ НА ВИСШИЯ СЪД ДА ИЗДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПРИ НУЖДА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВО, КОЕТО СЪСТАВЛЯВА ОБЛАГА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, И ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЯКОИ СВЪРЗАНИ ВЪПРОСИ

[4-ти август 1996 г.]

ПРИЕТ ОТ ПАРЛАМЕНТА НА Р. ИРЛАНДИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

Дефиниции

1.-(1) С изключение на случаите, когато от контекста се разбира друго, по смисъла на този закон:

"молител" е член или упълномощен служител, който е поискал от съда издаването на първоначално определение или определение за временни мерки; при наличието на влязло в сила определение терминът означава всеки член или при нужда всеки упълномощен служител;

"упълномощен служител" означава служител на Комисарите по приходите, писмено упълномощен от последните да изпълнява функциите, предоставени на упълномощените служители по този закон;

"съд" е Висшият съд;

"извършване на действие" във връзка с имущество, което се притежава или контролира от определено лице, включва:

(а) когато това лице има вземане - извършване на плащане към трето лице за намаляване на размера на задължението.

(б) укриване на имуществото от държавата и

(в) по отношение на пари или друго имущество, държано в полза на лицето от трето лице - плащане, отказ или прехвърляне на парите или имуществото на лицето или на другиго;

"определение за разпореждане" е определение по Член 4;

"интерес", във връзка с имущество, включва право;

"първоначално определение" е определение по Член 2;

"определение за временни мерки" е определение по Член 3;

"член" е служител на Националната полиция със звание не по-ниско от Главен полицейски началник;

"министър" е министърът на финансите;

"облаги от престъпление" е всяко имущество, придобито или получено по всяко време (преди или след приемането на този закон) чрез извършване на престъпление, в резултат или във връзка с извършването на престъпление;

"имущество" са пари и всяко друго имущество, недвижимо, лично или движимо, включително права върху нетелесни вещи или интелектуална собственост, като при употребата на термина "имущество" се има предвид и всеки интерес или право по върху имущество;

"ответник" е лице, по отношение на което е подадена молба за издаване на първоначално определение или определение за временни мерки, или по отношение на което е издадено такова определение; терминът включва и всяко лице, което при смърт на ответника би придобило право по смисъла на този закон върху всяко имущество - предмет на такова определение (при условие, че определението е в сила и е издадено по отношение на това лице).

(2) В този закон:-

(а) препратката към определена разпоредба е препратка към разпоредба на този закон, освен ако е посочено, че се има предвид друга разпоредба,

(б) препратката към алинея, буква или точка е препратка към алинея, буква или точка на същия член, освен ако е посочено, че се има пред вид друга разпоредба, и

(в) препратката към нормативен акт е препратка към този акт с неговите изменения и допълнения или с приложно поле, разширено от последващ нормативен акт.

 

 

Първоначално

определение

2.-(1) Когато във връзка с молба за тази цел, подадена до него от член или от упълномощен служител без уведомяване на другата страна, съдът намери за доказано-

(а) че лицето притежава или контролира-

(i) конкретно имущество и това имущество пряко или непряко съставлява облага от престъпление, или

(ii) конкретно имущество, което е изцяло или отчасти придобито заедно или във връзка с имущество, което пряко или непряко съставлява облага от престъпление,

и

(б) стойността на имуществото или в зависимост от случая, общата стойност на имуществото по т. (i) и (ii) на б. (а) е не по-ниска от 10 000 лири,

съдът може да постанови определение ("първоначално определение"), с което забранява на лицето, на друго посочено лице или на лице, на което е връчено съобщение за определението, да се разпорежда или по друг начин да извършва действия с цялото или при нужда с определена част от имуществото, или да намалява стойността му за срок 21 дни от датата на определението.

(2) Първоначалното определение

(а) може да съдържа разпоредби, условия и ограничения, каквито Съдът намира за необходими или целесъобразни и

(б) предвижда съобщение за определението да бъде връчено на ответника и на всяко друго лице, което вероятно или действително е засегнато от определението, освен ако съдът е уверен, че тяхното местонахождение не може да бъде установено.

(3) Когато е налице влязло в сила първоначално определение, при подадена молба за тази цел от ответника или от трето лице, което претендира право на собственост върху част от съответното имущество, съдът може да отмени или при нужда да измени определението, ако пред него бъде доказано, че:

(а) съответното имущество или част от него не е имущество, за което се прилагат точки (i) и (ii) на алинея 1, б. (а),

или

(б) стойността на имуществото, за което се прилагат тези точки, не надвишава 10 000 лири,

(4) Съдът отменя първоначалното определение по искане на молителя, което може да бъде отправено по всяко време.

(5) При условията на алинеи (3) и (4) първоначалното определение остава в сила до изтичането на срок от 21 дни от датата на постановяването му, след което става невалидно, освен ако през този срок е подадена молба за определение за временни мерки по отношение на част от съответното имущество. Ако бъде подадена такава молба, действието на първоначалното определение се преустановява на най-късната от следните дати:

(а) дата на произнасяне по молбата,

(б) изтичане на редовния срок за обжалване на акта, постановен в отговор на молбата,

(в) в случай на обжалване - датата на произнасяне или оттегляне на тази или друга жалба, или изтичането на редовния срок за по-нататъшно обжалване.

(6) Съобщение за всяка молба по този член се изпраща:

(а) при молба по алинея (3) - от ответника или друго лице, което подава молбата, на молителя,

(б) при молба по алинея (4) - от молителя на ответника, освен ако съдът е уверен, че неговото местонахождение не може да бъде установено,

като и в двата случая се уведомява и всяко друго лице, по отношение на което съдът разпореди връчването на съобщение за молбата.

Определение за

временни мерки

3.-(1) Когато въз основа на молба за тази цел съдът приеме, че с оглед на доказателствата, представени от молителя и състоящи се или включващи доказателства, допустими съобразно Член 8:

(а) лицето притежава или контролира

(i) конкретно имущество и това имущество пряко или непряко съставлява облага от престъпление, или

(ii) конкретно имущество, което е изцяло или отчасти придобито чрез или във връзка с имущество, което пряко или непряко съсставлява облага от престъпление,

и

(б) стойността на имуществото или, в зависимост от случая, общата стойност на имуществото по точки (i) и (ii) на б. (а) е не по-ниска от 10 000 лири,

Съдът може да постанови определение (определение за временни мерки), с което забранява на ответника, на друго посочено лице или на друго лице, получило съобщение за определението, да се разпорежда или по друг начин да извършва действия с цялото или при нужда с определена част от имуществото или да намалява стойността му, освен ако с на основата на доказателства, представени от ответника или от трето лице, съдът се увери, че:

(IІ) конкретното имущество не съставлява пряко или непряко облага от престъпление и не е изцяло или частично придобито чрез или във връзка с имущество, което пряко или непряко съставлява облага от престъпление, или

(ІІII) стойността на цялото имущество, което би било предмет на определението, не надвишава 10 000 лири;

при условие, че съдът не постановява определението, ако е уверен, че би имало сериозен риск от несправедливост.

(2) Определението за временни мерки

(а) може да съдържа разпоредби, условия и ограничения, каквито Съдът намира за необходими или целесъобразни и

(б) предвижда връчването на съобщение на ответника и на всяко друго лице, което вероятно или действително е засегнато от определението, освен ако съдът е уверен, че тяхното местонахождение не може да бъде установено.

(3) Когато е налице влязло в сила определение за временни мерки, при подадена молба за тази цел от ответника или от трето лице, което претендира право на собственост върху част от съответното имущество, съдът може да отмени или при нужда да измени определението, ако пред него бъде доказано, че към имуществото или към определена част от него се прилага т. (І) на алинея 1, или определението води до друга несправедливост.

(4) Съдът отменя определението за временни мерки по искане на молителя, което може да бъде отправено по всяко време.

(5) При условията на алинеи (3) и (4), определението за временни мерки остава в сила до най-късната от следните дати, след което действието му се преустановява:

(а) дата на произнасяне по молба за определение за разпореждане със съответното имущество,

(б) изтичане на редовния срок за обжалване на акта, постановен в отговор на такава молба,

(в) в случай на обжалване - датата на произнасяне или оттегляне на тази или друга жалба, или изтичането на редовния срок за по-нататъшно обжалване.

(6) Съобщение за всяка молба по този член се изпраща:

(а) при молба по алинея (1) или (4) - от молителя на ответника, освен ако съдът е уверен, че неговото местонахождение не може да бъде установено,

(б) при молба по алинея (3) - от ответника или от друго лице, което подава молба, на молителя,

като и в двата случая се уведомява и всяко друго лице, по отношение на което съдът разпореди връчването на съобщение за молбата.

(7) Когато определение за лишаване от права върху имущество или за конфискация по Закона за наказателното съдопроизводство от 1994 г., или определение за лишаване от права върху имущество по Закона за злоупотребата с наркотични вещества от 1997 г. е свързано с имущество - предмет на влязло в сила първоначално определение или определение за временни мерки ("конкретното имущество"), първоначалното определение или в зависимост от случая, определението за временни мерки

(а) не поаржда действие по отношение на конкретното имущество

и

(б) ако е свързано и с друго имущество, се смята за изменено като конкретното имущество се изключва от неговия предмет.

Определение за

разпореждане

с имуществото

4.-(1) При условията на алинея (2), ако определението за временни мерки е било в сила не по-малко от 7 години по отношение на конкретно имущество, по искане на молителя съдът може да постанови определение ("определение за разпореждане с имуществото"), с което постановява цялото или при нужда част от имуществото да бъде прехвърлена при условия, определени от съда, на министъра или на друго лице, посочено от съда.

(2) При условията на алинеи (6) и (8), Съдът постановява определение за разпореждане по отношение на всяко имущество - предмет на молба по алинея (1), освен ако пред него бъде доказано, че конкретното имущество не съставлява пряко или непряко облага от престъпление и не е изцяло или отчасти придобито чрез или във връзка с имущество, което пряко или непряко съставлява облага от престъпление.

(3) Молителят уведомява за молбата по този член ответника (освен, ако съдът е уверен, че неговото местонахождение не може да бъде установено) и на всяко друго лице, посочено от съда (ако има такова).

(4) Определението за разпореждане с имущество има за последица лишаването на ответника от правата му (ако има такива) върху или по отношение на имуществото, за което се отнася, а имуществото се смята за прехвърлено на министъра или на посочено друго лице с постановяването на определението.

(5) Министърът може да продаде или да се разпореди по друг начин с имуществото, което му е прехвърлено съобразно този член, като министърът внася всички постъпления от разпореждането и всички парични средства, които са му преведени в съответствие с този член, в бюджета или се разпорежда с тях в полза на държавата.

(6) При производството по алинея (1), преди да реши дали да постанови определение за разпореждане с имуществото, съдът дава възможност на всяко лице, което претендира право на собственост върху част от съответното имущество, да бъде изслушано и да изложи причините, поради които не следва да се постановява такова определение.

(7) Ако намери това за нужно в интерес на правосъдието, по молба на ответника или, ако неговото местонахождение не може да бъде установено, по своя инициатива съдът може да отложи разглеждането на молба по алинея (1) за определен от него срок, който не може да бъде по-дълъг от 2 години.

(8) Съдът не постановява определение за разпореждане с имуществото, ако е уверен, че съществува сериозен риск от несправедливост.

 

Допълнителни

определения и

действие във

връзка с някои

печалби или

облаги, и др.

5.-(1) По всяко време, докато е сила първоначално определение или определение за временни мерки, по искане на молителя съдът може да постанови определения, които намира за необходими или целесъобразни, за да осигури пълноценния ефект на вече постановеното определение.

(2) Молителят изпраща съобщение за всяка молба по този член на ответника (освен ако съдът е уверен, че неговото местонахождение не може да бъде установено) и на всяко друго лице, по отношение на което съдът разпореди връчването на съобщение за молбата.

(3) Действието на първоначалното определение, определението за временни мерки или определението за разпореждане с имуществото може да бъде разпростряно към всички печалби или облаги, лихви, дивиденти или други плащания, или други права, които са предмет на изпълнение или са възникнали след издаването на определението, във връзка с всяко друго имущество, за което се отнася определението.

Определение във връзка

с имущество - предмет на

първоначално определение или

определение за временни мерки

6.-(1) По всяко време, докато първоначалното определение или определението за временни мерки е в сила, съдът може по искане на ответника или на трето лице, засегнато от определението, да постанови определения, каквито намира за подходящи във връзка с част от съответното имущество, ако според него това трябва да бъде направено, за да се даде възможност

(а) на ответника да покрие разумните си разходи за издръжка и други необходими разходи (включително разходи в хода или във връзка с производства по този закон), които са направени или предстои да бъдат направени от ответника и зависимите от него лица, или по отношение на тях;

(б) на ответника или третото лице, да упражнява търговска дейност, занаят, професия или друго занятие, с което е свързано това имущество.

(2) Определението по този член може да съдържа условия и ограничения, каквито Съдът намери за необходими или целесъобразни с оглед на опазването на стойността на въпросното имущество и избягване на неоправданото намаляване на същата.

(3) Известие за молбата по този Член ще бъде дадено от лицето, което е подало молба до молителя и до някое друго лице, във връзка с което Съдът разпорежда да му бъде дадено такова известие за молбата.

Управител

7.-(1) Когато е налице влязло в сила първоначално определение или определение за временни мерки, съдът може по всяко време да назначи управител,

(а) който държани имуществото, за което се отнася определението,

(б) в съответствие с указанията на Съда да управлява, да държи, или да се разпорежда или да извършва други действия сделка с имуществото, за което е назначен,

при спазване на изключенията и условията, определени от съда (ако има такива), като Съдът може да поиска от всяко лице, което притежава или контролира имущество, за което е назначен управителят, да предаде това имущество на последния.

(2) Когато управител предприеме действие съобразно този член

(а) във връзка с имущество, което не е предмет на първоначално определение или определение за временни мерки, ако управителят би имал право да предприеме това действие, ако имуществото би било предмет на такива актове, и

(б) приеме и има разумни основания да приеме, че има право да предприеме това действие във връзка с това имущество,

той не отговаря пред никое лице за загуби или вреди, причинени от съответното действие, освен ако загубите или вредите се дължат на неговата небрежност.

 

Разпоредби

във връзка с

доказателствата

и производствата
по този Закон

8.-(1) Когато член или упълномощен служител заяви:-

(а) в производство по Член 2 - в клетвена декларация, или ако Съдът разпореди това, в устни показания, или

(б) в производство по Член 3 - в устни показания,

че е уверен в някое или във всички от следните твърдения:

(5) че ответникът притежава или контролира конкретно имущество и това имущество пряко или непряко съставлява облага от престъпление,

(5) че ответникът притежава или контролира конкретно имущество и това имущество е изцяло или частично придобито чрез или във връзка с имущество, което пряко или непряко съставлява облага от престъпление,

и стойността на имуществото, или в зависимост от случая, общата стойност на имуществото по точки (I) и (ii) е не по-ниска от 10 000 лири, ако съдът е уверен, че изтъкнатото предположение е основателно, направеното изявление е доказателство за фактите, посочени в т. (I) или в т. (ii) или и в двете точки, в зависимост от случая, както и за стойността на имуществото.

(2) При решаването на всеки въпрос по този закон се прилагат правилата за доказване, установени в гражданския процес.

(3) Производството за постановяване на първоначално определение по този закон не е публично. Ако ответникът или друга страна по делото (различна от молителя) поиска това и съдът намери за уместно, всяко друго производство по този закон може да бъде проведено при закрити врата.

(4) Ако намери за необходимо, съдът може да забрани публикуването на всяка информация във връзка с производството по този закон, определена от него, включително информацията за подадените молби, постановяването или отказа за постановяване на на определения по този Закон и във връзка с тяхното съдържание, и за лицата, за които те се отнасят.

(5) Ако в производство по този закон на съда бъде представен документ, с който лице, посочено в документа и представено като служител на Комисарите по приходите, се упълномощава да изпълнява функциите на упълномощен служите от този закон, и който е подписан от Комисаря по приходите, този документ съставлява доказателство, че това лице е упълномощен служител.

Клетвена декларация

относно имуществото

и доходите на

ответника

9.-По всяко време в производството по Член 2 или 3 или докато първоначалното определение или определението за временни мерки е в сила, Съдът, а в случай на обжалване по време на такова съдопроизводство - Върховният съд, може да с определение да задължи ответника да представи клетвена декларация в Централното управление на Висшия съд, в която съобразно указанията на съответния съд да посочи някое или всички от обстоятелствата по-долу:

(а) имуществото, което ответникът притежава или контролира, или

(б) своите доходи и техните източници през определен период (не по-дълъг от 10 години) преди датата на молбата за постановяване на определението,

или и двете.

Вписване на първоначалните

определения

и определенията за

временни мерки

10.-(1) При наличието на вписани земи, при постановяване на първоначално определение или на определение за временни мерки секретарят на съда изпраща в имотния регистър съобщение за определението, и съобщението се вписва в съответния имотен регистър съгласно Закона за вписване на правото върху собственост от 1964 г., като до преустановяване на действието на определението, неговата отмяна, респ. до изключването на вписаните земи от неговия предмет се забраняват всички сделки или учредяването на тежести върху вписаните земи, евентуално засегнати от определението.

(2) Когато е изпратено съобщение по алинея (1) и определението бъде изменено във връзка с вписана земя, секретарят на съда изпраща в имотния регистър съобщение за това, като вписването в регистъра, извършено съобразно алинея (1), се променя съответно.

(3) Когато е изпратено съобщение по алинея (1) и определението бъде отменено или неговият срок на действие изтече, секретарят на съда изпраща в имотния регистър съобщение за това и вписването, извършено съобразно алинея (1), се заличава.

(4) При наличието на невписани земи, при постановяването на първоначално определение или определение за временни мерки секретарят на съда изпраща съобщение за определението в регистъра на актовете за прехвърляне на недвижими имоти; съобщението се вписва в регистъра на актовете за прехвърляне на недвижими имоти съгласно Закона за вписването на прехвърлителни актове от 1707 г.

(5) Когато е изпратено съобщеине за определение по алинея (4) и определението бъде изменено, секретарят на съда изпраща съобщение за това в регистъра на актоветеза прехвърляне на недвижими имоти и вписването, извършено съобразно алинея (4), се променя съответно

(6) Когато е изпратено съобщение за определение по алинея (4) и определението бъде отменено или неговият срок на действие изтече, секретарят на Съда изпраща съобщение за това в регистъра на актовете за прехвърляне на недвижими имоти и вписването, извършено съобразно алинея (4), се заличава.

(7) Когато издадено първоначално определение или определение за временни мерки относно права в търговско дружество или върху имуществото на търговско дружество, секретарят на съда изпраща в търговския регистър съобщение за определението. Съобщението се вписва в търговския регистър съгласно законите за търговските дружества от 1963 г. до 1990 г.

(8) Когато е изпратено съобщение за определение по алинея (7) и определението бъде изменено, секретарят на съда изпраща съобщение за това в търговския регистър и вписването, извършено съобразно алинея (7), се променя съответно.

(9) Когаот е изпратено съобщение за определение по алинея (7) и определението бъде отменено или неговият срок на действие изтече, секретарят на Съда изпраща съобщение за това в търговския регистър и вписването, извършено съобразно алинея (7), се заличава.

Несъстоятелност

на ответника и др.

11.-(1) При обявяването в несъстоятелност на лице, което притежава или контролира имущество, имуществото - предмет на първоначално определение, определение за временни мерки или определение за разпореждане, постановени преди съдебното решение за обявяване в несъстоятелност, се изключва от имуществото на несъстоятелния по смисъла на Закона за несъстоятелността от 1988 г.

(2) Когато едно лице е обявено в несъстоятелност, правомощията на съда съгласно член 2 или 3 не се упражняват по отношение на имуществото на фалиралия по смисъла на цитирания закон от 1988 г.

(3) Ако молбата за обявяване в несъстоятелност е подадена или решението за обявяване в несъстоятелност е постановено преди 1 януари 1989 г., този член се прилага като терминът "имущество на несъстоятелния" в алинеи (1) и (2) съгласно цитирания закон означава "имущество на несъстоятелния, управлявано от синдиците" по смисъла на законодателството за несъстоятелността, които са били в сила преди тази дата.

Имущество - предмет на

първоначално определение,

определение за временни мерки

или определение за разпореждане,

и поверено на управител.

12.-(1) Без да се засяга прилагането на други нормативни актове:-

(а) ако официалният управител или синдик съгласно Част V на Закона за несъстоятелността изземе или се разпореди с имущество, по отношение на което не може да упражнифункциите си, тъй като това имущество е предмет на първоначално определение, определение за временни мерки или определение за разпореждане,

и

(б) при изземването или разпореждането с имуществото той е приел и има разумни основания да приеме, че има право (посилата на съдебен акт или на друго основание) да изземе това имущество или да се разпореди с него,

той не отговаря към никое лице за загуби или вреди, причинени с изземването или разпореждането с имуществото, освен ако загубите и вредите се дължат на неговата небрежност при тези действия, и има право на задържане върху имуществото или постъпленията от неговата продажба за своите разходи във връзка с несъстоятелността или друго производство, с оглед на което е извършено изземването или разпореждането с имуществото и за възнаграждението, което може разумно да му бъде определено за действията му във връзка с тези производства.

(2) Когато така назначеният официален управител или синдик направи разходи във връзка с имущество по алинея (1), б. (а), без да знае и без да има разумни основания да приеме, че към този момент имуществото е било предмет на определение по този закон, той има право тези разходи да му бъдат заплатени (независимо от това дали е иззел или се е разпоредил с имуществото, така че да има право на задържане).

Прекратяване на

търговско дружество,

което притежава или

контролира имущество -

предмет на първоначално

определение, определение

за временни мерки

или определение за

разпореждане

13.-(1) Когато имуществото - предмет на първоначално определение, определение за временни мерки или определение за разпореждане, издадени преди съответната дата, се притежава или контролира от търговско дружество и е било постановено съдебно решение за прекратяване на дружеството или дружеството е приело решение за доброволно пррекратяване, функциите на ликвидатора (или на временния ликвидатор) не се изпълняват по отношение на имуществото.

(2) Когато е постановено съдебно решение или е прието решение за прекратяване на дружество, правомощията на съда съгласно член 2 или 3 не могат се упражняват по отношение на имущество на дружеството, спрямо което ликвидаторът може да упражнява функциите си,

(а) като на ликвидатора се пречи да изпълнява функциите си с цел разпределение на имущество на дружеството между неговите кредитори, или

(б) като се възпрепятства използването на имущество за изплащането на разходи (включително за възнаграждение на ликвидатора или на временния ликвидатор), извършени правомерно във връзка с имуществото при прекратяването на търговското дружество.

(3) По смисъла на този член:-

"дружество" е всяко търговско дружество, която може да бъде прекратено по законите за търговските дружества от 1963 г. до 1990 г.;

"съответна дата" е:

(а) когато не е постановено съдебно решение за прекратяване на дружеството - датата на решението за доброволно прекратяване,

(б) когато е постановено съдебно решение, но преди подаването на молба за прекратяване на дружеството от съда е било прието решение за тази цел от търговското дружество - датата на решението на дружеството, и

(в) във всички останали случаи, когато е постановено съдебно решение за прекратяване - датата на съдебното решение.

Имунитет

срещу съдебно

производство

14.- В никой съд нямада бъдат завеждани дела или образувани производства срещу банки, строително-спестовни дружества, други финансови институции или други лица във връзка с действие или бездействие, извършено или допуснато в съответствие с определение по този закон.

Изземване на

определено

имущество

15.-(1) Когато е налице влязло в сила определение по този закон, член на националната полиция на Република Ирландия или на служител на Службата за митата и акцизите, може да изземе имущество с цел предотвратяване на неговото укриване от държавата.

(2) С имуществото, иззето съобразно този член, се постъпва в съответствие с указанията на Съда.

Обезщетение

16.-(1) Когато

(а) първоначалното определение е отмененао или неговият срок на действие изтече и не е постановено определение завременни мерки, или издаденото такова е отменено (освен в случаите по член 3, ал. 7),

(б) определението за временни мерки е отменено (освен в случаите по член 3, ал. 7) или неговият срок на действие е изтекъл и не е издадено определение за разпореждане със съответното имущество или издаденото такова е отменено.

(в) първоначалното определение или определението за временни мерки е изменено (освен в случаите по член 3, ал. 7), или определението за разпореждане с имуществото е изменено в резултат на обжалването му,

съдът може по искане на лице, което докаже пред него, че

(i) е собственик на имуществото

(ІI) което е предмет на определение по б. (а) или (б),

или

(ІІII) което е било предмет на определение по б. (в), но вече не е предмет поради изменянето на определението от съда

и

(ii) имуществото не съставлява пряко или непряко облага от престъпление или не е изцяло или отчасти придобито чрез или във връзка с имущество, което пряко или непряко съставлява облага от престъпление,

да присъди на лицето обезщетение, което да бъде платено от министъра и което съдът намира за справедливо с оглед на обстоятелствата, за всяка загуба, претърпяна от лицето вследствие на определението.

(2) На министъра се изпраща съобщение за производството по този член и той имаправо право да бъде изслушан по време на такова производство.

Разноски

17.- Разноските на министъра и (доколкото могат да бъдат разрешени от Министъра) на Националната полиция на Република Ирландия и Комисарите по приходите във връзка с прилагането на този Закон се поемат от паричните средства, предвидени от Парламента на Р. Ирландия.

 

 

Кратко

заглавие

18.-Настоящият закон може да бъде цитиран като Закон за облагите от престъпления от 1996 г.

 

______________________________________