ПРОЕКТ НА ЗАКОН
(ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА) ЗА ОБЛАГИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 1999 г.

 

___________

Текст на внесения проект

___________

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Разпоредба

Чл. 1. Дефиниции

Чл. 2. Изменение на член 1 от изменяния закон (Дефиниции)

Чл. 3. Изменение на член 2 от изменяния закон (Първоначално определение)

Чл. 4. Изменение на член 3 от изменяния закон (Определение за временни мерки)

Чл. 5. Изменение на член 6 от изменяния закон (Определение във връзка с имущество - предмет на първоначално определение или определение за временни мерки)

Чл. 6. Изменение на член 8 от изменяния закон (Доказателства и производства по закона)

Чл. 7. Изменение на член 9 от изменяния закон (Клетвена декларация относно имуществото и доходите на ответника)

Чл. 8. Кратко заглавие, общо цитиране и тълкуване

_________________________

 

 

_________________

 

ПРОЕКТ НА ЗАКОН (ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА) ЗА ОБЛАГИТЕ
ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 1999 г.

_________________

ЗАКОНОПРОЕКТ

под название

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЛАГИТЕ
ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ от 1996 г.

 

 

ДА СЕ СМЯТА ЗА ПРИЕТО ОТ ПАРЛАМЕНТА НА РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ (OIREACHTAS), КАКТО СЛЕДВА:

 

1. В настоящия закон "изменян закон" означава Закона за облагите от престъпления от 1996 г.

Дефиниции

2. С настоящото член 1 от изменяния закон се изменя, както следва:

(а) в алинея (1) дефиницията за "молител" се заменя със следната:

"молител" е лице, което е служител, упълномощен служител или Бюрото за активи, придобити чрез престъпление, който е подал молба до съда за издаване на първоначално определение или определение за временни мерки; ако е налице влязло в сила определение, терминът според случая означава всеки служител, упълномощен служител или Бюрото за активи, придобити чрез престъпление."

 

(б) след алинея (1) се добавя следното:

"(1А)(а) За избягване на всякакво съмнение, определено лице се смята за притежаващо или контролиращо имущество по смисъла на този Закон, въпреки че това имущество (или част от него)

(i) се държи законно от служител на Националната полиция на Република Ирландия (Garda Siochana), служител на Службата на Комисарите по приходите или друго лице, след като е било законно иззето или отнето по друг начин от такъв служител или лице, или

(ii) е предмет на първоначално определение, определение за временни мерки или всяко друго определение, което --

(IІ) забранява на което и да е лице да се разпорежда или

да извършва други действия с имуществото

или да намалява стойността му, или

(ІІII) съдържа някакви условия или ограничения в тази връзка,

или има аналогично действие, като терминът "притежава или контролира имущество" се тълкува съответно.

(б) Буква (а)(ii) не засяга членове 11, ал. 2 и 13, ал. 2."

Изменение на член 1 от изменяния закон (Дефиниции)

3. С настоящото член 2 от изменяния закон се изменя, както следва:

(а) в алинея (1) началните думи до "служител" включително се заменят със следния текст:

"Когато във връзка с молба за тази цел, подадена до него без уведомяване на другата страна от служител, упълномощен служител или от Бюрото за активи, придобити чрез престъпление, съдът се увери",

и

(б) след алинея (3) се добавя следното:

"(3А) Без да се засягат разпоредбите на член 6, когато е налице влязло в сила първоначално определение, съдът по искане на молителя или на всяко друго лице да измени определението, доколкото е нужно, за да позволи

(а) изпълнението на съдебно решение за плащане от ответника на всяка сума, включително всяка сума, свързана с разноските,

(б) събиране от областния секретар или съдия-изпълнителя на дължимия от ответника данък върху общия доход съгласно удостоверение, издадено от началника на Службата за събиране на държавни вземания съобразно член 962 от Сводния закон за данъците от 1997 г., заедно с таксите и разноските, предвидени в същата разпоредба, или

(в) завеждането на дело за или във връзка със събирането на всяка друга сума, дължима от ответника."

И

(в) в алинея (6) б. (б) се заменя със следния текст:

"(б) при молба по алинея (3А) или (4) - от молителя или другото лице, подавало молбата, на ответника, освен ако съдът е уверен, че местонахождението на ответника не може да бъде установено."

Изменение на член 2 от изменяния закон (Първоначално определение)

4. С настоящото се изменя член 3 от изменяния закон:

(а) в алинея (1) началните думи до "член 8" включително се заменят със следния текст:

"Когато въз основа на молба, подадена за тази цел от служител, упълномощен служител или Бюрото за активи, придобити чрез престъпление съдът приеме, че с оглед на доказателствата, представени от молителя, които са представени от молителя и могат да съставляват или включват доказателства, допустими съгласно член 8",

(б) след алинея (3) се добавя следното:

"(3А) Без да се засягат разпоредбите на член 6, когато е налице влязло в сила първоначално определение, при подадена молба за тази цел от молителя или от всяко друго лице съдът може да измени определението, доколкото е нужно, за да позволи --

(а) изпълнението на съдебно решение за плащане от ответника на всяка сума, включително всяка сума, свързана с разноските,

(б) събиране от областния секретар или съдия-изпълнителя на дължимия от ответника данък върху общия доход съгласно удостоверение, издадено от началника на Службата за събиране на държавни вземания съобразно член 962 от Сводния закон за данъците от 1997 г., заедно с таксите и разноските, предвидени в същата разпоредба, или

(в) завеждането на дело за или във връзка със събирането на всяка друга сума, дължима от ответника."

И

(в) при молба по алинея (1), (3А) или (4) - от молителя или другото лице, подало молбата, на ответника, освен ако съдът е уверен, че местонахождението на ответника не може да бъде установено."

Изменение на член 3 от изменяния закон (Определение за временни мерки)

5. С настоящото се изменя член 6 от изменяния закон, като б. (а) на алинея (1) се заменя със следния текст:

"(а) на ответника или другото лице да поеме разумните си разходи за издръжка и други необходими разходи (включително разходи в хода или във връзка с производства по този закон), които са направени или предстои да бъдат направени от ответника и зависимите от него лица, или от другото лице, или".

Изменение на член 6 от изменяния закон (Определение във връзка с имущество - предмет на първоначално определение или определение за временни мерки)

6. С настоящото се изменя член 8 от изменяния закон --

(а) в алинея (1) б. (б) се заменя със следния текст:

"(б) в производство по член 3 - в клетвена декларация, или ако ответникът поиска свидетелят под клетва да бъде разпитан или съдът разпореди - в устни показания",

и

(б) след алинея (5) се добавя следното:

"(б) Във всяко производство документ, представен като издаден от Бюрото за активи, придобити чрез престъпление, и подписан от името на това бюро, се приема за така издаден и подписан до доказване на противното."

Изменение на член 8 от изменяния закон (Доказателства и производства по закона)

7. С настоящото се изменя член 9 от изменяния закон, като се добавя следната алинея:

"(2) Информацията, дадена от ответника съгласно определение по алинея (1), не се приема като доказателство в наказателни производства срещу това лице или неговия съпруг, освен при дела за лъжесвидетелстване при даването на тази информация."

Изменение на член 9 от изменяния закон (Клетвена декларация за имуществото и доходите на ответника)

8. -- (1) Този закон може да бъде цитиран под названието Закон за (изменение на Закона за) облагите от престъпления от 1999 г.

(2) Изменяният закон и този закон могат да се цитират заедно като Закони за облагите от престъпления от 1996 г. и 1999 г. и се тълкуват заедно като един акт.

Кратко заглавие, общо цитиране и тълкуване

 

 

___________

ПРОЕКТ НА ЗАКОН (ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА)
ЗА ОБЛАГИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, 1999 г.

___________

ОБЯСНИТЕЛЕН И ФИНАНСОВ МЕМОРАНДУМ

___________

 

Въведение

Целта на настоящия законопроект е да се внесат технически изменения в Закона за облагите от престъпления от 1996 г.

 

 

Разходи за държавния бюджет и ефект върху кадровото обезпечаване

Този закон няма да доведе до повишение на разходите за държавния бюджет и няма да окаже никакъв ефект върху кадровото обезпечаване.

 

 

Член 1 (Дефиниции)

Разпоредбата дефинира Закона за облагите от престъпления от 1996 г. като "изменян закон", за да се избегне повторението на пълното му название в целия законопроект.

 

 

Член 2 (изменение на член 1 от изменяния закон)

С настоящото член 1 от изменяния закон се изменя в две насоки.

Първо, молбите по закона ще могат да се подават от Бюрото за активи, придобити чрез престъпления. Понастоящем молбите трябва да се подават от лице, което е служител на Националната полиция на Република Ирландия (Garda Siochana) на длъжност поне Главен полицейски началник, или от упълномощено длъжностно лице на Службата на Комисарите по приходите.

Второ, изяснява се, че лицето продължава да притежава или да контролира имуществото по смисъла на закона от 1996 г., дори когато то е било законно иззето от това лице, или е обект на ограничения, наложени със съдебен акт.

 

 

Член 3 (изменение на член 2 от изменяния закон)

С настоящото член 2 от изменяния закон се изменя в две насоки:

Първо, прави се техническо изменение вследствие изменението на предходната разпоредба, което предвижда молби по закона дасе подават и от юридическо лице - Бюрото за активи, придобити чрез престъпление.

Второ, предвижда се възможност за изменение на първоначално определение по закона с оглед събирането на данъка върху общия доход или други суми, дължими по силата на съдебни актове. Понастоящем законът позволява първоначалното определение да бъде изменяно само по молба на ответника (лицето, срещу което е издадена определението).

 

 

Член 4 (изменение на член 3 от изменяния закон)

С настоящото член 3 от изменяния закон се изменя в две насоки:

Първо, изменя се изискването за представяне на доказателства за увереността относно престъпния произход на имуществото (вж. и чл. 8 от закона), като се изяснява, че това изискване е диспозитивно, а не императивно.

Второ, предвижда се същата възможност за изменение на определенията за временни мерки, както при първоначалните заповеди по член 3 от изменителния закон.

 

 

Член 5 (изменение на член 6 от изменяния закон)

С настоящото се изменя член 6 от изменяния закон. Действащата разпоредба позволява на ответник, чието имущество е блокирано на основание с първоначално определение или определение за временни мерки, да поиска от съдада постанови определение, с която му се позволява да извършва разумни разходи за издръжка и други необходими разходи. Изменението ще разшири тази възможност, като обхване всяко лице, засегнато от определението.

 

 

Член 6 (изменение на член 8 от изменяния закон)

С настоящото член 8 от изменяния закон се изменя в две насоки:

Първо, предвижда се, че доказателства за увереността на молителя относно престъпния произход на имуществото могат да бъдат представени в производството по член 3, в хода на процеса, в клетвена декларация, освен ако ответникът поиска или съдът разпореди доказателствата да бъдат представени устно. Сегашната редакция на член 8 от закона изисква тези доказателства винаги да бъдат представяни устно в хода на процеса.

Второ, прави се изменение вследствие предходното изменение за подаване на молби от юридическо лице - Бюрото за активи, придобити чрез престъпление. Предвижда се също, че всеки документ, издаден от бюрото, се приема за автентичен до доказване на противното.

 

 

Член 7 (изменение на член 9 от изменяния закон)

Изменя се член 9 от изменяния закон, според който в производства по закона съдът може да задължи ответника да даде информация за своето имущество, доходи и източници на доход. изменението изяснява принципната позиция на закона - така получената информация не може да се използва като доказателство в наказателни производства срещу ответника или неговия съпруг (освен при дело за лъжесвидетелстване, когато е дадена невярна информация).

 

 

Член 8 (Кратко заглавие, общо цитиране и тълкуване)

Това е стандартна техническа разпоредба, с която се установява названието на законопроекта и се предвижда, че изменителният и изменяният закон могат да се тълкуват заедно като един акт.