______________________

___N 31 от 1996 г.___

ЗАКОН ЗА БЮРОТО ЗА АКТИВИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, 1996 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Разпоредба

Чл. 1. Дефиниции

Чл. 2. Дата на създаване

Чл. 3. Създаване на бюрото

Чл. 4. Цели на бюрото

Чл. 5. Функции на бюрото

Чл. 6. Възлагане на допълнителни функции на бюрото

Чл. 7. Главен ръководител на бюрото

Чл. 8. Служители на бюрото

Чл. 9. Персонал на бюрото

Чл. 10. Анонимност

Чл. 11. Разкриване на самоличност

Чл. 12. Възпрепятстване

Чл. 13. Заплашване

Чл. 14. Заповеди за претърсване

Чл. 15. Нападение

Чл. 16. Арест

Чл. 17. Наказателно преследване за престъпления по Член 13 или 15

Чл. 18. Специален отпуск и обезщетение и др.

Чл. 19. Аванси от министъра за бюрото и ревизия на сметките на бюрото от председателя на сметната палата

Чл. 20. Отчитане на данъка

Чл. 21. Докладване и информиране на министъра

Чл. 22. Разходи

Чл. 23. Изменение на Член 19А (Анонимност) на Закона за финансите от 1983 г.

Чл. 24. Изменение на някои разпоредби за данъчното облагане.

Чл. 25. Изменение на член 5 (проверки или действия на инспекторите или други служители) от Закона за освобождаване от някои данъци, лихви и санкции от 1993 г.)

Чл. 26. Кратко заглавие

 

 

______________________

___№ 31 от 1996 г.___

ЗАКОН ЗА БЮРОТО ЗА АКТИВИ,
ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, 1996 г.

____________________________________

ЗАКОН ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАН, КОЙТО ЩЕ СЕ НАРИЧА БЮРО ЗА АКТИВИТЕ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ, И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИНАНСИТЕ ОТ 1983 г. И ЗАКОНА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НЯКОИ ДАНЪЦИ, ЛИХВИ И САНКЦИИ ОТ 1993 г., И ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЯКОИ СВЪРЗАНИ ВЪПРОСИ

[11-ти октомври 1996 г.]

ПАРЛАМЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ ПРИЕ СЛЕДНОТО:

Дефиниции

1.-(1) В настоящия закон-

"Бюрото" е Бюрото за активи, придобити чрез престъпление, създадено по Член 3;

"Юрисконсулт на бюрото" е юрисконсултът на бюрото;

"Служител на бюрото" е лице, назначено като служител на бюрото съобразно член 8;

"Главен ръководител на Бюрото" е главният ръководител на бюрото

"Комисар" е Комисарят на Националната полиция на Република Ирландия

"Дата на създаване" е денят, определен със заповед на министъра съобразно Член 2;

"Функции на Националната полиция" са правомощията или задълженията на член на Националната полиция на Република Ирландия, предоставени от или съгласно нормативен акт (включително приет след този закон) или по обичайното право;

"Член на семейството", във връзка с физическо лице, което е служител на бюрото или е член на персонала на бюрото, е съпруг, родител, дядо или баба, втори баща или майка, дете (включително заварено или доведено дете, или осиновено дете), внук или внучка, брат, сестра, еднокръвен или едноутробен брат или сестра, вуйчо (чичо), вуйна (леля), племенник или племенница на лицето или на неговия съпруг, или лице, което съжителства на съпружески начала или живее с лицето;

"Министър" е министърът на правосъдието;

"Съдебно производство" е всяко разглеждане на дело от Апелативните комисари (по смисъла на законите за държавните приходи), от служител по жалбите или от Съда по социални дела съгласно законите за социални грижи или разглеждане на дело от комисия на камарите на Парламента на Република Ирландия.

"Закони за приходите" са:

(а) Митническите закони,

(б) Нормативните актове, отнасящи се до акцизите и управлението на тези акцизи,

(в) Данъчните закони,

(г) Законите за данъка върху нарастването на капитала,

(д) Законът за данъка върху добавената стойност от 1972 г.

(е) Законът за данъка върху капиталовите постъпление от 1976 г.

(ж) Нормативните актове, регулиращи гербовия налог и управлението на този налог,

(з) Част VІ от Закона за финансите от 1983 г.,

(и) Глава ІV на Част ІІ от Закона за финансите от 1992 г.,

и всички актове, приети на тяхно основание, както и актовете, приети на основание друг нормативен акт и свързани с данъците;

"Данък" е всеки данък, мито, налог или такса под надзора и управлението на Комисарите по приходите.

(2) В този закон:

(а) препратката към разпоредба е препратка към разпоредба на този закон, освен ако е посочено, че се има пред вид препратка към друг нормативен акт,

(б) препратката към алинея, буква или точка е препратка към алинея, буква или точка на разпоредбата, в която се прави препратката, освен ако е посочено, че се има пред вид друга разпоредба и

(в) препратката към нормативен акт е препратка към този акт заедно с неговите изменения и допълнения.

Дата на създаване

2. Министърът може, след консултация с министъра на финансите, със заповед да определи ден, който ще бъде датата на създаване [на бюрото] по смисъла на този Закон.

Създаване на Бюрото.

3.- (1) От деня на създаването се създава орган, който ще се нарича Бюро за активи, придобити чрез престъпление, по-нататък наричано "бюрото", който ще изпълнява функциите, предоставени му от или съгласно този закон.

 

(2) Бюрото е юридическо лице без определен срок на съществуване, с официален печат и право да се явява като ищец или ответник от свое име и да придобива, притежава и се разпорежда със земя или права върху в земя, както и да придобива, притежава и се разпорежда с всякакви други недвижими имоти.

 

4.- При спазване на разпоредбите на този закон, целите бюрото са:

(а) Установяване на активите, където и да се намират те, на лица, които произтичат полза или за които има съмнение, че произтичат пряко или непряко от престъпление,

(б) Предприемането на подходящи действия съгласно закона, за пълно или частично отнемане и лишаване на тези лица от активите или облагите от тях, според случая, и

(в) Провеждане на разследване или извършване на друга подготвителна работа във връзка с производство, образувано за целите на б. (а) и (б).

Цели на бюрото

 

5.-(1) Без да се засяга общата разпоредба на Член 4, функциите на бюрото, което действа чрез своите служителите, са да предприема всички необходими действия:

(а) в съответствие с функциите на полицията, с цел цел конфискация, ограничаване на ползването, блокиране, запазване или изземване на активите, за които е установено или се подозира, че са придобити пряко или непряко чрез престъпление,

(б) съгласно законите за държавните приходи или разпоредба на друг нормативен акт, независимо дали те са приети преди или след този закон, във връзка с приходите, с цел да се осигури данъчното облагане на полученото от престъпление или от подозирана престъпна дейност, както и пълното прилагане на законите за държавните приходи по отношение на такива облаги или дейности, според случая,

(в) за разследване и определяне съгласно законите за социални грижи, според случая, на всяка претенция за обществено-осигурителни обезщетения или във връзка с такива (по смисъла на член 204 от Сводния закон за социалните грижи от 1993 г.) от лице, което участва в престъпна дейност, и

(г) по искане на министъра на социалните грижи, да извършва разследване и определяне, според случая, на всяка претенция за обществено-осигурително обезщетение или във връзка с такова, по смисъла на член 204 от Сводния закон за социалните грижи от 1993 г., когато министърът на социалните грижи удостовери, че съществуват основателни причини да се приеме, че в хода на конкретно разследване служителите на министъра на социалните грижи могат да бъдат подложени на заплахи или други форми на натиск,

Функции на бюрото

и тези действия при нужда включват, в съответствие с действащите международни договори, сътрудничество с национална полиция или данъчен или обществено-осигурителен орган на територията на ……………..(не се чете, б.пр.)

(2) Във връзка с въпросите, уредени в алинея (1), нищо в този Закон няма да се тълкува така, че да засяга или ограничава по някакъв начин:-

(а) правата или задълженията на Националната полиция на Република Ирландия, на комисарите по приходите или на министъра на социалните грижи, или

(б) Функциите на на главния прокурор, на директора на държавното обвинение или на главния държавен юрисконсулт.

Възлагане на допълнителни функции на бюрото

6.-(1) Ако министърът счете за уместно и след консултации с министъра на финансите, той може със заповед:-

(а) да възложи на бюрото или на служителите допълнителни функции, свързани засега със сегашните цели и функции, и

(б) да приеме разпоредби, каквито министърът счете за необходими или целесъобразни във връзка с въпроси, които са допълнителни или възникват вследствие възлагането на функции по този член на бюрото или на неговите служители, или вследствие изпълнението на така възложените функции от бюрото или от неговите служители.

(2) Министърът може със заповед да измени или отмени заповед по този член (включително и заповед по тази алинея).

(3) Всяка заповед, издадена от министъра съобразно този член, се внася възможно най-бързо след издаването й във всяка от камарите на Парламента и ако някоя от камарите на Парламента гласува решение за отмяна на заповедта в срок 21 дни от датата на внасянето, заповедта съответно се отменя, без да засяга валидността на действията, извършени съобразно заповедта преди отмяната.

(4) В този член "функции" включват правомощия и задължения.

Главен ръководител

на бюрото

7.-(1) Бюрото има главен ръководител, който в този Закон и по принцип се нарича Главен ръководител на бюрото.

(2) Комисарят периодично назначава главен ръководител на бюрото и може по всяко време да освободи главния ръководител от длъжност.

(3) Главният ръководител на бюрото управлява и контролира общо администрацията и дейността на бюрото.

(4) Главният ръководител на бюрото отговаря пред Комисаря за изпълнението на функциите на бюрото.

(5)(а) Ако поради заболяване или отсъствие по други причини главният ръководител на бюрото не е в състояние да изпълнява функциите си, Комисарят може да назначи в бюрото лице, известно и наричано в този член "изпълняващ длъжността главен ръководител на бюрото", което да изпълнява функциите на главен ръководител.

(б) Комисарят може по всяко време да освободи от длъжност изпълняващия длъжността главен ръководител на бюрото и всички случаи го освобождава, когато е установено, че невъзможността или отсъствието на титуляра са прекратени и главният ръководител на бюрото е възобновил изпълнението на функциите си.

(в) Алинеи (3) и (4) и б. (а) се прилагат към изпълняващия длъжността главен ръководител на бюрото, както се прилагат към титуляра.

(6) Главният ръководител на бюрото се назначава от състава на Националната полиция на Република Ирландия със звание най-малко Главен полицейски началник.

(7) Главният ръководител на бюрото или изпълняващият длъжността главен ръководител на бюрото, според случая, е служител на бюрото по смисъла на този закон, с изключение на член 8, алинеи (1), (3) и (9).

8.-(1)(а) Министърът може да назначи, със съгласието на министъра на финансите:

(i) служители на Националната полиция на Република Ирландия, предложени от Комисаря за целите на този закон,

(ii) Служители на комисарите по приходите, предложени от Комисарите по приходите за целите на този закон, и

(iii) Служители на министъра на социалните грижи, предложени от него за целите на този Закон,

като служители на бюрото по смисъла на този Закон.

(б) Назначението по тази алинея се потвърждава в писмена форма по време на назначаването или възможно най-бързо след това, като се посочва датата на назначението.

Служители на Бюрото

(2) саи и са свърна алинеи (5), (6) и (7) зравата и задълженията, ани с приходина служителя на тюрото за целите на този еакон, , вправакл и задълженияюч, ително всякпредлагане съобрна служителя на аюрото:

(а) зно тези актовезтяхправомощиятче апозе в състава на Националната полиция на Република Ирландия,

(б) ттббправомаконите за приходите или разпоредба на друг ощияпо смисакт, независимо дали са приети преди или след този бакон и са свързани с приходите, включително всяко овластяване или предлагане съобразно тези актове, или

(в) законите за социалните грижи, включително всяко назначаване, извършено по тях,

и правомощията или задълженията по този закон се упражняват или изпълняват от името на бюрото.

(3) Когато служител на бюрото упражнява или изпълнява правомощия или задължения по смисъла на този Закон…..(не се чете, б.пр.).

(4) Когато в служител на бюрото (с изключение на Главния ръководител на бюрото), който преди да бъде назначен за служител на бюрото е упражнявал или изпълнявал правомощие или задължение под ръководство на друго лице, за служителя на бюрото ще бъде законно да упражнява или изпълнява подобно правомощие или задължение за целите на този закон под ръководството на главния ръководител на бюрото.

(5) Служител на бюрото може да упражнява или изпълнява правомощията и задълженията си въз основа на информация, която е получил от друг служител на бюрото или вследствие действия, извършени от другия служител на бюрото в изпълнение на правомощията и задълженията му по този закон, като всяка информация, документи или други материали, получени от служителите на бюрото по тази алинея, се допускат като доказателства при всякакви последващо производство.

(6) (а) При упражняването или изпълнението на правомощията и задълженията си служителят на бюрото може да бъде придружаван от други лица (включително и служители на бюрото), които този служител счита за необходими.

(б) Служител на бюрото може да вземе със себе си за подпомагане при упражняването или изпълнението на правомощията и задълженията си, всяко оборудване или материали, които счита за необходими.

(в) Служител на бюрото, който подпомага друг служител на бюрото по б. (а) разполага с правомощията и задълженията на първия служител само за целите на оказването на помощта.

(г) Информацията, документите и другите материали, получени от служител на бюрото по б. (а) или (в) могат да бъдат допуснати като доказателство във всяко последващо производство.

(7) Всяка информация или материали, получени от служител на бюрото за целите на този закон, могат да бъдат разкривани от служителя на бюрото пред:-

(а) друг служител на бюрото или член от персонала на бюрото,

(б) всеки друг член на личния състав на Националната полиция на Република Ирландия, за целите на Националната полиция,

(в) всеки служител на комисарите по приходите, за целите на законите за държавните приходи или на разпоредба на друг нормативен акт, независимо дали са приети преди или след този закон, когато става дума за информация, свързана с приходите,

(г) Всеки служител на министъра на социалните грижи, за целите на законите за социалните грижи, или

(д) със съгласието на главния ръководител на бюрото, на друг служител на друг министър в правителството или на местен орган (по смисъла на Закона за местните органи от 1941 г.), за целите на упражняването или изпълнението на правомощията и задълженията на другия служител,

и информацията, документите или други материали, получени от служител на бюрото …(не се чете, б.пр.)

(8) Членовете на състава на Националната полиция на Република Ирландия, служителите на комисарите по приходите или служителите на Министерството на социалните грижи, които са служители на бюрото, независимо от това им назначение, запазват и могат да упражняват или изпълняват правомощията или задълженията съответно на членове на състава на Националната полиция на Република Ирландия, служители на комисарите по приходите или служители на Министерството на социалните грижи, за цели различни от целите на този закон, както и за целите на този закон.

(9) Със съгласието на комисаря главният ръководител на бюрото може, изцяло по своя преценка, по всяко време да освободи от длъжност всеки служител на бюрото, с което назначението на този служител като служител на бюрото се прекратява.

(10) Нищо в този член не засяга правомощията и задълженията на член на състава на Националната полиция на Република Ирландия, на служител на комисарите по приходите или на служител на Министерството на социалните грижи, който не е служител на бюрото.

9.-(1)(а) Със съгласието на главния прокурор и министъра на финансите, министърът може да назначи лице на длъжността юрисконсулт на бюрото, който е член на персонала на бюрото и е пряко подчинен на главния ръководител на бюрото, за да подпомага бюрото при изпълнението на неговите цели и функции.

(б) Със съгласието на министъра на финансите и след нужните консултации с комисаря министърът може да назначи специалисти и технически сътрудници в персонала на бюрото, различни от юрисконсулта на бюрото, и всеки член на този персонал подпомага служителите на бюрото при упражняването и изпълнението на техните правомощия и задължения.

 

(2) Специалистите и техническите сътрудници от персонала на бюрото, включително юрисконсултът на бюрото, изпълняват своите функции под ръководството на главния ръководител на бюрото.

 

(3) Министърът може, със съгласието на главния прокурор и министъра на финансите, по всяко време да освободи юрисконсулта на бюрото от персонала на последното, с което неговото назначение като юрисконсулт на бюрото се прекратява.

 

(4) Със съгласието на министъра комисарят може по всяко време да освободи всеки специалист или технически сътрудник в персонала на бюрото, различен от юрисконсулта на бюрото, с което неговото назначение като член на персонала на бюрото се прекратява.

 

(5) (а) Всеки специалист или технически сътрудник от персонала на бюрото, включително юрисконсултът на бюрото, заема своята длъжност или служба при условия (включително условията, свързани с възнаграждението и пенсионното осигуряване), определени от министъра със съгласието на министъра на финансите, а по отношение на юрисконсулта - със съгласието и на главния прокурор.

(б) Всеки специалист или технически сътрудник от персонала на ….(не се чете, б.пр.) от бюджета на бюрото, например възнаграждение и добавки за разходите, направени от него, определени от министъра със съгласието на министъра на финансите.

Персонал на бюрото

10.-(1) Независимо от всяко изискване, поставено съгласно или от нормативен акт, или изискване по административните или оперативните процедури, включително вътрешните процедури, трябва да се положат всички възможни усилия за запазване на анонимността на служителя на бюрото, който е служител на комисарите по приходите или служител на министъра на социалните грижи, както и самоличността на всеки член на персонала на бюрото.

 

(2) Когато от служител на бюрото, който е служител на комисарите по приходите или служител на министъра на социалните грижи, може отделно от настоящата разпоредба да се изисква да представи или покаже писмено пълномощно или документ за назначаване по законите за държавните приходи или законите за социалните грижи тези закони, за целите на упражняването или изпълняването на неговите правомощия или задължения по тези закони:

(а) от служителя на бюрото няма да се изисква да представя или показва някакво пълномощно или документ за назначаване, или да установява самоличността си за целите на упражняването или изпълнението на своите правомощия или задължения по тези закони, и

 

(б) служителят се придружава от служител на бюрото, който е член на състава на Националната полиция на Република Ирландия и последният при поискване от засегнатото лице, се идентифицира като член на състава на Националната полиция на Република Ирландия и заявява, че е придружаван от служител на бюрото.

 

(3) Когато, в съответствие с функциите на бюрото, член на персонала на бюрото придружава или подпомага служител на бюрото при упражняването или изпълнението на правомощията или задълженията на служителя на бюрото, членът на персонала на бюрото се придружава от служител на бюрото, който член на състава на Националната полиция на Република Ирландия и последният при поискване от засегнатото лице се идентифицира като служител на Националната полиция и заявява, че е придружаван от член наперсонала на бюрото.

 

(4) Когато служител на бюрото-

(а) Който е служител на комисарите по приходите, упражнява или изпълнява в писмена форма някое от своите правомощия или задължения по законите за държавните приходи или по разпоредба на друг нормативен акт, независимо дали са приети преди или след този закон, и свързани с приходите, или

 

(б) Който е служител на министъра на социалните грижи, упражняващ или изпълняващ в писмена форма някое от своите правомощия или задължения по законите за социалните грижи,

подобно упражняване или изпълнение на неговите задължения се извършва от името на бюрото, а не от името на отделния служител на бюрото, независимо от всяка разпоредба за противното в някой от цитираните нормативни актове.

Анонимност

(5) Никой документ, свързан с процедурите, произтичащи от упражняването или изпълнението на правата и задълженията на служител на бюрото, не трябва да разкрива самоличността на служител на бюрото, който е служител на комисарите по приходите или служител на министъра на социалните грижи, или на член на персонала на бюрото, при условие, че когато подобен документ се представя като доказателство, се прилага алинея (7).

(6) Самоличността на служител на бюрото, който е служител на комисарите по приходите или на министъра на социалните грижи, или самоличността на член на персонала на бюрото, с изключение на информацията, че той е служител на бюрото или член на персонала му, не се разкрива в никое производство, освен в съдебно заседание пред съдията, който гледа делото, или пред лице, което води заседанието в други случаи. Ако самоличността на такъв служител на бюрото или на член на персонала има значение за доказателствата в производството, се прилага алинея (7).

(7) При всяко производство, когато от даден служител на бюрото или член на персонала на бюрото е поискано да даде показания, независимо дали в клетвена декларация, чрез удостоверение или устно:

(а) съдията, в случай на производство пред съда, или

(б) лицето, отговарящо за производството, в останалите случаи,

може по молба на главния ръководител на бюрото и ако е уверен, че съществуват основателни причини от обществен интерес, да даде указания за запазването на анонимността на служителя на бюрото или на член персонала на бюрото, каквито той счита за подходящи, включително и указания за:

(i) ограничаване на разпространението на клетвените декларации или удостоверенията,

(ii) заличаване от клетвените декларации или удостоверенията на имената и адреса на служителя на бюрото или на член на персонала на бюрото, включително на лицето, дало декларацията или удостоверението, или

(iii) даване на свидетелски показания, които се чуват, без даващият ги да бъде виждан от друго лице.

 

(8) В този член "член на персонала на бюрото" е член на персонала на бюрото, назначен съобразноЧлен 9.

11.-(1) Лице, което публикува или разпорежда публикуването на:

(а) Факта, че определено лице:-

(i) е или е било служител на комисарите по приходите или служител на министъра на социалните грижи, е или е било служител на бюрото, или

(ii) е или е било член на персонала на бюрото,

(б) Факта, че определено лице е член на семейството на-

(i) служител на бюрото,

(ii) бивш служител на бюрото

(iii) член на персонала на бюрото, или

(iv) бивш член на персонала на бюрото,

или

Разкриване на самоличност

(в) адреса на място, където живее:

(i) служител на бюрото,

(ii) бивш служител на бюрото,

(iii) член на персонала на бюрото,

(iv) бивш член на персонала на бюрото,

(v) член на семейството на служител на бюрото, на бивш служител на бюрото, на член на персонала на бюрото или на бивш член на персонала на бюрото,

извършва престъпление по този член.

(2) Лице, извършило престъпление по този член, се наказва:

(а) при осъждане в производство без съдебни заседатели - с глоба до 1 500 лири или лишаване от свобода за 12 месеца, или и двете, или

(б) при осъждане в производство със съдебни заседатели по обвинителен акт - с глоба до 50 000 лири или лишаване от свобода до 3 години, или и двете.

(3) В този член термините "служител на бюрото", "бивш служител на бюрото", "член на персонала на бюрото" и "бивш член на персонала на бюрото" не включва главния ръководител на бюрото, изпълняващия длъжността главен ръководител на бюрото или юрисконсулта на бюрото.

 

Възпрепятстване

12.-(1) Лице, което забави, попречи, възпрепятства, намесва се в действията или оказва съпротива на служител на бюрото при упражняването или изпълнението на правомощията и задълженията му съгласно функциите на Националната полиция на Р. Ирландия, законите за държавните приходи или законите за социалните грижи, или на член наперсонала на бюрото при придружаване или подпомагане на служител на бюрото, извършва престъпление.

(2) Лице, извършило престъпление по този член, се наказва:

(а) при осъждане в производство без съдебни заседатели - с глоба до 1 500 лири или лишаване от свобода до 12 месеца, или и двете, или

(б) при осъждане в производство със съдебни заседатели по обвинителен акт - с глоба до 10 000 лири или лишаване от свобода до 3 години, или и двете.

Заплашване

13.-(1) Лице, което произнася или изпраща заплахи или по някакъв начин заплашва или застрашава служител на бюрото или на член на персонала на бюрото или член на семейството на служител на бюрото или на член на неговия персонал, извършва престъпление.

(2) Лице, извършило престъпление по този член, се наказва:

(а) при осъждане в производство без съдебни заседатели - с глоба до 1 500 лири или лишаване от свобода до 12 месеца, или и двете, или

(б) при осъждане в производство със съдебни заседатели по обвинителен акт - с глоба до 100 000 лири или лишаване от свобода до 10 години, или и двете.

Заповеди

за претърсване

14-(1) При изслушване на свидетелски показания, дадени под клетва от служител на бюрото, който е служител на Националната полиция на Република Ирландия, съдия от районния съд може, ако е уверен, че има основателни причини да се подозира, че доказателства за или свързани с активи или облаги, които произтичат от престъпна дейност, или за тяхната идентичност или местонахождение, се намират на определено място, да издаде заповед за претърсване на това място и за обиск на всяко лице, намерено на това място.

(2) При условията на алинея (3), служител на бюрото, който е служител на Националната полиция на Република Ирландия със звание не по-ниско от главен полицейски началник, ако е уверен, че има основателни причини да се подозира, че доказателства за или свързани с активи или облаги, които произтичат от престъпна дейност, или за тяхната идентичност или местонахождение, се намират на определено място, може да издаде заповед за претърсване на това място и за обиск на всяко лице, намерено на това място.

(3) Служител на бюрото, който е служител на Националната полиция на Република Ирландия със звание не по-ниско от Главен полицейски началник, издава заповед за претърсване по този член само ако е уверен, че подаването на молба до съдия от районния съд за издаване на заповед съобразно този член би било невъзможно поради неотложни обстоятелства, които налагат незабавното издаване на такава заповед.

(4) В съответствие с алинея (5) заповедта за претърсване по този член се издава и упълномощава наименуван служител на бюрото, който е служител на Националната полиция на Република Ирландия, придружен от други лица, каквито служителят на бюрото счете за необходимо, да влезе в срок една седмица от издаването на заповедта (ако е необходимо чрез използването на разумна сила) в мястото, посочено в заповедта, да претърси това място и да обискира всяко лице, намерено на това място, като изземе и задържи всички материали, намерени на това място или намерени във владение на лицето, което е на това място по време на претърсването, които според служител представляват доказателства за или свързани с активите или облагите, произтичащи от престъпна дейност, или са свързани с тяхното идентифициране или местонахождение.

(5) Независимо от разпоредбата алинея (4), действието на заповедта за претърсване по алинея (3) се преустановява с изтичането на 24-часов срок от издаването й.

(6) Служител на бюрото, който е служител на Националната полиция на Република Ирландия и действа в съответствие със заповед за претърсване по този член може:

(а) да изиска от всяко лице, присъстващо на претърсваното място, да даде името и адреса си на служителя на бюрото, и

(б) да задържи без заповед всяко лице, което

(i) възпрепятства или се опитва да възпрепятства този служител или някое от придружаващите го лица при изпълнението на задължения му,

(ii) не изпълни изискване по б. (а), или

(iii) даде на служителя име или адрес, които служителят има основателна причина да счита за фалшиви или подвеждащи.

(7) Лице, което възпрепятства или се опитва да възпрепятства служителя, действащ в съответствие със заповед за претърсване по този член, не изпълни изискване по алинея (6), л. (а) или даде фалшиво или подвеждащо име или адрес на служителя на Бюрото, който е служител на Националната полиция на Република Ирландия, извършва престъпление и се наказва в производство без съдебни заседатели с глоба до 1 500 лири или лишаване от свобода до 6 месеца, или и двете.

(8) Правомощието за издаване на заповед по този член допълва и не заменя други правомощия за издаване на заповед за претърсване или обиск на място или лице.

(9) В този член терминът "място" включва жилище.

Нападение

15.-(1) Лице, което нападне или се опита да нападне служител на бюрото, член на персонала на бюрото или член на семейството на служителя на бюрото или на член на персонала на бюрото, извършва престъпление.

(2) Лице, извършило престъпление по този член, се наказва:

(а) при осъждане в производство без съдебни заседатели - с глоба до 1 500 лири или лишаване от свобода до 12 месеца, или и двете, или

(б) при осъждане в производство със съдебни заседатели по обвинителен акт - с глоба до 100 000 лири или лишаване от свобода до 10 години, или и двете.

Арест

16.-(1) Когато служител на бюрото, който е служител на Националната полиция на Република Ирландия, има осонвателна причина да подозира, че определено лице извършва или е извършило престъпление по член 12, 13 или 15 или по член 94 от Закона за финансите от 1983 г., служителят на бюрото може

(а) да задържи това лице без заповед, или

(б) да изиска от лицето да даде името и адреса си, и ако лицето не направи или откаже да направи това или даде име или адрес, които служителят на бюрото основателно счита за фалшиви или подвеждащи, служителят на бюрото може да задържи това лице без заповед.

(2) Лице, което не даде или откаже да даде името или адреса си, когато са поискани съгласно този член, или даде име или адрес, които са фалшиви или подвеждащи, извършва престъпление и се наказва в производство без съдебни заседатели с глоба до 1 500 лири.

Наказателно преследване

за престъпления

по Член 13 или 15

17.- Когато лице е обвинено в престъпление по Член 13 или 15, други действия (с изключение на задържане под стража или освобождаване под гаранция) се извършват само със съгласието на ръководителя на държавното обвинение.

Специален отпуск

и обезщетение, и др.

18.-(1) На всяко лице, назначено в бюрото като служител на бюрото или назначено съобразно Член 9 , или преведено на работа в бюрото като член на персонала на бюрото от държавна служба (по смисъла на Закона за регулиране на държавната служба от 1956 г.), има право при това назначение или превеждане на работа в персонала на Бюрото на специален отпуск със заплащане от службата, в която работи лицето по това време.

(2) Бюрото възстановява от своя бюджет, предвиден от двете камари на Парламента, пълните разноски, които министър в правителството, комисарите по приходите или други лица са направили във връзка с лице, назначено или преведено на работа в Бюрото, през целия срок на назначението.

(3) Разпоредбите на Закона за (обезщетенията на) Националната полиция на Република Ирландия от 1941 г. и на Закона за изменение на Закона за (обезщетенията на) Националната полиция на Република Ирландия от 1945 г. се прилагат съответно към:

(а) Служителите на бюрото и членовете на персонала на бюрото и

(б) Главния държавен юрисконсулт и юрисконсултите в Главното държавно юрисконсултство, за умишлено причинените им вреди във връзка с действие, което е извършено или предстои да бъде извършено от тях при изпълнението на професионалните им задължения към или от името на бюрото,

както се прилагат за служителите на Националната полиция на Р. Ирландия.

Аванси от

министъра за

бюрото и ревизия на

сметките на бюрото

от председателя на

Сметната палата

19.-(1) Със съгласието на министъра на финансите министърът може периодично да превежда аванси на бюрото от средствата, предвидени от Парламента, по начин и в размер, определени от министъра, за извършване на разходите на бюрото при изпълнение на неговите функции.

(2) Първото приложение към закона за изменението на Закона за Сметната палата от 1993 г., се изменя, като преди думите "Съд за обезщетяване на вредите от престъпления" се добавят думите "Бюро за активи, придобити чрез престъпление".

(3) Лицето, периодично назначавано от министъра на финансите съгласно Закона за органите по държавния бюджет и ревизиите от 1866 г. като счетоводен служител към кабинета на министъра, изготвя всяка финансова година отчет за средствата, предоставени на бюрото от Парламента, във форма, определена от Министъра на финансите, и го представя за проверка на председателя на Сметната палата не по-късно от 90 дни след приключването на финансовата година.

(4) Всички задължения, посочени в член 19 от Закона за Сметната палата от 1993 г., важат за счетоводния служител към кабинета на министъра по отношение на приходите, разходите и активите на бюрото.

Отчитане на

данъка

20.-При внасянето на данък в бюрото съобразно член 5, ал. 1, б. б, бюрото незабавно

(а) депозира внесения данък по общата сметка на комисарите по приходите в Централната банка на Република Ирландия и

(б) изпраща на Главния директор по събирането на държавните вземания, данни за определените данъци и за получените данъчни приходи в тази връзка.

Докладване и

информиране

на министъра

21.-(1) Колкото може по-скоро, но не по-късно от 6 месеца, след края на всяка година, бюрото представя на министъра чрез комисаря доклад за своята дейност през тази година, а министърът разпорежда копия от доклада да бъдат изпратени до всяка от камарите на Парламента.

(2) Всеки доклад по алинея (1) съдържа информация във форма и относно въпроси, определени от министъра.

(3) Когато министърът поиска чрез комисаря да му бъде предоставена информация за общата дейност на бюрото, бюрото предоставя тази информация.

Разходи.

22.- Разходите, направени от министъра във връзка с изпълнението на този Закон, доколкото могат да бъдат разрешени от министъра на финансите, се заплащат от средствата, предвидени от Парламента.

Изменение

на член 19А

(Анонимност)

от Закона за

финансите

от 1983 г.

23.- Алинея 3 на чл 19А (Добавен чрез Закона за разкриване на информация за данъчни и други цели от 1996 г.) от Закона за финансите от 1983 г. се изменя и допълва, като б. (а ) се заменя със следния текст:

"(а) когато за целите на упражняването или изпълнението на неговите правомощия и задължения по законите за държавните приходи в съответствие с функциите на органа, от упълномощен служител бъде поискано, извън случаите по този член, да представи или покаже писмено пълномощно или заповед за назначение по тези закони или да се идентифицира по друг начин,:

(i) от упълномощения служител не се изисква да представя или показва писмено пълномощно или заповед за назначение или да се идентифицира по друг начин за целите на упражняването или изпълнението на неговите права или задължения по тези закони и

(ii) упълномощеният служител се придружава от служител на Националната полиция на Р. Ирландия, който при поискване от засегнатото лице се идентифицира като служител на Националната полиция и заявява, че е придружаван от упълномощен служител,".

 

Изменение на

някои

разпоредби

за данъчното

облагане.

24.-(1) Член 184 на Закона за данъка върху общите доходи - 1967 г. се изменя и допълва, като ал. 3 (добавена от Закона за разкриване на информация за данъчни и други цели от 1996 г.) се заменя със следния текст:

"(3) В този член терминът "информация" включва информацията, получена от служител на Националната полиция на Р. Ирландия."

(2) Алинея (4) (изменена и допълнена от Закона за разкриване на информация за данъчни и други цели от 1996 г.) на член 144 от Закона за корпоративното облагане от 1976 г., се изменя и допълва, като б. (б) се заменя със следния текст:

"(б) В този член терминът "информация" включва информацията, получена от служител на Националната полиция на Р. Ирландия."

(3) Буква "(г) (добавена със Закона за разкриване на информация за данъчни и други цели от 1996 г.) в алинея (6) на член 12 от Закона за гербовите налози от 1891 г., се отменя.

(4) Условието към алинея (7) (изменено и допълнено със Закона за разкриване на информация за данъчни и други цели от 1996 г.) на член 39 от Закона за данъка върху капиталовите постъпления от 1976 г. се отменя.

(5) Алинея (2) (изменена и допълнена със Закона за разкриване на информация за данъчни и други цели от 1996 г.) на член 104 от Закона за финансите от 1983 г. се изменя и допълва, като условието към тази алинея се заменя със следния текст:

"При условие, че комисарите могат да оттеглят данъчната оценка, направена по тази алинея, и да определят размера на дължимия данък на основата на данъчна декларация, която по тяхно мнение представлява разумно спазване на техните изисквания и е предоставена на комисарите в срок 30 дни след датата на определяне на размера от комисарите съгласно тази алинея."

Изменение на член 5

(проверки или

действия на инспекторите

или други служители)

към Закона за освобождаване

от някои данъци, лихви и санкции

от 1993 г.).

25.- Алинея 1 на чл. 5 от Закона за освобождаване от някои данъци, лихви и санкции от 1993 г. се изменя и допълва, като думите "просрочени данъчни задължения, в зависимост от случая" се заменят с "просрочени данъчни задължения, в зависимост от случая, или че декларацията, подадена от лицето съгласно член 2, ал. 3, б. (а), т. (iv) е невярна".

Кратко

заглавие.

26.- Този закон може да бъде цитиран като Закон за Бюрото за активи, придобити чрез престъпление от 1996 г.