___________

N 25 от 1996 г.

___________

 

ЗАКОН ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДАНЪЧНИ И ДРУГИ ЦЕЛИ от 1996 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Разпоредба

Чл. 1. Предоставяне на информация от комисарите по приходите и пр.

Чл. 2. Изменение на член 32 от Закона за наказателното съдопроизводство от 1994 г.

Чл. 3. Изменение на член 57 от Закона за наказателното съдопроизводство от 1994 г.

Чл. 4. Изменение на член 64 от Закона за наказателното съдопроизводство от 1994 г.

Чл. 5. Изменение на член 184 (определяне на данъка в случай на липса на данъчна

декларация) от Закона за данъка върху общия доход от 1967 г.

Чл. 6. Изменение на член 144 (определяне на корпоративния данък) от Закона за

корпоративното облагане от 1976 г.

Чл. 7. Изменение на член 12 (определяне на налога от комисарите) от Закона за

гербовите налози от 1891 г.

Чл. 8. Изменение на член 39 (определяне на данъка) от Закона за данъчно облагане на

капиталовите постъпления от 1976 г.

Чл. 9. Изменение на член 104 (определяне и плащане на данъка) от Закона за финансите

от 1983 г.

Чл. 10. Изменение на член 18 (информация, представяна от финансовите

институции) от Закона за финансите от 1983 г.

Чл. 11. Изменение на член 19 (облагаемост с данък на някои печалби) от Закона за финансите от 1983 г.

Чл. 12. Анонимност.

Чл. 13. Значение на "банка" и "банкер" в Закона за доказателствената сила на банковите

счетоводни книги от 1879 г.

Чл. 14. Изменение на член 7А от Закона за доказателствената сила на банковите

счетоводни книги от 1879 г.

Чл. 15. Кратко заглавие.

 

 

_________________________

___________

N 25 от 1996 г.

___________

ЗАКОН ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДАНЪЧНИ И ДРУГИ ЦЕЛИ от 1996 г.

 

ЗАКОН ОТНОСНО РАЗКРИВАНЕТО ПРИ НЯКОИ УСЛОВИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА НА КОМИСАРИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ (GARDA SIOСHANA) И/ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА С ЦЕЛ ПОЛУЧАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМИСАРИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ 32, 57 И 64 ОТ ЗАКОНА ЗА НАКАЗАТЕЛНОТО СЪДОПРОИЗВОДСТВО ОТ 1994 г., ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ 18 И 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ФИНАНСИТЕ ОТ 1983 г., ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВЕНАТА СИЛА НА БАНКОВИТЕ СЧЕТОВОДНИ КНИГИ ОТ 1879 г., ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА АНОНИМНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ НА КОМИСАРИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, И ЗА УРЕЖДАНЕ НА НЯКОИ СВЪРЗАНИ ВЪПРОСИ. [30 юли 1996 г.]

 

ПАРЛАМЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ИРЛАНДИЯ (OIREACHTAS) ПРИЕМА СЛЕДНОТО:

 

 

1. С настоящото се изменя Законът за наказателното съдопроизводство от 1994 г. като след член 63 се добавя нов член 63а:

Предоставяне на информация от комисарите по приходите и пр.

63А. - (1) В този член:

"съответно разследване" е разследване от посочените в алинея (1) на член 63 от този закон;

"съответно лице" е:

(а) длъжностно лице от Националната полиция на Република Ирландия (Garda Siochana) на длъжност не по-ниска от Главен полицейски началник, или

(б) ръководителят на всеки орган, или всеки служител на такъв орган, избран от неговия ръководител, като органът е създаден чрез или съгласно закон или от правителството и целта, или една от основните му цели е:

(i) установяване на активите на лица, които произтичат или за които има съмнение, че произтичат пряко или косвено от престъпна дейност,

(ii) предприемане на подходящи действия съгласно закона за пълно или частично отнемане или лишаване на тези лица от активите или облагите от тях, според случая; и

(iii) извършване на всякакви разследвания или на друга подготвителна работа във връзка с производство за целите, посочени в т. (i) и (ii).

2. Ако пред вид на информацията, получена от съответно лице или по друг начин, комисарите по приходите имат основателни причини

(а) да се съмнява, че определено лице може би е получило печалби или облаги от незаконен източник или дейност; и

(б) да счита, че:

….. (i) информацията, с която разполагат, вероятно ще има значение за съответното разследване, което може да бъде или е било започнато; и

(ii) не е в интерес на държавата информацията да бъде предоставена, или да бъде осигурен достъп до нея,

те предоставят тази информация или достъп до нея на съответното лице съобразно алинея (4) на този член и независимо от всяко задължение за опазване на поверителността или друго ограничение за разкриването на информация, наложено от или съгласно закон или по друг начин.

(3) (а) Комисарите по приходите могат да упълномощят всеки свой подчинен на длъжност не по-ниска от старши служител, или равностойна длъжност, да извършва действия и да изпълнява функции, които са упълномощени да извършват и изпълняват комисарите по приходите и терминът "комисари по приходите" в този член, с изключение на настоящата алинея, се тълкува съответно като включващ така упълномощения служител.

(б) Комисарите по приходите могат да оттеглят с писмено известие всяко дадено от тях пълномощие по настоящия член, без да се засяга валидността на действията, извършени в съответствие с това пълномощие преди неговото оттегляне.

(в) В производства, произтичащи от съответно разследване, удостоверение, подписано от комисар по приходите или от служител, упълномощен в съответствие с б. (а) на тази алинея, в зависимост от случая, което удостоверява, че посочената в удостоверението информация е била предоставена или достъп до същата е бил предоставен на съответно лице, се счита за доказателство до доказване на противното, без да е необходимо допълнително доказване на посочената информация или на подписа, поставен на удостоверението.

 

(4) Когато информацията е била предоставена на комисарите по приходите от или от името на правителството на друга държава в съответствие с ангажимент (изричен или подразбиращ се) на комисарите по приходите материалът да бъде използван само за конкретна цел или цели, никое действие по настоящия член няма да има ефекта на изискване или позволение за представянето или предоставянето на достъп до информацията за цел, различна от позволената съгласно ангажимента, и информацията няма да бъде допълнително разгласявана или използвана по друг начин овен в съответствие с поетия ангажимент (освен със съгласието на съответната държава)."

 

2. С настоящото се изменя Член 32 от Закона за наказателното съдопроизводство:

(а) в алинея (9) след "изпиране на мръсни пари" се добавя "или всяко друго престъпление"; и

(б) след алинея (10) се добавя следната алинея:

"(10А) Във всички актове, приети в съответствие с алинея (10), б. (а), които изискват определянето на лице или орган за упълномощен орган, министърът може, независимо от всякакви други разпоредби на настоящия закон, да приложи по отношение на това лице или орган изключения от задълженията на упълномощения по този закон орган, каквито намери за подходящи."

Изменение на чл. 32 от Закона за наказателното съдопроизводство от 1994 г.

3. С настоящото се изменя Член 57 от Закона за наказателното съдопроизводство, като след алинея (1) се добавя следната алинея:

"(1А) "Информацията, докладвана пред Националната полиция на Република Ирландия (Garda Sciochana) съгласно настоящия член, може да се използва при разследване на престъпление по член 31 или 32 от настоящия закон или на всяко друго престъпление."

Изменение на чл. 57 от Закона за наказателното съдопроизводство от 1994 г.

4. С настоящото се изменя Член 64 от Закона за наказателното съдопроизводство, като в алинея (2) думата "лицата" се заменя със "служители на Националната полиция на Република Ирландия ".

Изменение на чл. 64 от Закона за наказателното съдопроизводство от 1994 г.

5. С настоящото се изменя Член 184 от Закона за данъка върху общия доход от 1967 г., като след алинея (2) се добавя следната алинея:

"(3) В настоящия член терминът "информация" включва информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия:

При условие, че когато определеният данък по този член се основава изцяло или отчасти, пряко или косвено на информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия, източникът на гореспоменатата информация, ползван от същия служител, няма да бъде разкриван в кореспонденция или при контакти във връзка с определянето на данъка или при гледането или повторното гледане в съда на жалба за размера на данъка, освен с изрично писмено разрешение на служител на Националната полиция на Република Ирландия на длъжност не по-ниска от Главен полицейски началник."

Изменение на чл. 184 от Закона за данъка върху общия доход от 1967 г.

6. С настоящото се изменя Член 144 от Закона за корпоративното облагане от 1976 г., като алинея (4) се замества със следната алинея:

"(4) (а) Ако

(i) дружество не представи декларация за корпоративно данъчно облагане, или

(ii) инспекторът не е удовлетворен от представената данъчна декларация, или е получил информация за нейната непълнота,

инспекторът определя данък на дружеството в размер, какъвто поп реценка на на инспектора трябва да бъде определен за това дружество.

(б) Терминът "информация" в настоящата алинея включва информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия:

При условие че когато определеният данък по този член се основава изцяло или отчасти, или пряко или косвено, на информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия, източникът на гореспоменатата информация, ползван от същия служител, няма да бъде разкриван в кореспонденция или при контакти във връзка с определянето на данъка или при гледането или повторното гледане в съда на жалба за размера на данъка, освен с изричното писмено разрешение на служител на Националната полиция на Република Ирландия на длъжност не по-ниска от Главен полицейски началник."

Изменение на чл. 144 (определяне на корпоративния данък) от Закона за корпоративното подоходно облагане от 1976 г.

7. С настоящото се изменя Член 12 от Закона за гербовите налози --

(а) в алинея (1А), (добавена със Закона за финансите от 1991 г.) след "информация" се добавя "(включително информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия)", и

(б) в алинея (6) се добавя следното:

(г) Когато определеният данък по този член се основава изцяло или частично, или пряко или косвено, на информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия, източникът на гореспоменатата информация, ползван от същия служител, няма да бъде разкриван в кореспонденция или при контакти във връзка с определянето на данъка или при гледането или повторното гледане в съда на жалба за размера на данъка, освен с изричното писмено разрешение на служител на Националната полиция на длъжност не по-ниска от Главен полицейски началник."

Изменение на чл. 12 (определяне на налога от комисарите) от Закона за гербовите налози от 1891 г.

8. С настоящото се изменя Член 39 от Закона за данъчното облагане на капиталовите постъпления от 1976 г., като алинея (7) се замества със следната алинея:

"(7) При определяне на размера на данъка, коригирането на този размер или определянето на допълнителен данък, освен когато това се прави на основата на данъчна декларация или допълнителна данъчна декларация, приемлива за тях, комисарите определят данъчното задължение в размер, какъвто според тяхната информация (включително информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия) и преценка трябва да бъде определен и платен:

При условие, че когато данъчното облагане по този член се основава изцяло или частично, пряко или косвено, на информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия, източникът на гореспоменатата информация, ползван от същия служител, няма да бъде разкриван в кореспонденция или при контакти във връзка с определянето на данъка или при гледането или повторното гледане в съда на жалба за размера на данъка, освен с изричното писмено разрешение на служител на Националната полиция на Република Ирландия на длъжност не по-ниска от Главен полицейски началник."

Изменение на чл. 39 (определяне на данъка) от Закона за данъчно облагане на капиталовите постъпления от 1976 г.

 

 

 

 

9. С настоящото се изменя Член 104 от Закона за финансите от 1983 г., като алинея (2) се замества със следната алинея:

"(2) Във всеки случай, когато

(а) данъчна декларация по член 103 (1) не е представена от данъчно задълженото лице пред комисарите до или на първия ден от октомври, непосредствено след съответната дата на оценка, или

(б) данъчна декларация по член 103 (2) не е представена от лицето в определения срок, или

(в) комисарите не са удовлетворени от данъчна декларация, изготвена по член 103 (1) или член 103 (2),

Комисарите могат да определят данъчното задължение на основата на нетната пазарна стойност на съответния жилищен имот, или на част от него, на лицето на съответната дата на оценка, в размер или допълнителен размер, който според тяхната информация (включително информация, получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия) и преценка трябва да бъде определен и платен, и за тази цел Комисарите могат да определят пазарна стойност на всеки имот към датата на оценка, каквато те счетат за необходима:

При условие, че:

(i) Комисарите могат да оттеглят оценката, направена в съответствие с тази алинея, и да определят друг размер на дължимия данък на основата на данъчна декларация, която по тяхно мнение е разумно съобразена с техните изисквания и е подадена до комисарите в срок 30 дни след датата на определяне на данъка от тяхна страна в съответствие с настоящата алинея;

(ii) когато данъкът, определен в съответствие с настоящата алинея, се основава изцяло или частично, пряко или косвено, на информация получена от служител на Националната полиция на Република Ирландия, източникът на гореспоменатата информация, ползван от същия служител, няма да бъде разкриван в кореспонденция или при контакти във връзка с определянето на данъка или при гледането или повторното гледане в съда на жалба за размера на данъка, освен с изричното писмено разрешение на служител на Националната полиция на Република Ирландия на длъжност не по-ниска от Главен полицейски началник."

Изменение на чл. 104 (определяне и плащане на данъка) от Закона за финансите от 1983 г.

10. С настоящото се изменя член 18 от Закона за финансите от 1983 г., като след алинея (4) се добавя следната алинея:

"(4А) (а) Когато:

(i) копие от клетвената декларация и доказателствата, на които се основава искане по алинея (2) или (4), и всеки съдебен акт по алинея (3) или (4), трябва да бъдат предоставени на лице по алинея (2) или на адвокат на такова лице, или на финансовата институция, в зависимост от случая; и

(ii) при разглеждането на молбата съдията се увери, че има основания причини от обществен интерес такова копие от клетвена декларация, доказателства, или акт, съответно, да не включват името или адреса на упълномощения служител,

копие или копията, или актът не включват гореспоменатите име или адрес.

(б) Ако при молба до съдията за изменение или отмяна на акт, постановен съгласно този член, е желателно да се проведе автора на клетвена декларация, подадена от или от името на упълномощения служител и съдията счита, че има основателни причини от обществен интерес да разпореди това, той разпорежда една от следните мерки, или и двете:

(i) името и адресът на упълномощеният служител да не бъдат оповестявани в съда; и

(ii) разпитът да бъде проведен така, че съдията да чува и вижда свидетеля, но всички други присъстващи лица само да го чуват."

Изменение на чл. 18 (информация, предоставяна от финансовите институции) от Закона за финансите от 1983 г.

11. С настоящото се изменя Член 19 от Закона за финансите от 1983 г., като алинея (2) се заменя със следната алинея:

"(2) Независимо от разпоредбите на данъчните закони, всички печалби, които се облагат с данък по силата на алинея (1) или подлежат на облагане поради или в резултат на разследване от страна на орган (по-нататък в тази алинея наричан "органът"), създаден с или по силата на закон или от правителството и целта или една от основните цели на който е:

(а) определяне на активите на лица, които произтичат или за които има съмнение, че произтичат пряко или косвено от престъпна дейност,

(б) предприемане на подходящи действия в съответствие със закона за пълно или частично отнемане или лишаване на тези лица от активите или облагите от тях, в зависимост от случая; и

(в) извършване на всякакви разследвания или на друга подготвителна работа във връзка с производство за целите на б. (а) и (б).

се облагат с данък съгласно Таблица ІV от Приложение "Г" и се описват при съответното данъчно облагане като "разни доходи", като по отношение на така обложените печалби:

(i) данъчната оценка --

(I) може да бъде направена само от името на органа, и

(II) няма да бъде отхвърлена от апелативните комисари или от съда само поради това, че извън изискванията на настоящия член доходът е трябвало да бъде описан по друг начин, или само поради това, че печалбите произтичат изцяло или отчасти от неизвестен или незаконен източник или дейност,

и

(ii) (I) данъкът, определен в данъчната оценка, може да бъде търсен само от името на органа

и

(II) при изплащането на така търсения данък органът издава разписка от свое име и незабавно ще

(A) внася платения данък по общата сметка на комисарите по приходите в Централната банка на Ирландия; и

(Б) изпраща на главния директор по събирането на държавни вземания подробна информация за начисления данък и плащането, получено на това основание."

Изменение на чл. 19 (облагаемост с данък на някои печалби) от Закона за финансите от 1983 г.

 

 

12. С настоящото се изменя Законът за финансите от 1983 г., като след член 19 се добавя нов член 19а:

"19А. -- (1) В настоящия член:

"упълномощен служител" е служител от Службата на комисарите по приходите, избран от тях за служител на персонала на органа;

"орган" има значението по чл. 19;

"производство" включва всяко разглеждане от Капелативните комисари (по смисъла на законите за държавните приходи);

"закони за приходите" са законите по смисъла на член 94 от този закон, заедно с Глава ІV от Част ІІ от Закона за финансите от 1992 г. и всички актове, приети в съответствие с тях, както и всички актове, приети съгласно друг нормативен акт и свързани с данъците;

"данък" е всеки данък, мито, налог, или такса под надзора и управлението на комисарите по приходите.

(2) Независимо от всякакви изисквания, предвидени от или съгласно нормативен акт, или друго изискване в административните и оперативни процедури, включително и вътрешните процедури, трябва да бъдат положени всички усилия за да се гарантира, че самоличността на упълномощения служител няма да бъде разкрита.

(3) По-конкретно, и без да се засяга общият характер на алинея (2):

(а) когато упражнява и изпълнява своите правомощия или задължения съгласно законите за приходите, в съответствие с функциите на органа, упълномощеният служител:

(i) не е длъжен да показва никакви писмени пълномощия или заповед за назначение съгласно законите за приходите, когато упражнява или изпълнява своите правомощия или задължения съгласно цитираните закони, независимо от всяка разпоредба за противното в някой от тези закони; и

(ii) се придружава от полицейски служител, който по искане на засегнато лице се идентифицира като служител на Националната полиция на Република Ирландия и заявява, че е придружаван от упълномощен служител,

(б) когато в съответствие с функциите на органа упълномощеният служител упражнява и изпълнява в писмена форма някое от правомощията или задълженията си съгласно Законите за приходите, или разпоредба на друг нормативен акт, независимо от датата на приемането му, който има връзка с държавните приходи, правомощията или задълженията се упражняват или извършват от името на органа, а не от името на упълномощения служител, независимо от всяка разпоредба за противното в някой от тези нормативни актове,

(в) във всяко производство, свързано с упражняването или изпълнението, в съответствие с функциите на органа, на правомощията или задълженията на упълномощен служител, никой документ, свързан с производството, не трябва да разкрива самоличността на упълномощен служител, независимо от съществуващи изисквания за противното; във всяко производство самоличността на такъв служител, с изключение на качеството му на такъв служител, няма да се разкрива, освен пред съдията или апелативния комисар, който гледа делото, в зависимост от случая,

(г) когато, в съответствие с функциите на органа, упълномощен служител е задължен да дава показания в съдебно производство и съдията или апелативният комисар, в зависимост от случая, се увери, че има основателни причини от обществен интерес да разпореди показанията да бъдат дадени от такъв упълномощен служител, така че последният да бъде чуван, но не и виждан, той може да разпореди това."

Анонимност

13. За целите на Закона за доказателствената сила на банковите счетоводни книги от 1879 г., термините "банка" и "банкер" в член 9(1) (добавен с член 2 от Закона от 1959 г. за изменение на Закона за доказателствената сила на банковите счетоводни книги от 1879 г.) включва следното:

(а) всяка кредитна институция, която не е кредитна институция лицензирана от Централната банка на Ирландия и предоставя услуги в държавата съгласно Директива на Европейския Съвет 89/646/ЕЕО1 от 15.12.1989 г.;

(б) сдружение, което е регистрирано като взаимоспомагателна каса по Закона за промишлените дружества и взаимоспомагателните каси, 1893 г. до 1978 г., по силата на Закона за взаимоспомагателните каси от 1966 г.;

(в) членуващо дружество по смисъла на Закона за фондовата борса от 1995 г.;

(г) инвестиционно дружество по смисъла на Закона за инвестиционните посредници от 1995 г.;

(д) лице, лицензирано да извършва финансово-брокерски операции по член 110 от Закона за централната банка от 1989 г.;

(е) лице, което извършва услуги по обмяната на чужда валута;

(ж) животозастрахователно предприятие, лицензирано по Законите за застрахователното дело от 1909 г. до 1990 г. или съгласно актовете, издадени на основание Закона за Европейската общност от 1972 г., което е лицензирано от друга държава-членка на Европейската общност и извършва операции чрез установяване в Ирландия;

(з) лице, което предоставя услуги на борсите за финансови фючърси и опции по смисъла на член 97 от Закона за централната банка от 1989 г.; и

(и) всяко лице или орган, определени от министъра на финансите след консултации с министъра на правосъдието, със заповед по този член.

Значение на "банка" и "банкер" в Закона за доказателстве-ната сила на банковите счетоводни книги от 1879 г.

14. С настоящото се изменя Член 7А (добавен с член 131 от Закона за централната банка от 1989 г.) на Закона за доказателствената сила на банковите счетоводни книги от 1879 г.:

(а) тази разпоредба става алинея (1) на член 7А,

(б) в гореспоменатата алинея (1) след думите "банкови счетоводни книги" се добавя "проверява и прави копия на всеки документ, свързан със запис в такава книга," и

(в) след алинея (1) се добави следната алинея:

"(2) (а) Независимо от член 10, терминът "съдията" в алинея (1) от настоящия член включва и съдия от окръжен или районен съд.

(б) В алинея (1) от настоящия член терминът "документ" включва информацията, държана на микрофилми, магнитна лента или в друга форма, която не е непосредствено читаема (чрез използването на електронни или други носители) и може да бъде възпроизведена в постоянно читаема форма".

Изменение на член 7А от

Закона за доказателствената сила на банковите счетоводни книги от 1879 г.

15. Този Закон може да бъде цитиран под заглавие Закон за разкриване на информация за данъчни и други цели от 1996 г.

Кратко заглавие