Експертизата на министерството

[...] Анализ и оценка на състоянието на стенописите въз основа на директните наблюдения и проучването на документацията:
- в продължение на години г-жа Койнова не достига до една цялостно изяснена концепция и аргументирана консервационно-реставрационна програма, в която неотложните консервационни работи по стенописите да са логично изведени като резултат от действителното им състояние, от анализа и причините за протичащите деструкционни процеси и тяхната интерпретация и от обобщените резултати на проведените изследвания;
- може да се твърди, че стенописите в Боянската църква ежегодно са обект на хаотични, необосновани и самоцелни експерименти;
- и до днес няма виждане за възможните граници на отделните видове дейности, техните взаимовръзки и последователност. Работата се води на принципа на налучкването;
- не е ясна в перспектива съдбата на покритите от живописта на XIIIвек няколко десетки квадратни метра стенописи от XI-XII век в източното помещение. Необосновано е привеждането в експозиционен вид на горния слой, без да са изяснени стойността и съдбата на долния, не по-малко значим за хронологичната и художествена история на паметника;
- не е поставен и решен проблемът кои поправки и ретуш от предишните намеси могат да бъдат запазени или отстранени. Една част от тях са оставени и съществуват съвместно с оригинала, независимо от твърдението на Лозинка Койнова, че е необходимо пълно отстраняване на неоригиналните намеси;
- грешка от методологична гледна точка е реализацията на всички консервационно-реставрационни операции едновременно (почистване, отстраняване на надживописвания и др. материали от предишни намеси, укрепване на разрушени участъци, извличане на соли, ретуши и колоритна реинтеграция). Постоянната промяна на технологичните решения и на естетическите възгледи води до натрупване на грешки. Към това следва да се добави и честата смяна на реставраторските екипи от изпълнители;
- друг основен недостатък на методологията е постоянният стремеж да се експериментира, да се внедряват новости, да се променят вижданията. Пример за такъв подход могат да бъдат почти всички технологични решения за почистването, укрепването и ретуша. Работната група е категорична, че толкова значим паметник не може да бъде опитна площадка.
[...]
Като заключение на направените анализи и оценки експертната група прави следните изводи и препоръки:
- стенописите на Боянската църква са били обект на хаотично и научно необосновани дейности и експерименти;
- наложително е в бъдеще предприемането на практически действия изключително на основата на задълбочени проучвания и ограничаване на емпиризма и интуитивния подход;
- задължително е временно да се прекратят всякакви по-нататъшни намеси в Калояновото помещение за период от 2 години, за да се проследи поведението на консервираните и реставрирани вече ценности. Това не изключва възможността паметникът да бъде открит за посещение от зрители;
- да бъдат проучени и установени чрез обективни методи причините, пораждащи промените;
- наложително е доокомплектоване на цялата документация (писмена, графична, фото) с оглед тя да дава пълна информация за състоянието, за етапите, за видовете намеси и техните граници, за видовете използвани материали с точно посочени места на употребата им и др.;
- г-жа Лозинка Койнова да представи цялата документация и пълен отчет за работите в Калояновата църква;
- да се установи редовен методически контрол по по-нататъшната работа;
- да се изготви нова програма за всички предстоящи консервационно-реставрационни работи в източното помещение;
- работната група препоръча на Министерството на културата да се изработи пилотен проект за мониторинг на Боянската църква, в рамките на който да се потърси и международен консулт по консервационните проблеми на стенописите.

Председател: проф. Любен Прашков
Подписала с особено мнение: доц. Тодорка Каменова