Декларация
на Инициативен комитет "Бъдещето на Централна минерална баня - София"

Ние сме група граждани - архитекти, специалисти и студенти, обединени от убеждението, че столичани имат нужда от максимално използване и разностранно пряко общуване с живителната минерална вода в центъра на София, в историческата сграда на Банята - национален архитектурен паметник на културата, приемница и носителка на хилядолетна традиция.
Според точка 2 от решение - 51 на Столичния общински съвет, с протокол - 46 от 27 юли 1998 година се "предоставя част от бившата сграда на Общинската минерална баня за настаняване на Софийския исторически музей, оформяне на приемна на Софийската община и многофункционални зали за нуждите на Столичния общински съвет и софийската общественост". Решението на СОС е конкретизирано в заданието за проектиране на проведения конкурс - "Адаптация на Централна минерална баня София за музей на град София с активно присъствие на минералната вода и архитектурно-благоустройствено решение на прилежащите пространства".
Ние сме убедени, че решението на Столичния общински съвет за превръщане сградата на банята в Софийски исторически музей е решение срещу самата история на София. Отнема се древното предназначение на това място, което съвременната българска държава е овеществила чрез сградата на Банята.
Виждаме сериозни слабости в начина на вземане на решение по този въпрос от страна на общинската администрация:
- Подценено е здравното, социалното, рекреативното и символичното значение на минералната изворна вода в нейния исторически и културен контекст.
- Не е отчетено, че най-добрата методическа насока за опазване на паметниците на културата е развитието и обогатяването на тяхното оригинално предназначение.
- Не са проучени съвременните тенденции в изграждането на термални водни центрове в Европа и по света, където се съчетават голяма обществена полезност и икономическа ефективност.
- Не е проведено обществено обсъждане с участието на софийското гражданство. Обсъжданията на решението на СОС, заданието за проектиране и резултатите от конкурса за адаптация на Централна минерална баня за музей на София са провеждани единствено в рамките на държавната и общинска администрация. Без последствие остана мнението на мнозинството от архитектите, присъствали на двете обсъждания на резултатите от конкурса, които категорично се обявиха против превръщането на Банята в музей.
- Липсва цялостен бизнесплан с всичките му компоненти.
- Не са проучени и осмислени недостатъците на проведените между 1992 и 1995 година "търгове" за Банята.
- Търсенето на решение за Софийския исторически музей е проведено предубедено, несистемно и незадълбочено, без обосновани алтернативи. Убедени сме, че за Музея на София може да се намери достойно място извън Банята.
- Случаят с Банята не е изолиран. Налице са принципни недостатъци при решаване на съдбата на важни обществени обекти в столицата.
Целта на Инициативния комитет е създаване на обществена и професионална среда, в която проблемът за сградата на Банята да се дефинира в по-широки параметри и да се намери решение, което:
- Да съхранява, доразвива и обогатява традицията на използването на минералната вода.
- Да е адекватно на урбанистичния потенциал на центъра на града.
- Да отговаря на съвременните пазарни и икономически условия.
- Да отчете цялостно и реалистично наличните ресурси - природни, културно-исторически, градоустройствени, архитектурни, социални и икономически, и да ги използва рационално и ефективно.
Настояваме:
1. Да се преустановят действията по превръщане на Банята в музей.
2. Общината да проведе конкурс за стратегия за развитие на най-древната и жива функция на това място през XXI век.

Инициативен комитет:

Василка Клинчева
Весела Тончева
Георги Тодоров
Донка Стоянова
Екатерина Патьова
Емил Попов
Здравка Ганева
Здравко Русев
Зора Бояджиева
Ирина Файтонджиева
Йордан Тангъров
Калин Креснички
Константин Мрянков
Павел Попов
Росица Костадинова
Савка Николова
Светла Браткова
Светла Грънчарова
Светлозара Шаханова
Теменужка Чалмова
Тодор Кръстевв>
2 март 1999 г.
София