ПРАВИЛА НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЕТИКА

Неотменното право на човека на информация, свобода на словото и на критика, неотменното право на обществото да бъде осведомявано за факти и мнения са основата на правата и задълженията на журналиста.

Като поема голямата гражданска отговорност на професията си, журналистът отстоява свободата на словото, зачита истината, независимо от политическите си възгледи, убеждения и пристрастия. Журналистът носи цялата отговорност за своите произведения - подписани или не, публикувани или излъчени. В своята дей-ност журналистът спазва нормите на журналистическата етика, ограничени със следните ПРАВИЛА:s

I. ЖУРНАЛИСТЪТ не допуска негови произведения да способстват за противо-поставяне на хора по расов, етнически, верски или съсловен признвак; не използва квалификации, засягащи човешкото достойнство; не се противопоставя, а съдей-ства на засегнатата от него страна за правото й на отговор в същото място или в същото програмно време; не приема негови материали да се явяват пред об-ществеността в изопачен вид; не допуска коментарът на фактите да деформира тяхната истинност; не съобщава само част от фактите, които са му известни, с цел едностранно отразяване на събитие или процес.

II. ЖУРНАЛИСТЪТ не използва свободата на словото и възможностите на про-фесията с користни цели, за уреждане на лични взаимоотношения и удовлетворя-ване на лични амбиции, за облагодетелствуване под каквато и да е форма на себе си, други лица и организации; не използва името и професията си за рекламно-тър-говски цели.

III. ЖУРНАЛИСТЪТ не използва нечестни средства за набавяне на информация; не нарушава правото на лична тайна освен в случаите, когато това е в изключите-лен интерес на обществото; не плагиатства, задължително цитира автора на из-ползваното или възпроизведено произведение; не действа във вреда на информато-рите си, защитава поверителните си източници на информация; не злоупотребява с искреността или страданието на хората, предмет на съобщението му; не раз-крива самоличността на малолетни извършители или жертви на престъпление.

IV. ЖУРНАЛИСТЪТ не приема задачи, несъвместими с професионалното му дос-тойнство; не пречи по какъвто и да било начин на свой колега при събиране на ин-формация; не предлага услугите си при по-неизгодни условия, с цел да отстрани свой колега.

V. ЖУРНАЛИСТЪТ не се поставя в услуга на службите за сигурност.

Тези правила бяха приети на Х редовен конгрес на съюза на българските журналисти, март, 1994.