Проектозакон
за закрила и развитие
на културата

Глава първа
Общи положения
Чл. 1. Този закон определя основните принципи на националната културна политика, културните организации, органите и организациите за закрила на културата, както и начините за подпомагане на културата и творците.
Чл.2. Основните принципи на националната културна политика са:
1. демократизъм в разработването и провеждането на културната политика;
2. децентрализация в управлението и финансирането на културните дейности;
3. равнопоставеност на творците и на културните организации;
4. опазване на културно-историческото наследство, съхраняване на националните традиции, обичаи и народно творчество;
5. закрила на националната културна идентичност и на културата на българските общности в чужбина;
6. насърчаване на културното многообразие при съхраняване единството на националната култура;
7. поощряване развитието на културната индустрия и пазара на български произведения на изкуството и културата;
8. отвореност към световните културни процеси и приобщаване към европейските културни структури.

Глава втора
Културни организации
Чл.3. /1/ Културните организации осъществяват дейности по създаване, разпространение и опазване на културните ценности.
/2/ Културните организации са държавни, общински, частни и със смесено участие.
Чл.4./1/ Културени институти са държавни или общински културни организации, които се създават със специален закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт.
/2/ Културните институти:
1. определят самостоятелно своите задачи и структура, съобразно предмета на дейността си;
2. могат да извършват допълнителни дейности, свързани с основните, като получените допълнителни средства остават в културния институт, който ги е реализирал;
3. могат да разходват и отчитат по реда на извънбюджетните средства получените суми от дарения, помощи, по международни програми и споразумения, когато не е предвидено да постъпват в държавния бюджет.
/3/ При реституиране на недвижим имот, предоставен за ползване на държавен или общински културен институт, областният управител или общинският съвет предоставят по съответния ред друг равностоен имот - държавна или общинска собственост.
Чл.5. /1/ Държавните културни институти са юридически лица на бюджетна издръжка, които се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.
/2/ Държавните културни институти се финансират от бюджета на Министерството на културата изцяло или частично - с участието на общините или на други юридически или физически лица.
/3/ Директорите на държавните културни институти се назначават от министъра на културата, след провеждане на конкурс.
Чл.6./1/ Държавните културни институти, създадени към ведомства, извън Министерството на културата, се създават, преобразуват и закриват от ръководителя на съответното държавно ведомство, съгласувано с министъра на културата.
/2/ Държавните културни институти по ал.1 се финансират изцяло или частично от бюджета на съответното ведомство.
/3/ Директорите на културните институти по ал.1 се назначават от ръководителя на съответното ведомство.
Чл.7./1/ Държавните културни институти с национално значение са тези държавни културни институти, на които са възложени общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение на културните и историческите ценности.
/2/ Държавните културни институти с национално значение се финансират изцяло и приоритетно от бюджета на Министерството на културата.
/3/ Условията и редът за придобиване и отнемане статут на държавен културен институт с национално значение се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
Чл.8./1/ Общинските културни институти са юридически лица, които се създават, преобразуват и закриват с решение на общинския съвет, съгласувано с министъра на културата.
/2/ Общинските културни институти се финансират от общинския бюджет.
/3/ Размерът на разходите за общинските културни институти при съставянето на общинските бюджети за съответната бюджетна година не може да бъде по-нисък от размера на извършените разходи за тази цел през предходната година.
/4/ Размерът на бюджетните разходи на общинските културни институти в общинските бюджети, при спазване на предходната алинея, не може да бъде по-малък от приходите, реализирани от дейността им.
/5/ Директорите на общинските културни институти се назначават от кмета на общината след провеждане на конкурс.
/6/ Условията за конкурса се съгласуват с Министерството на културата.
Чл.9./1/ Регионалните културни институти са юридически лица, които осъществяват културна дейност на територията на една или повече области.
/2/ Регионалните културни институти се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на културата, съгласувано с областния управител след решение на общинския съвет, на чиято територия са седалищата им.
/3/ Регионалните културни институти се финансират от общините, на чиято територия са седалищата им, като за тяхната издръжка се осигуряват допълнителни средства от републиканския бюджет.
/4/ Размерът на допълнителните средства от републиканския бюджет по предходната алинея се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет по предложение на министъра на културата.
Чл.10./1/ Частните културни организации се създават, преобразуват и прекратяват по инициатива на физически и частни юридически лица, по реда на Търговския закон или по Закона за лицата и семейството.
/2/ Творческите съюзи са доброволни сдружения с нестопанска цел, които обединяват лица, извършващи сродна творческа дейност. Творческите съюзи могат да приемат тарифи за минималните размери на възнагражденията на своите членове, упражняващи свободна професия.
Чл.11. Културните организации със смесено участие се създават между държавата, общините, юридически и физически лица, или между някои от тях.
Чл.12. Частните културни организации и организациите със смесено участие участват равнопоставено с всички останали в конкурсите за субсидия по творчески проекти и програми при условията и реда на този закон.

Глава трета
Органи и организации за закрила на културата
Чл.13./1/ Министерството на културата осъществява политика за закрила и развитие на културата в съответствие с функциите и правомощията си, определени от Министерския съвет, и при спазване принципите на този закон.
/2/ Тази дейност Министерството на културата осъществява чрез:
1. финансово подпомагане на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и други след провеждане на конкурси;
2. финансиране изцяло или частично от републиканския бюджет на културни институти;
3. осигуряване на условия за професионална подготовка и обучение на творци и специалисти в областта на културата;
4. информационно осигуряване за участие в международни програми и фондове;
5. подпомагане дейността на организационни структури, създадени с цел осигуряване на заетост, професионална квалификация и насърчаване на самостоятелна дейност на работещите в областта на културата;
6. внасяне на предложения с цел създаване или промяна на нормативни актове за осигуряване закрила на културните дейности и на творците;
/3/ Министерството на културата осигурява публичност при разработването и осъществяването на политиката си за закрила и развитие на културата чрез:
1. достъп до информацията за своята дейност по ред, определен с наредба на министъра на културата;
2. публикуване на ежегодни доклади за своята дейност.
Чл.14./1/ Националните центрове по изкуствата и културни дейности се създават от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.
/2/ Националните центрове са юридически лица на бюджетна издръжка към Министерството на културата, които реализират културната политика в съответната културна област. Министърът на културата утвърждава правилници за устройството, задачите и дейността на националните центрове.
/3/ Националните центрове изпълняват задачите си по ал. 2 и като провеждат конкурси за финансова подкрепа на културни програми и творчески проекти, в които могат да участват всички културни организации и отделни творци.
/4/ Директорите на националните центрове се назначават от министъра на културата след провеждане на конкурс.
/5/ Националните центрове могат да разходват и отчитат по реда на извънбюджетните средства сумите, получени от дарения, спонсорство, помощи по международни програми и споразумения, когато не е предвидено да постъпват в държавния бюджет.
/6/ Средствата по ал.5 се разходват за развитие на дейността, материално-техническата база и съобразно целевото си предназначение.
Чл.15./1/ При осъществяване на функциите си Министерството на културата и националните центрове се подпомагат от обществено-експертни съвети и комисии, в които участват представители на творческите съюзи, на заинтересовани ведомства и организации, както и творци и експерти.
/2/ Обществено-експертните съвети и комисии са консултативни органи, които се създават за определени културни направления и за определен срок, със заповед на министъра на културата или на директора на съответния център.
/3/ Обществено-експертните съвети могат да дават мнения в случаи, когато определени произведения на изкуството и културата накърняват добрите нрави и морал.
Чл.16./1/ Българските културни институти в чужбина се ръководят финансово и методологически от Министерството на културата. Те се създават и осъществяват своята дейност в съответствие с двустранни международни спогодби.
/2/ Българските културни институти в чужбина популяризират националните културни ценности в съответните страни и съдействат за разширяване участието на страната в различните форми на международно сътрудничество.
/3/ Директорите на българските културни институти в чужбина се назначават от министъра на културата след провеждане на конкурс.
Чл.17./1/ Общините формират и реализират своята политика за закрила и развитие на културата, като съчетават принципите на националната културна политика с местните условия и традиции.
/2/ Общинският съвет приема решения за:
1. финансиране на общинските културни институти от общинските бюджети;
2. определяне на стимулиращи за развитието на културните организации в общината размери на местните такси;
3. провеждане на конкурси за културни инициативи, творчески проекти, целеви програми и др., финансирани от общинския бюджет;
4. участие на общината в дружества за съвместна дейност, общински фондации и сдружения за осъществяване на културни дейности;
5. отпускане на творчески стипендии за подпомагане на млади творци на културата;
6. учредяване на награди за висок принос в областта на културата;
7. подпомагане развитието на любителското изкуство.

Глава четвърта
Закрила на националната културна идентичност и духовните ценности
Чл.18./1/ За стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история, традиции и съвремие, се учредява годишна държавна награда, която се връчва от министър-председателя.
/2/ За поощряване на дарителството и спонсорството в областта на културата се учредява годишна награда на Министерството на културата, която се връчва от министъра на културата.
/3/ Видът на наградите по ал. 1 и ал. 2 и редът за присъждането им се определят в наредба, приета от Министерския съвет.
Чл.19. За утвърждаване на духовните ценности на нацията и общочовешките норми и морал:
1. министърът на културата и генералните директори на Българското национално радио и Българската национална телевизия сключват всяка година договори за програми и предавания в областта на културата. В договорите се определят задълженията на националните медии по представянето и разпространението на културните ценности с приоритетно присъствие на високохудожествена българска продукция;
2. министърът на културата, министърът на образованието и науката и министърът на отбраната внасят всяка година в Министерския съвет културно-образователна програма за децата и младежта.
Чл.20. Министърът на културата внася ежегодно в Министерския съвет културен календар за национални чествания на събития и бележити дейци, с доказано присъствие в националната култура. Тяхното финансиране се залага в проектобюджета на Министерството на културата за съответната година.
Чл.21./1/ За популяризиране на националната култура при временен износ на ценни експонати от културно-историческото наследство и изкуствата съответната гаранция се поема от държавата чрез Министерството на финансите за всеки конкретен случай.
/2/ Решението по ал.1 се взема от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

Глава пета
Финансово подпомагане на културата
Чл.22. /1/Търговци или физически лица могат да учредяват стипендии за обучение на даровити ученици и студенти в български училища по изкуствата.
/2/ Условията за получаване на стипендии се съгласуват със съответното учебно заведение.
Чл.23./1/ Създава се национален фонд "Култура".
/2/ Националният фонд "Култура" е юридическо лице на извънбюджетна сметка със седалище в София.
/3/ Фондът подпомага развитието на културата, като набира и управлява средства, предназначени за провеждане на националната политика в областта на културата.
/4/ Фондът може да притежава недвижими имоти и вещи само по дарение или завещание.
/5/ Министерският съвет приема наредба за реда за получаване на средства от фонда.
/6/ Министерството на културата осигурява условия за дейността на фонда.
Чл.24. Органи на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор.
Чл.25./1/ Управителният съвет се състои от председател и 10 членове.
/2/ Председател на управителния съвет е министърът на културата.
/3/ Членове на управителния съвет са:
1. един представител на Министерството на финансите;
2. един представител на организация с идеална цел, с доказан принос в областта на културата;
3. трима представители на творчески съюзи;
4. един представител на Националното сдружение на общините в Република България;
5. двама изтъкнати интелектуалци;
6. двама представители на Министерството на културата.
/4/ Представителите по т. 3 се определят с писмено споразумение между председателите на творческите съюзи въз основа на кандидатури, предложени от ръководните органи на съюзите. В случай, че не бъде постигнато съгласие в срок до два месеца от влизането на закона в сила, представителите се определят от министъра на културата измежду предложените от творческите съюзи кандидатури.
/5/ Членовете на управителния съвет се назначават със заповед на министъра на културата за срок от две години.
/6/ Член на управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му:
1. по негово искане;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. ако отпадне основанието за избирането му;
4. при смърт.
/7/ При настъпване на обстоятелствата по ал.6 на мястото на предсрочно освободения се назначава нов член от същата квота със срок до края на мандата на сменения член.
Чл.26./1/. Управителният съвет приема:
1. правила за организация на работата си;
2. стратегия и програма за дейността на фонда;
3. решения за провеждане на конкурси за финансиране на културни инициативи, целеви програми, творчески проекти и др.;
4. годишен доклад за дейността на фонда;
5. решение за избор на изпълнителен директор;
6. структура на администрацията на фонда;
7. други решения, свързани с управлението на фонда.
/2/ Управителният съвет заседава в присъствието на 2/3 от състава си. Решенията се вземат с мнозинство, повече от половината от общия брой на неговите членове.
/3/ Членовете на управителния съвет получават възнаграждение за участието си във всяко заседание в размер на една минимална месечна работна заплата, установена за страната.
Чл.27. Председателят на управителния съвет:
1. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;
2. сключва и прекратява трудовия договор с изпълнителния директор по решение на управителния съвет.
Чл.28./1/ Изпълнителният директор:
1. представлява фонда;
2. осъществява оперативното ръководство на фонда;
3. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;
4. изготвя и внася в управителния съвет годишния счетоводен отчет;
5. подготвя и внася в управителния съвет годишния доклад за дейността на фонда и осигурява публикуването му.
/2/ Изпълнителният директор не може да бъде член на управителния съвет. Той участва в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.
Чл.29./1/ Средствата по фонда се набират от:
1. приходите от приватизацията, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;
2. 50 % от глобите по чл. 98, ал. 4 от Закона за авторското право и сродните му права;
3. 10 % от приходите от наеми, получавани от търговските дружества с държавно участие в областта на културата. Отчисленията се правят преди разделянето на наема между наемодателя и републиканския бюджет;
4. сумите от възнагражденията по чл. 33, изр. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
5. сумите по чл. 26, ал. 3, изр. 2 от Закона за авторското право и сродните му права;
6. таксите по чл. 24, ал. 2 от Закона за паметниците на културата и музеите;
7. глобите по чл. 34 и 35 от Закона за паметниците на културата и музеите, наложени с наказателни постановления, издадени от министъра на културата;
8. санкциите по чл. 32 от този закон;
9. 10 % от договорената цена за наема на експонати - движими паметници на културата, собственост на държавата, включени в изложби извън страната;
10. сумите по чл.30, ал.5 от този закон;
11. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;
12. лихви по сметките на фонда;
13. субсидия, определена в Закона за държавния бюджет за съответната бюджетна година;
14. други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет.
/2/ Средствата от фонда се разходват за:
1. проекти и програми с национално, международно и общинско значение за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство;
2. научноизследователска дейност в областта на културата;
3. подпомагане на културни прояви и инициативи с национално и международно значение;
4. програми и проекти за разширяване на международната културна дейност;
5. програми и проекти за нови и експериментални форми на културна дейност;
6. програми и проекти за защита свободата на културни изяви на гражданите, в това число на етническите, религиозните и езиковите общности;
7. образователни програми и проекти в областта на културата;
8. творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци на културата, със срок до две години;
9. програми и проекти за запазване и развитие на културата на българските общности в чужбина;
10. програми и проекти за разширяване достъпа на деца и младежи до културни дейности;
11. награди за висок принос в областта на културата;
12. програми и проекти за стимулиране на любителското изкуство.
Чл.30./1/ Средствата на фонда се съхраняват по извънбюджетни сметки в лева и валута в Българската народна банка.
/2/ Превишението на приходите над разходите в края на годината е преходен остатък и се използва през следващата година по предназначение.
Чл.31./1/ За получаване на средства от фонда могат да кандидатстват всички културни организации, включително организации с нестопанска цел и отделни културни дейци.
/2/ Нямат право да кандидатстват за средства от фонда организации, които не изпълняват задълженията си по чл. 29, ал. 1, т.т. 3,5,6 и 9.
/3/ За предоставяне на средствата се провежда конкурс.
/4/ Средствата от фонда се предоставят въз основа на сключени договори.
/5/ Лицата, които разходват получените от фонда средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, равна на основния лихвен процент на Българската народна банка, увеличен с 10 пункта.
Чл.32./1/ Общинският съвет може да приеме решение за създаване на общински фонд "Култура".
/2/ Средствата по фонда се набират от:
1. средства, предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата;
2. дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;
3. лихви по сметките на фонда;
4. други източници, определени с решение на общинския съвет.
/3/ Средствата по фонда се разходват за:
1. осъществяване на проекти и програми в областта на културата;
2. подпомагане провеждането на културни прояви;
3. участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни инициативи с българско и международно участие;
4. подпомагане на любителското изкуство;
5. осигуряване на творчески стипендии за даровити деца и младежи.
/4/ Общинският съвет приема наредба за дейността и управлението на фонда.

Глава шеста
Административнонаказателни разпоредби
Чл.33./1/ Физическо или юридическо лице, което не изпълнява задължение по чл.29,ал.1,т.т. 3,5,6 и 9, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в двойния размер на дължимата сума.
/2/ При повторно нарушение глобата, съответно имуществената санкция, е в четворен размер на дължимата сума.
Чл.34./1/ Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица в Министерството на културата, упълномощени от министъра на културата.
/2/ Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от упълномощено от него лице.
/3/ Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Култура" е дейността и резултатите от създаването, разпространението и опазването на културните ценности.
2. "Културна ценност" е произведение на изкуството или на културно-историческото наследство.
3. "Културна организация" е структура, регистрирана по Закона за лицата и семейството или по Търговския закон, или е създадена с акт на орган на изпълнителната или местната власт, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора.
4. "Творец" е лице, което създава произведения на изкуството.
5. "Културен деец" е лице, чиято дейност е в областта на културата.
6. "Свободна професия" е професията на лице, упражнявана в областта на културата, която то осъществява за своя сметка.
7. "Любителско изкуство" е културна дейност, осъществявана от лице или от група лица, непрофесионално заети в областта на изкуството.
8. "Културно-историческо наследство" е автентично свидетелство за човешко съществуване и дейност, което има културно-историческа стойност и е обществено значимо.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В срок от шест месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет, по предложение на министъра на културата или общинските съвети, приема актове за определяне статута на културните институти, преди влизането на този закон в сила, в съответствие с разпоредбите му.
§ 3. В Закона за творческите фондове (обн., ДВ, бр. 27 от 1973 г., изм. бр. 20 от 1979 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите "и Комитета за култура" се заличават.
2. Член 7 се отменя.
3. Алинея 2 на чл. 8 се отменя.
§ 4. Наличните средства по сметката на Творческия фонд към Министерството на културата към деня на влизане в сила на този закон се прехвърлят по сметката на национален фонд "Култура".
§ 5. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г., изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр.31 от 1996 г. - Решение N 5 на Конституционния съд от 1996 г., бр. 44 от 1996 г. и бр.117 от 1997 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 12 се изменя така:
а/ сегашният текст на чл. 12 става ал. 1 и в б. "а" се добавя "и декларираните от Националния институт за паметниците на културата";
б/ създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"/2/ Редът за обявяване и деклариране по ал. 1, б. "а" се определя с наредба на министъра на културата."
2.Член 24 се изменя така:
а/ сегашният текст на чл.24 става ал.1;
б/ създава се нова ал.2 със следното съдържание:
"/2/ За производство на стоки и етикети, които носят изображение на паметник на културата, се издава разрешение от Министерството на културата, за което се събира ежегодна такса, чийто размер се определя с тарифа на Министерския съвет."
3. В чл. 34 числата "10 000" и "100 000" се заменят съответно с " 50 000" и " 1 000 000";
4. В чл. 35 изразът "до 20 000" се заменя с "от 50 000 до 500 000".
§ 6. В чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн. в ДВ, бр.38 от 1992 г., изм. и доп. бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68 и 85 от 1996 г., бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г.). думите "творческия фонд към Министерство на културата" се заменят с "националния фонд "Култура".
§ 7. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 18 се създава нова точка 7 със следното съдържание:
"7. Задължително участие на работещите по граждански договор в творческите състави на драматичните, музикални, куклени театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонични, симфонични и камерни оркестри."
2. В чл. 20, ал. 1 след израза "по трудов договор" се добавя "или от брутното възнаграждение на изпълнителите по чл. 18, т. 7".
3. В чл. 23 след израза "общите им събрания" се добавя: "по граждански договор в творческите състави на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонии, симфонични и камерни оркестри" и след израза "работодателят" се поставя запетая и се добавя "възложителят" и текстът продължава.
4. В чл. 67 се правят следните допълнения:
а/ в ал. 3 след думите "по трудов договор" се добавя: "както и артистично-творческите кадри, работили по трудов договор през съответния творчески сезон".
б/ създава се нова алинея 4 със следното съдържание:
"/4/ Право на парично обезщетение за безработица имат и безработните, работили по граждански договор от творческите състави на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, балет, филхармонии, симфонични и камерни оркестри, които се осигуряват или са подлежали на осигуряване за безработица за срок най-малко 4 от последните 12 месеца."
5. В чл. 69 се създава нова алинея 5:
"/5/ Размерът на паричното обезщетение на лицата по чл. 67, ал. 4 е 60 % от полученото средно месечно възнаграждение, но не по-малко от 80 % от минималната работна заплата, установена за страната."
6. В чл. 71 се създава нова алинея 6 със следното съдържание:
"/6/ Лицата по чл. 67, ал. 4 получават обезщетение за безработица за срок от 6 месеца."
7. В чл. 72, алинея 1 се създава нова т. 7 със следното съдържание:
"7. работи по нов граждански договор в творчески състав на драматични, музикални и куклени театри, филмови продукции, опери, филхармонии, симфонични и камерни оркестри".
§ 8. В Закона за авторското право и сродните му права (обн.ДВ, бр. 56 от 1993 г., изм. и доп. бр.63 от 1994 г. и бр. 10 от 1998 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.97 се правят следните изменения и допълнения:
а/ в ал.1, т.т. 1,2,4 и 7 думите "с търговска цел" се заличават, а след думата "наказание" се поставя запетая и се добавя "предметът на нарушението се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на Министерството на вътрешните работи.";
б/ в ал.2 след "държавата" се поставя запетая и се добавя "като се предава за унищожаване на Министерството на вътрешните работи".
2. Създава се нов чл.97 а със следното съдържание:
"Забрана
Чл.97 а/1/ Забранява се придобиването, отчуждаването, държането и предаването на трайни материални носители, съдържащи закриляни от този закон обекти, които са възпроизведени в нарушение на закона.
/2/ Трайните материални носители по предходната алинея се отнемат в полза на държавата и се предават за унищожаване на Министерството на вътрешните работи."
§ 9. В чл.23, ал.3 от закона за корпоративното подоходно облагане (обн. в ДВ, бр.115 от 1997 г.) се създава нова точка 11 със следното съдържание:
"11. размерът на учредените и предоставени стипендии за обучение на другите ученици и студенти в училищата по изкуствата."
§ 10. В чл.22, ал.1 от Закона за облагане доходите на физическите лица (обн. в ДВ, бр. 118 от 1997 г.) се създава нова точка 4 със следното съдържание:
"4. Размерът на учредените и предоставени стипендии за обучение на даровити ученици и студенти в училищата по изкуствата."
§ 11. Този закон отменя Указа за театрите - обн. в ДВ бр.145 от 27 юни 1949 г.
§ 12. Изпълнението на този закон се възлага на министъра на културата.