КОНСТИТУЦИЯ

Глава първа: Основни Начала

Глава втора: Основnи Права и Задължения на Гражданите

Глава трета: Народно Събрание

Глава четвърта: Президент на Републиката

Глава пета: Министерски Съвет

Глава шеста: Съдебна Власт

Глава седма: Местно Самоуправление и Местна Администрация

Глава осма: Конституционен Съд

Глава девета: Изменение и Допълнение на Конституцията Приемане на Нова Конституция

Глава десета: Герб, Печат, Знаме, Химн, Столица

Преходни и Заключителни РазпоредбиКОНСТИТУЦИЯ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ