КОНСТИТУЦИЯ

Глава първа: Основни начала

Глава втора: Основни права и задължения на гражданите

Глава трета: Народно Събрание

Глава четвърта: Президент на Републиката

Глава пета: Министерски Съвет

Глава шеста: Съдебна власт

Глава седма: Местно самоуправление и местна администрация

Глава осма: Конституционен Съд

Глава девета: Изменение и допълнение на Конституцията Приемане на нова Конституция

Глава десета: Герб, печат, знаме, химн, столица

Преходни и заключителни разпоредбиГлава десета

ГЕРБ, ПЕЧАТ, ЗНАМЕ, ХИМН, СТОЛИЦА

Чл. 164. Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит.

Чл. 165. На държавния печат е изобразен гербът на Република България.

Чл. 166. Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу.

Чл. 167. Редът, по който се полага държавният печат и се издига националното знаме, се определя със закон.

Чл. 168. Химн на Република България е песента "Мила Родино".

Чл. 169. Столица на Република България е град София.

RETURN TO TOP OF PAGE

BackHome Map HelpUp one levelBULGARIA ONLINE Home Page