Parliamentary Group of the Union of the Democratic Forces


It has 125 MPs.


Governing body of the the Parliamentary Group of the UDF

Chair: Ekaterina Mihaylova

Deputy chairs: Svetoslav Luchnikov, Blagoy Dimitrov, Svetlana Dyankova

Secretaries: Velislav Velichkov, Daniela Nikolova, Naiden Zelenogorski, Todor Pavlov