КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Конституционният съд на Република България се състои от 12 съдии, една трета от които се избират от Народното събрание, една трета се назначават от президента, и една трета се избират от общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (до края на 1996 г. техните правомощия се упражняват от Върховния съд). Мандатът на съдиите е 9 години. Съставът на КС се обновява през три години. Съдиите от КС избират председател с тайно гласуване за срок от три години.
 
КС действа по инициатива на най-малко една пета от народните представители, президента, Министерския съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд или главния прокурор.
 
Председател на Конституционния съд: Асен Манов (мандатът му изтича 1998 г.)
 
Членове: Мл. Данаилов; М. Костов; Ц. Хаджистойчев; Ст. Димитров; Н. Павлов; Д. Гочев; Ив. Григоров; П. Пенев; Т. Тодоров; Ал. Арабаджиев; Г. Марков
 
Бюджет за 1995 г.: 17 803 хил. лв; за 1996 г. 24 988 хил. лв (актуализиран 27 929 хил. лв)