Министерство на културата


 
История: Създадено е за пръв път в 1954 г. В последствие претърпява няколко трансформации като най-дълго съществува като Комитет за култура. Сегашното си название и функции придобива през юни 1993 г.
 
Основни функции: Орган на Министерски съвет за провеждане на държавната политика в областта на създаването, разпространението и съхранението на културните ценности. Ръководство: 4 заместник-министри, един от тях главен секретар.
 
Бюджет за 1995 г.: 1 605 131 хил. лв; за 1996 г. 2 005 882 хил. лв (актуализиран 2 276 484 хил. лв)
 
Министър: Емил Табаков
Заместник-министри:
Главен секретар: