Министерство на околната среда


История: Създадено с решение на 35 Народно събрание от февруари 1990 г.

Структура: Обща численост на персонала 782 щатни бройки, в това число 136 бройки в Централното управление, включително 4 заместник-министри и главен секретар; 130 бройки в Националния център по околна среда и устойчиво развитие; и 516 бройки за районните инспекции по околната среда.

Основни функции: Орган на Министерски съвет за провеждане на държавната политика в областта на опазването и екологосъобразното използване на природните ресурси.

Бюджет за 1995 г.: 166 252 хил. лв; за 1996 г. 208 242 хил. лв (актуализиран 239 677 хил. лв)

Министър: Иван Филипов

Заместник-министри: Руслан Сербезов, Евдокия Манова, Емил Маринов

Главен секретар: