Министерство на правосъдието


История: Създадено е в 1879 г.

Основни функции: Усъвършенства дейността на съдилищата; организира дейността по подбора на кадрите; изработва проекти за закони и подзаконови нормативни актове; ръководи местата за лишаване от свобода.

Структура: 336 щатни бройки в Централното управление.

Бюджет за 1995 г. : 800 023 хил. лв; за 1996 г. 1 073 286 (актуализиран 1 296 296 хил. лв)

Министър: Младен Червеняков

Заместник-министри: Любен Корнезов, Недко Добрилов, Рада Йосифова

Главен секретар: Петър Велинов

Пресаташе: Людмила Нинова