Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество


История: Многократно е преобразувано в следствие на разделянето на външната, вътрешната търговия и промишлеността През януари 1995 г. 37 Народно събрание взема решение за преобразуването на Министерство на търговията в Министерство на търговията и външноикономическото сътрудничество.

Структура: Обща численост на персонала 398 бройки (273 бройки щат на Централно управление, включително четирима заместник-министри и главен секретар и 125 бройки задграничен щат на службите по търговско-икономическите въпроси на дипломатическите и консулските представителства на Република България.

Основни функции: Провежда държавната политика в областта на външноикономическото сътрудничество, външната и вътрешната търговия. Разработва, осъществява и координира външноикономическото сътрудничество на Република България във взаимодействие с Министерство на външните работи и търговската политика по отношение на националния пазар; регулира, подпомага и насърчава търговската дейност и външноикономическото сътрудничество; осъществява оперативното ръководство и контрол върху дейността на службите по търговско-икономическите въпроси на дипломатическите и консулските представителства на Република България; координира, ръководи и контролира дейността на едноличните държавни търговски дружества с държавно имущество и държавно участие в търговски дружества в областта на търговията.

Бюджет за 1995 г.: 310 653 хил. лв; за 1996 г. 344 564 хил. лв (актуализиран 420 685 хил. лв)

Министър: Даниела Бобева

Заместник-министри: Владимир Кърпачев, Мартин Заимов, Минко Герджиков

Главен секретар: