ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ


История. Президентската институция е създадена през април 1990 г. с приета от Народното събрание поправка на Конституцията от 1971 г. Съгласно тази поправка президентът се избира от НС с мнозинство от 2/3. През април 1990 г. 35 (9) Народно събрание избира за президент тогавашния председател на Държавния съвет Петър Младенов. Той подава оставка през юли 1990 г. и новоизбраното 7 Велико народно събрание избира през август 1990 г. на този пост председателят на Координационния съвет на СДС Желю Желев. Въз основа на новоприетата Конституция от 1991 г. първите преки избори за президент и вицепрезидент са проведени в два тура на 12 и 19 януари 1992 г. Победител е издигната от СДС двойка Желю Желев-Блага Димитрова. На 30 юни 1993 г. вицепрезидентът Блага Димитрова в несъгласие с политиката на президента подава оставка и Конституционния съд прекратява предсрочно нейните правомощия. Вторите избори за президент и вицепрезидент се провеждат на 27 октомври и 3 ноември 1996 г. и са спечелени от кандидатите на Обединените демократични сили Петър Стоянов и Тодор Кавалджиев, които встъпват в длъжност на 22 януари 1997 г.

Съгласно Конституцията Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните й отношения. Президентът се подпомага в своята дейност от вицепрезидент. Избира се пряко от избирателите за срок от пет години. За президент може да бъде избран всеки български гражданин, навършил 40 години, който отговаря на условията за избиране на народен представител и е живял последните пет години в страната. За избран се счита кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели. Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се провежда нов избор, в който участват двамата кандидати получили най-много гласове. Изборът за нов президент се провежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.

По-важни правомощия. Президентът е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили; той насрочва избори за Народно събрание; свиква и разпуска НС; обнародва законите; назначава и освобождава посланиците и постоянните представители на Република България; назначава и освобождава висшия команден състав на Въоръжените сили и удостоява с висши военни звания; обявява мобилизация и положение на война; може да върне мотивирано закон в НС за ново обсъждане; назначава служебно правителство.

Екип на президента. Редът и дейността на службите към Президентството и назначаването на персонала е изключително правомощие на президента. В своята дейност президентът се подпомага освен от вицепрезидент, от канцелария, кабинет на президента и секретари.

Бюджет на президентството за 1995 г.: 41 777 хил. лв; за 1996 г. 48 840 хил. лв (актуализиран 54 600 хил. лв) 


Web Site: http://www.president.bg