СМЕТНА ПАЛАТА

 
История: Създадена е в 1885 г. и ликвидирана в 1948 г., след което не съществува до 1995 г. Статутът на Сметната палата е гарантиран от Конституцията, а дейността й се ръководи от закон, приет 1995 г.
Сметната палата осъществява контрол за изпълнението на бюджета. Обект на проверка от Сметната палата са всички организации, които се издържат от бюджета или получават средства от него.
 
Състои се от 11 души - председател и 10 членове. Те се избират от Народното събрание за срок от 9 години. Председателят не може да бъде преизбиран.
 
Председател на Сметната палата: Георги Николов
 
Бюджет за 1996 г.: 400 000 хил. лв (актуализиран 300 000 хил. лв)