ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


Функциите , правата и структурата на Висшия съдебен съвет са определени от Конституцията и Закона за съдебната власт. ВСС е постоянно действащ орган. В него влизат 25 души - 11 се избират от Народното събрание, петима се излъчват от съдиите, а по трима свои представители изпращат прокуратурата и следствието. По право членове на ВСС са председателите на Върховния административен, Върховния касационен съд и Главния прокурор.Министърът на правосъдието е председател на Съвета, но без право на глас.

Членове на ВСС могат да бъдат юристи с най-малко 15 години стаж, от които най-малко 5 години като съдия, прокурор, следовател или хабилитиран научен работник по право.

ВСС може да предлага на президента да назначи ръководителите на висшите звена в съдебната система. Ако президентът откаже, при повторно предложение на същия кандидат той е длъжен да го утвърди. ВСС определя районите и седалищата на съдилищата, броя на съдиите, прокурорите и следователите. Той повишава, понижава, премества и освобождава магистратите, определя техните задължения, взема решения за снемане на техния имунитет.

Последните избори за ВСС се проведоха в началото на 1997 г., а съставът му действа от 12 февруари 1997 г.Мандатът му е пет години. Квотата на парламента бе утвърдена в отсъствието на депутатите от опозицията (СДС, Народен съюз, ДПС).


ЧЛЕНОВЕ НА ВСС ПО КВОТИ

Квота на парламента

Асен Арсов
Главна прокуратура
Бочо Цветков
Военна прокуратура (Варна)
Божидар Колев
Върховен административен съд
Веселин Ангелов
Върховен касационен съд
Светла Димитрова
Софийски градски съд
Милена Дякова
заместник-председател на Русенски окръжен съд
Николай Дърмонски
съдия в Пловдивски окръжен съд
Петър Василев
началник на Смолянската окръжна следствена служба
Румен Андреев
заместник-директор на Националната следствена служба
Деньо Колев
адвокат
Еньо Комитов
адвокат

Квота на следствието

Бойко Рашков
председател на Националната следствена служба
Ангел Александров
Национална следствена служба
Радко Йонков
началник на Великотърновска окръжна следствена служба

Квота на прокурорите

Полковник Емил Карамфилов
Прокуратура на Въоръжените сили
Огнян Атанасов
началник отдел в Главна прокуратура
Росица Терзова
Окръжна прокуратура-Пазарджик

Квота на съдиите

Бойка Попова
ръководител на отделение във Върховния касационен съд
Румен Ненков
Върховен касационен съд
Борис Ангелов
Военна колегия на Върховния касационен съд
Виолета Млеканова
председател на Окръжен съд-Габрово
Елена Авдева
председател на Окръжен съд-Благоевград

Членове по право

Иван Татарчев
Главен прокурор
Румен Янков
председател на Върховния касационен съд
Владислав Славов
председател на Върховния административен съд