Агенция за чуждестранна помощ 


Създадена със закон през ноември 1990 г. Държавен орган по приемането, съхранението, разпределението и контрола върху предоставената на българската държава от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарна цел. Ръководни органи на АЧП са Управителен съвет и директор, избиран и назначаван от Народното събрание. 

Директор: Емилия Масларова 

Заместник-директор: Константин Куртев 

Бюджет за 1995 г.: 10 720 хил. лв; за 1996 г. 12 307 хил. лв (актуализиран 14 666 хил. лв)