Главно управление на архивите при Министерски съвет 


История: В 1951 г. е създаден Държавния архивен фонд. В 1977 г. е създадено ГУА с ранг на комитет при Министерски съвет. 

Основни функции: Централна институция, която провежда единна политика в областта на архивното дело. Председателят се назначава от Министерски съвет. 

Председател на ГУА: Панто Колев 

Бюджет за 1995 г.: 117 689 хил. лв; за 1996 г. 154 132 хил. лв (актуализиран 173 503 хил. лв)