Българска народна банка 


БНБ е централна банка на Република България. Тя се отчита за своята дейност пред Народното събрание. Основна задача на БНБ е да въздейства за поддържане на вътрешната и външната стабилност на националната парична единица. Тя има изключително право да емитира банкноти, да регулира и контролира дейността на другите банки в страната. 

Управлението и ръководството на БНБ се осъществява от Управителен съвет, Пленарен съвет и управител. Управителят на БНБ и тримата подуправители се избират от Народното събрание за срок от пет години. Управителният съвет се състои от управителя, подуправителите и петима ръководители на направления, назначавани от президента за срок от пет години. Настоящият управителен съвет управителят и подуправителите на БНБ са назначени през 1996 г. Пленарният съвет на БНБ се състои от членовете на Управителния съвет и шест изтъкнати специалисти, назначени от управителя за срок от три години.

 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БНБ

Любомир Филипов 
- управител
Димитър Димитров 
- подуправител 
Пламен Илчев 
- подуправител 
Евгени Узунов 
- подуправител 
Здравко Бальозов 
- началник управление "Икономически и правен анализ" 
Николина Мичева 
- началник управление "Държавни кредити" 
Андрей Николов 
- началник управление "Банков надзор"