Комитет по горите 


История: Главно управление на горите при Министерски съвет (1960-62); Комитет по горите и горската промишленост (1962-66). Като Комитет по горите е създаден през януари 1991 г. 

Основни функции: Орган на Министерски съвет за провеждане на държавната политика за развитие на горското, ловното и непромишлено рибно стопанство и държавната. контрол по стопанисването, опазването и ползването на горите, дивеча и рибата. Председателят на КГ се назначава от Министерски съвет. 

Председател: Константин Икономов

Бюджет за 1995 г.: 133082 хил. лв; за 1996 г. 176 628 хил. лв (актуализиран 201 537 хил. лв)