Комитет за младежта, физическото възпитание и спорта 


Създаден е през февруари 1997 г. вследствие сливенето на Комитета за физическо възпитание и спорт и Комитета за младежта и децата. 

Основни функции: Специализиран орган на Министерски съвет за провеждане на държавната политика по отношение на младежта и децата. 

Председателят се назначава от МС 

Председател: Цвятко Барчовски