Комитет по туризма 


Орган на Министерски съвет, създаден в 1990 г. Председателят се назначава от Министерски съвет. 

Председател: Румен Драганов

Бюджет за 1995 г.: 53 769 хил. лв; за 1996 г. 67 962 хил. лв (актуализиран 74 740 хил. лв)