Национален съвет по водите 


Учреден е през октомври 1991 г. Осъществява държавната политика в областта на използването на водните ресурси в съответствие с изискванията за устойчиво развитие. НСВ е колегиален орган на Министерски съвет, в които влизат представители на отделните министерства и други ведомства, които имат пряко отношение към проблемите за използването на водните ресурси. 

Председател: Георги Файтонджиев 

Заместник-председател: Стою Бонев 

Бюджет за 1995 г.: 10 532 хил. лв; за 1996 г. 16 447 хил. лв (актуализиран 16 593 хил. лв)