Министерство на земеделието и хранителната промишленост


 
История: Преобразувано е многократно като последното си име получава през януари 1995 г.
 
Основни функции: Провежда държавната политика в областта на земеделието и хранителната промишленост.; развитие на растениевъдство, животновъдство, хранителната промишленост и свързаните с тях дейности; ръководи цялостната дейност по възстановяване на собствеността върху земеделски земи; осигурява стопанисването на държавен поземлен фонд и т.н.
 
Структура и ръководство: Обща численост на персонала в Централното управление 285 бройки, в това число четирима заместник-министри и един главен секретар.
 
Бюджет за 1995 г.: 2 574 985 хил. лв.; за 1996 г. 2 912 248 хил. лв (актуализиран 3 090 883 хил. лв)
 
Министър: Румен Христо?
 
Заместник-министри: Хасан Али, Венцислав Стоянов, Александър Рангелов
Главен секретар: