МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
 
Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика в съответствие с Конституцията и законите. МС се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри. Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея. Той назначава и освобождава от длъжност заместник-министрите.

Структурата и организацията на работа на МС и неговата администрация се урежда с правилник. Администрацията се ръководи от главен секретар, който е и разпоредител на бюджета на МС. Функционалните отдели и служби се създават, преобразуват и закриват по заповед на министър-председателя. Те се ръководят от началници и извършват дейност, свързана с подготовката по същество и приемането на актове от МС.

Според последното преструктуриране на Министерския съвет през февруари 1997 г. той има три главни отдела - "Правен" с началник Андрей Делчев, "Икономически" с началник Димитър Бъчваров и "Европейска интеграция" с началник Жасмин Попова.

Бюджет: за 1995 г. 411 574 хил. лв; за 1996 г. 480 840 хил. лв (актуализиран 506 120 хил. лв)