НАРОДНО СЪБРАНИЕ


История: Съгласно Търновската конституция (1879-1946 г.) Народното събрание се разделя на Обикновено народно събрание и Велико народно събрание. ВНС е висша специализирана законодателна институция, единствена притежаваща учредителна власт. ВНС е избирано 7 пъти: 1879; 1881; 1886-87;1893;1911;1946-49 и 1990-91 г. С приемането на Конституцията от 1947 г. институцията ОНС е премахната и заменена с Народно събрание. НС се избира за период от 4 години с изключение на периода 1971-90 г., когато мандатът му е определен от конституцията на пет години.

Съгласно Конституцията, приета в 1991 г., Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. То се избира за срок от четири години и се състои от 240 народни представители. НС е постоянно действащ орган и само определя времето, през което не заседава. Новоизбрано НС се свиква от президента най-късно един месец след неговото избиране. НС може да заседава и приема своите актове, когато присъстват повече от половината народни представители. То приема закони и актове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители. Една пета от народните представители може да предложи на НС да гласува недоверие на Министерския съвет. Предложението е прието, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

След 1990 г. са избирани едно ВНС (7 ВНС) и две Народни събрания (36 и 37 НС).

7-о Велико народно събрание (юни 1990-август 1991 г.)
36-то Народно събрание (октомври 1991 - октомври 1994 г.)
37-о Народно събрание (декември 1994 - февруари 1997 г.)